11
Panua rua tipamatua Deo ele posanga
* Ese 40.3, Sek 2.1-2Idio ta tibada toto leoanga aea ede pagau, imata mambe toto lalalanga aea, ta tikeo pagau ga bedane, “Bada toto toa ne ta leoa ngan Deo ele luma ga popou tenainga aea, ga oade gid panua raring ad toa eoa. * Lu 21.24, PM 13.5Be irangrang ngan eao leoa tibur rourounga aea rabu ngan Deo ele luma aea ala toa rua oa mao. Eao tnan ga idio, ngansa tibur toaine iman gid alu padengada led. Ta tuanga toa Deo ele ul ienono ngan toman ngan tibur toa oa, eine ga ienono ngan gid alu padengada baged, ta gid ga tipakiukiu tibur toa oa ga ila irangrang ngan taiko sangaul pange igegea rua. Ta gau ga nabada edaeda kapei pagid leg panua rua toa tipamatua leg posanga, ta gisirua ga tidol danga sisid mok aea ta tibabada aoag ga ila irangrang ngan ado bunoringring ede, buno rua, sangalima sangaul ede (1,260)* Ado bunoringring ede, buno rua, sangalima sangaul ede (1,260), oangga taoade ga tapaluplup, eine lalaede mambe taiko sangaul pange igegea rua (11.2), ga mambe rai tol ga ilia (12.14)..” * Sek 4.3,11-14Panua toa rua ne mambe abei oliv rua ga mambe lam iae rua toa timadmadid Maron imatai. Maron toa oa imadid ga imugamuga ngan tibur toa ngada ne tanoeai. * 2Sml 22.9, Sng 97.3Be oangga sai itoba ngan paieieinga gisirua, eine ga dinga iuot gisirua aoadeai ta inono ad miri itamatama ga kus. Panua sapadua tiuangga tipaieiei gisirua, manta timate tota bedaoa. * IM 7.17-20, 1Sml 4.8, 1Kin 17.1Panua toa rua ne tibada edaeda kapei ta tirangrang ngan tipakala mariamba, ta aoara ga itap mao ngan gid ado toa tibada Deo iaoa ngan. Ga pade, tibada edaeda kapei ta tirangrang ngan tipul gid eau ga tiuot sing ga tikado pamukurunga imata ede ga ede iuotot tanoeai. Gisirua tirangrang ngan tikakado gid danga toa ne ga iuot ta inasi led kimnga.
* Dan 7.21, PM 12.17, 13.7, 17.8Be oangga gisirua tipasala led naurata ngan pamatuanga Deo ele posanga ga kus, eine masilau saksak ga itnan baba kilikilinga ga idae ta iparau pagisirua ta iasal gid ga ipamate gid. * Lu 13.34Ta gisirua patid ga idio ienono tuanga kapei aea edap isaleai. Tuanga toa oa tatado oanenga itna ngan ta taoato ieda Sodom ga Isip. Toa eoa tipatoto gisirua ad Maron ngan abei tabala ga imate. Be panua edengada ngan alu toa ngada ne, ga tibur toa ngada ne tanoeai, ga gid posanga imata ede ga ede, ga tinid imata ede ga ede, gid ga timamaran gisirua patid be tilongean eaba eta ga itaian gid mao. Tikakado toa bedaoa ga ila irangrang ngan ado tol ga ilia. 10 Ta gid panua tanoeai ga tinid igelgel ngan gisirua led matenga, ta tikado tingelgel ga tiabalan gid tenainga pol ngan gid. Ngansa panua toa rua oa tibada Deo iaoa be tipaieiei gid panua tanoeai.
11  * Ese 37.5,10Be ado tol ga ilia kus, ta Deo iaoa uru mata bibita aea ila idudunga ngan gisirua, ta tidae timadid. Tota gid panua toa timamaran, timataud kapei tau. 12  * 2Kin 2.11Be gisirua tilongo babanga kapei ede isulug buburiai ga inam ta ikeo, “Gimirua adae ga anam toa eko!” Tota gisirua tidae ga tila buburiai, be ad miri itamatama matad inono gid. Be laulau ede irobi gid ta tidae ga tila.
13  * PM 6.12, 16.18Be tutui ngan ado imata toaiua, nauruge ede kapei tau inuga tano, ta tuanga kapei idanga ede aea luma toa ngada oa grum ga tisulug. Be ngan tuanga idanga lima ga pange, gid luma timadmadid kemi maitne. Be panua toa timate ngan nauruge toa oa, dabad iuot bunoringring lima bunoringring rua (7,000). Be gid panua padengada toa timukuru mao, timataud ta tisoa Deo buburiai aea ieda.
14  * PM 9.12Io, danga paeamao rua inam ga ila na. Be danga paeamao tol aea, teta pade ga inam.
Anggelo lima ga rua aea iuso ele taule
15  * IM 15.18, Sng 10.16, Dan 2.44, 7.14Idio ta anggelo lima ga rua aea iuso ele taule. Ta ipom buburiai tipotalae kapei ta tikeo,
 
“Tibur toa ngada ne tanoeai toman ngan aea danga sisid kemikemi, labone iman tibur ton ada Maron Deo ga ton ele eaba toa tiuato ei Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16..
Ta ei ga imadid ga imugamuga somisomi ga ilalala ga ila.”
 
16 Ta gid madidnga sangaul rua igegea pange toa timamado ngan led mul maron aea toa Deo imatai oa, timouru ta tidol matad ga isulug tanoeai. Ta tisoa Deo ieda 17 ta tikeo,
 
“O Maron Deo Matua Soke Tau, eao mamado labone ga mugaeai pade.
Gai aposa kemi ga ila pago,
ngansa ngan uram kapei tau eao madid patautene ta mugamuga ngan tibur toa ngada ne tanoeai.
18  * Sng 110.5, 115.13, Ro 2.5, PM 20.11-13Gid alu tanoeai ad lolod bake, be eao lem kadonga lolo bake aea inam.
Ta labone eine eao lem ado ngan pamadidnga gid matemate ngan posanga.
Ta eao ga lasu kemi gid lem paeaeanga toa tibabada aoam.
Ga pade, eao ga lasu kemi gid panua tututui ga gid panua toa tilolon ngan eao edam.
Eine eao lem panua toa edad kapeipei ga gid panua toa edad mao pade.
Ta labone eine eao lem ado ngan paeabunga gid panua toa tipaeabu ngan tano.”
 
19  * Ibr 9.4, PM 8.5, 15.5, 16.21Ga kus ta Deo ele luma toa buburiai oa ipokakai. Ta ele korol apu aea ienono masaeai toa ele luma iloleai oa. Be gla isamil alele, ga tandanga kapeipei iuotot, ga pelaka ger, ga nauruge kapei inuga tano, ga aoara idildil matua mambe patpat itaptap.

*11:1: Ese 40.3, Sek 2.1-2

*11:2: Lu 21.24, PM 13.5

*11:3: Ado bunoringring ede, buno rua, sangalima sangaul ede (1,260), oangga taoade ga tapaluplup, eine lalaede mambe taiko sangaul pange igegea rua (11.2), ga mambe rai tol ga ilia (12.14).

*11:4: Sek 4.3,11-14

*11:5: 2Sml 22.9, Sng 97.3

*11:6: IM 7.17-20, 1Sml 4.8, 1Kin 17.1

*11:7: Dan 7.21, PM 12.17, 13.7, 17.8

*11:8: Lu 13.34

*11:11: Ese 37.5,10

*11:12: 2Kin 2.11

*11:13: PM 6.12, 16.18

*11:14: PM 9.12

*11:15: IM 15.18, Sng 10.16, Dan 2.44, 7.14

11:15: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*11:18: Sng 110.5, 115.13, Ro 2.5, PM 20.11-13

*11:19: Ibr 9.4, PM 8.5, 15.5, 16.21