9
Anggelo lima aea iuso ele taule
* PM 20.1Idio ta anggelo lima aea iuso ele taule. Ga kus ta nagera gigima ede itap buburiai ga isulug tanoeai. Be tibada atama ede aea kuklang ga ila pan gigima toa oa. Atama toa oa ipakala baba kilikilinga iaoa. Baba kilikilinga toa oa isulug ga ila, be ipu eta mao. * OM 19.28, IM 10.12-15, Jol 2.2,10Idio ta gigima irepe atama toa oa, ta basu kapei puk ga idae mambe suksuknga kapei ede aea basu. Be basu toa oa iuon mariambai ta ipakala ado imata ga ila dodom. Be gid gurisi tiuot basu iloleai ta tisulug ga tinam tanoeai. Gid tibada pamatuanga ta urad mambe apap tano aea, ta tirangrang ngan tingotngot gid panua. * PM 7.3Gid gurisi toa oa tinasi renrennga ede toa ipaidi gid ta tirangrang ngan tipaeabu ngan gid abei ga gilgilnga mao. Tinasi renrennga toa oa ta tila tipaeabu ngan gid panua kekelegid toa Deo ele kilala ienono ngan bolabolad mao. Be tibada pamatuanga ngan pamatenga gid panua mao. Tirangrang ngan tipaieiei gid ga ila irangrang ngan taiko lima mon. Be ieieinga toa tikado, eine lalaede mambe apap tingot gid panua. * Jop 3.21, Jer 8.3Ngan ado toaiua, gid panua ga tiloilo edap ngan matenga ga mao. Lolod ga ikim tau ngan timate, be led edap eta mao.
* Jol 2.4Gid gurisi matad mambe os toa tipasogo ngan paraunga. Be laboradeai, tidol danga ede mambe nakala gol. Be matad mambe gid eababa matad. * Jol 1.6Launid mamarae mambe gid taine launid, be luod mambe laion luod. * Jol 2.5Be gogod aea pakalanga eine mambe gid pakalanga aen, be bagbaged ele tandanga eine klok ga klok mambe os busa tiladlado ga tidada karis ga tila ngan paraunga. 10 Uuid mambe gid apap uuid, be led ido toa ienono ngan uuid, iura kapei ta irangrang ngan ipaieiei gid panua ngan taiko lima. 11 Ad maron toa imugamuga ngan gid, eine anggelo baba kilikilinga aea. Anggelo toa oa ieda ngan posanga Ibru eine Abadon. Be ngan posanga Grik ieda Apolion.* Edaeda toa rua ne Abadon ga Apolion ipu ga eine eaba toa ele paeabunga sat.
12 Io, danga paeamao ede ila na. Be teta pade danga paeamao rua pade ga tinam.
Anggelo lima ga ede aea iuso ele taule
13 Idio ta anggelo lima ga ede aea iuso ele taule, ta nalongo babanga ede iuot rabu ngan gid pelenga ngan popou tenainga aea igal toa pange oa. Popou gol toa oa ienono Deo imatai. 14 Babanga toa oa ikeo pan anggelo lima ga ede aea toa ikikisi ele taule. Ikeo ga bedane, “Gid anggelo pange toa tiaud gid ga timamado eau kapei Iupretis isaleai, la pola gid ta longean gid ga tila.” 15 Tota ila ipola gid anggelo toa pange oa ta irangrang ngan tipota gid panua toa ngada ne tanoeai ga tiuot iaoa tol, ta tiuangga tirau iaoa ede ngan gid toa tol oa ga timate. Gid anggelo toa oa tirere ga tisangasanga led ado imata toa oa. Mugaeai ga inam, Deo isio ado imata ga taiko ga taun ga rai toaiua ngan tikado naurata toa ne. 16 Be gid panua paraunga ad toa timamado ngan os, nalongo tikeo ga dabad iuot bunoringring bunoringring, be tigalbatan pabuno rua (200 milion).
17 Ngan danga toa Deo ipasolan pagau mambe anunug, nagera gid os ga gid panua timamado gadae ngan gid, gogod aea pakalanga eangonga ga bil ga singsingia mambe dinga. Be gid os laborad imata mambe ga laion laborad. Be ngan aoad, dinga iuotot toman ngan basu ga pat kaeau kakatol. 18 Ta eine mambe tipota gid panua toa ngada ne tanoeai ga tiuot iaoa tol. Ta dinga ga basu ga pat kaeau kakatol toa oa ipamukuru panua busa, ta panua iaoa ede ngan gid toa tol oa timate. 19 Gid os toa oa, urad ienono ngan aoad ga uuid. Ngansa uuid lalaede mambe mota. Be uuid toa oa, laborad pade, ta ngan laborad toa oa tipapaeabu ngan gid panua.
20  * Sng 115.4-7, 135.15-18, Dan 5.23, PM 16.9,11Be gid panua padengada tanoeai, dinga ga basu ga pat kaeau kakatol toa oa ipamukuru gid mao. Be gid tipul lolod eta mao. Tiparpar maitne ngan kadonga raring ngan gid danga toa tikakado ngan baged. Tota tiraring ngan gid antu ga deo pakakanga ad namer gol, ga silva, ga bras, ga pat, ga abei. Gid namer toa oa tirangrang ngan tigeragera mao, ga tilongolongo mao, ga tilalala mao pade. 21 Gid panua toa oa led kadonga sasat ga bedane: Tiraurau panua padengada ga timate, ga tikakado borou, ga tikakado kadonga arala, ga tilublub panua padengada led danga sisid. Be gid tipul lolod eta ngan led kadonga sasat toa oa mao.

*9:1: PM 20.1

*9:2: OM 19.28, IM 10.12-15, Jol 2.2,10

*9:4: PM 7.3

*9:6: Jop 3.21, Jer 8.3

*9:7: Jol 2.4

*9:8: Jol 1.6

*9:9: Jol 2.5

*9:11: Edaeda toa rua ne Abadon ga Apolion ipu ga eine eaba toa ele paeabunga sat.

*9:20: Sng 115.4-7, 135.15-18, Dan 5.23, PM 16.9,11