15
Moses ele baunga
* PM 15.3Ngan ado toaiua, Moses gisingada gid Israel tikado baunga ga oaine ila pan Maron.
 
“Gau ga nakado baunga ila pan Maron,
ngansa ei iasal aea miri itamatama,
ta ieda idae gadae tau.
Gid os toman ngan os itamatama,
itado gid ga tisulug tadiai.
* Sng 118.14, Ais 12.2Maron ipamatua gau ta urag kapei,
ta nakado baunga toa ne ngan ei.
Ei ibada gau mulian,
ta gau ga nasoa ieda.
Ei gau ag Deo ga Deo ton tamag pade,
ta gau ga nakado baunga ngan soanga ieda.
Maron ei eaba paraunga aea ede toa iura kapei.
Ei ieda Maron.
Ei itado maron kapei Isip aea ele karis ga panua paraunga ad
ga tisulug tadiai.
Maron kapei togid Isip ele madidnga kemikemi
tidal ngan tad Singsingia ga timate.
Tad kapei irobi gid,
ta timadi ga tisulug madaoan iloleai mambe pat.
 
“O Maron, bagem oatai iura kapei tau ta ipasolan lem taranga.
Maron, bagem oatai ipurum am miri itamatama ga kus.
Eao mamado gadae tau
ta easal gid panua toa tikado paraunga pago
ta tado gid ga tisulug gadio.
Eao lolom bake mambe dinga irarabal,
ta nono am miri itamatama ga kus
mambe purup imisimisi.
Aoam uru iuso tad ta isum ga idae.
Be ngalu kapeipei timadid tutui iadag ga iadag mambe kali.
Ta tad kapei imadid matua toa madaoan iloleai oa.
 
“Am miri itamatama tikeo,
‘Gai ga abutatan gid ta aluku gid.
Be gai ga apota alele led danga sisid kemikemi.
Gai ga akere gai ngan led danga sisid kemikemi aea badanga.
Gai ga anusi lemai didi paraunga aea
ta apaeabu ngan gid ngan gai uramai.’
10 Be eao uso aoam uru pakelede,
tota tad irobi gid.
Ta timadi ga tisulug madaoan iloleai mambe pat.
 
11 “O Maron, Deo eta pade mambe eao mao.
Eao kekelego tutui tau ta mamado gadae.
Panua toa ngada ne timataud ngan eao ta tipakuru ngan go,
be eao pamatala gid panua ngan lem uisinga kapeipei.
12 Eao patutui bagem oatai,
tota tano ipokakai ta ison gid.
 
13 “Be ngan lem kadonga lolo isat aea ga mata tutui aea,
eao bada lem panua mulian ngan led naurata paeaeanga,
ta eao madid ga mugamuga ngan gid.
Ngan eao uram, eao ga pasolan gid ngan led edap,
ta tilalala ga tila ngan tibur kemi toa eao sio ga iman lem.
14 Be gid alu padengada toa tilongo ngan lem kadonga,
timataud kapei ga tisamimi.
Mataudnga kapei ga ibada gid Pilistia.
15 Gid madidnga togid Idom ga timataud ta laborad imangamanga.
Gid madidnga togid Moap ga tisamimi paeamao tau.
Be gid panua Kenan ga timataud ta tiaoa alele.
16 Gid toa ngada oa ga timataud ga lolod ede ga ede.
Ngan eao bagem iura kapei,
gid ga tisapun mao mambe pat,
ga irangrang ngan lem panua tilalala ga tisapir ga tila.
Maron, gid panua toa oa eao ol gid ga timan lem.
17 O Maron, gid mambe eao lem abei kemi ede toa earum dadangai.
Ta eao ga bada gid ga tila timado kemi
ngan lusi toa eao sio ga iman lem.
Tibur toa oa, eao mulmulim ngan.
Ngan eao bagem eao kado lem tibur madonga aea toa eoa.
18  Maron, danga toa ngada ne ga idio eao bagemeai
somisomi ga ilalala ga ila.”
Miriam ele baunga
19 Ngan ado toaiua, maron kapei togid Isip ele panua paraunga ad ga led karis ga karis itamatama tinasi gid Israel ga tila rabu ngan tad kapei, be Maron Deo ikado ta tad iluai mulian ga irobi gid. Be gid Israel tilalala ga tila tad irabuiai ngan tano mamasa.
20 Ta ngan ado toaiua, Aron iliu Miriam, taine toa ibabada Deo iaoa, ibada ele golo ta gid taine tinasi ei ta tibada led golo pade ta titoltol. 21 Ta Miriam ikado baunga ila pagid ga bedane:
 
“Gimi abau ga ila pan Maron,
ngansa ei iasal aea miri itamatama,
ta ieda idae gadae tau.
Gid os toman ngan os itamatama,
itado gid ga tisulug tadiai.”
Eau imana paipai
22 Idio ta Moses ibada gid Israel ta titnan tad Singsingia ta tilalala ga tila ngan tibur modamodanga ieda Sur. Tilalala alele ngan tibur modamodanga irangrang ngan ado tol, be tigera eau eta mao. 23 Ga kus ta tiuot ngan eau ede ngan tibur Mara, be tirangrang ngan tiun mao, ngansa imana paipai. Ngan ipu toaine tiuato tibur toa oa ieda Mara* Edaeda Mara ipu eine danga imana paipai.. 24 Tota gid panua tiririak ngan Moses ta tikeo, “Gai ga aun saoa?”
25 Idio ta Moses iansaban ga ila pan Maron, ta Maron ipasolan ei ngan abei itul ede ienono. Moses ibada ta itado ga isulug eauiai. Tota eau toa oa imana iuot marilonga kemi, ta tirangrang ngan tiun.
Toa eoa Deo idol apu edengada ngan gid tinasnasi, be itoba gid toa eoa, ngansa iuangga iuatai, gid ga tinasi ilinge, mao madongan? 26 Ta ikeo pagid, “Gau Maron Deo togimi. Oangga alongolongo lingeg ga akado kadonga tututui ngan gau matag ta alongo kemi leg apu toa ngada ne ga anasnasi, eine gid dibala papaeamao toa nakado ga iuot ngan gid Isip, eta ngan gid ga iuot ngan gimi mao ga mao tau. Ngansa gau Maron toa nakemikemi ami dibala.”
27 Ga kus ta tilalala ga tiuot ngan tibur Elim. Toa eoa eaumata sangaul igegea rua ienono ga abei det Abei det imata mambe bu, be itautau imana kemi ngan eaneannga. sangalima sangaul rua timadmadid. Tota gid Israel tirau saupu boloma ngan eau toa oa.

*15:1: PM 15.3

*15:2: Sng 118.14, Ais 12.2

*15:23: Edaeda Mara ipu eine danga imana paipai.

15:27: Abei det imata mambe bu, be itautau imana kemi ngan eaneannga.