17
Taine edap aea ibada aea panasnga
* Jer 51.12-13Gid anggelo lima ga rua toa tikikisi gid tabla gereirei lima ga rua, ede ngan gid iposa toman ngan gau ta ikeo, “Eao nama. Gau ga napasolan go ngan panasnga isaoa ga iuot ngan taine edap aea ieda kapei toa imamado ngan gid eau busa. * Ais 23.17, Jer 51.7, PM 14.8Gid mamaron kapeipei tanoeai ad tikado kadonga arala toman ngan ei, be gid panua tanoeai ad tikado kadonga arala toman ngan ei pade ta timangamanga mambe gid panua tiun oain ga timangamanga.”
* PM 13.1Be mole mao anggelo toa oa isoa tautaudig, ta gairua ala ngan tibur modamodanga. Toa eoa nagera taine ede imamado masilau saksak ede ipaoeai. Masilau saksak toa oa itin singsingia be iuon ngan gid edaeda papaeamao. Gid edaeda toa oa eine ngan badanga Deo imul. Masilau saksak ilabora lima ga rua, be aea pelenga sangaul. * Jer 51.7, PM 18.16Taine toa oa ele pononga ede singsingia ga ede pade singsingia tede ga bil mambe pononga togid mamaron kapeipei. Be aea sogonga gol imata ede ga ede. Ga idol gid nagemgem toa tikado ngan pat naol ga gid pat aea olnga kapeipei. Be toa ibageai oa ikikisi loba gol ede iuon ngan gid danga papaeamao tau ga danga sisid aea muk toa iuotot ngan ele kadonga arala. Be toa ibolabolai oa tibode ieda ipu mumulnga ga bedane:
 
Eine tuanga kapei Babilon. Ei ipapot gid kadonga papaeamao tau iuotot tanoeai ga iman gid taine edap ad toa ngada ne tnad.
 
* PM 18.24, 19.2Mugaeai ga inam, taine toa ne ipamate Deo ele panua tututui ga gid panua toa tipamatua Iesus ele posanga. Ta taine toa ne iun singid, ta nagera mambe ei ilabora imangamanga mambe gid panua tiun ga timangamanga.
Nagera ei ta natogragau kapei tau. * PM 13.1Be anggelo ikeo pagau ga bedane, “Eao kamado togrago? Gau ga aoag inasi pago ngan posanga mumulnga ipu ngan taine toa ne, ga ngan masilau saksak toa ibisibisi ei, ga ngan ilabora lima ga rua, ga ngan aea pelenga sangaul. * Dan 12.1, PM 11.7, 13.1-8Masilau saksak toa eao gera, ei imamado mugaeai, be labone mao. Be muriai ei ga itnan baba kilikilinga ta idae ga inam. Be ei ga iduaea ga ila. Be gid panua tanoeai ga timatala kapei ngan ei. Gid panua toa oa, mugaeai ngan Deo ikado danga toa ngada ne ga iuot, ei ibode edad ga idae ngan laulau madonga kemi aea mao. Be gid ga timatala kapei ngan masilau saksak toa oa ngansa ei imamado mugaeai, be labone mao, be ei ga inama pade.
“Ikulupu ngan gid panua tiuatai ngan posanga toa ne ipu. Be oangga sai ele oatainga kemi, eine ga ilabora ibada. Masilau saksak ilabora lima ga rua eine gid lusi lima ga rua toa taine edap aea imamado gadae ngan. 10 Ga pade, ilabora lima ga rua eine gid mamaron kapeipei lima ga rua. Lima timate ga tila na. Ede labone ta imamado. Be ede pade iuot maitne. Be oangga inama, ei manta imadid ga imugamuga, be mole tau mao. 11 Be masilau saksak toa imamado mugaeai ga imamado labone mao, ei maron kapei lima ga tol aea. Ei toman ngan gid mamaron toa lima ga rua oa timan iaoa ede. Be ei ga ila ta iduaea.
12  * Dan 7.7,24“Be aea pelenga sangaul toa eao gera, eine gid mamaron kapeipei sangaul, be timadid ga timuga maitne. Gid toman ngan masilau saksak ga tibada edaeda kapei mambe mamaron kapeipei ga irangrang ngan ado imata kelede. 13 Gid ga lolod kelede ta tilongean edaeda kapei ga urad ga idae masilau saksak ibageai. 14 Gid ga tikado paraunga ga ila pan Sipsip Inat, be ei ga iasal gid. Ngansa ei Maron gadae ngan gid mamaron toa ngada ne, ga ei kapei ngan gid kapeipei toa ngada ne. Gid panua toa timamado toman ngan ei, ei ibaba gid ga timan ei ele, ga isio gid, ga gid matad tutui pan.”
15 Ga kus ta anggelo ikeo pagau ga bedane, “Be eao gera gid eau toa taine edap aea imamado ngan oa, eine gid alu ga ipom busa, ga gid posanga busa, ga gid panua tinid imata ede ga ede. 16  * PM 18.8Be masilau saksak ga gid pelenga sangaul toa eao gera, gid ga timan taine edap aea toa oa aea isat. Ta gid ga tipaeabu ngan ei ga titaka ele danga sisid ga ibangabanga. Ta gid ga tian imedameda ga tinono ei ngan dinga. 17 Ngansa Deo ipei lolod ngan nasinga posanga toa ei kekelen irau, ta gid ga lolod kelede ngan tilongean tibur kapeipei toa timadid ga timugamuga ngan oa ga idae masilau saksak ibageai. Eine ga ienono toa bedaoa ga ila irangrang ngan Deo ele posanga iuot tautaunga. 18 Be taine toa eao gera, eine tuanga kapei toa imadid ga imugamuga ngan gid mamaron kapeipei toa ngada ne tanoeai.”

*17:1: Jer 51.12-13

*17:2: Ais 23.17, Jer 51.7, PM 14.8

*17:3: PM 13.1

*17:4: Jer 51.7, PM 18.16

*17:6: PM 18.24, 19.2

*17:7: PM 13.1

*17:8: Dan 12.1, PM 11.7, 13.1-8

*17:12: Dan 7.7,24

*17:16: PM 18.8