16
Deo ipan gid Israel ad mana ga man kaeau
Taiko rua muriai ngan gid Israel titnan Isip, ngan taiko toa oa aea ado sangaul igegea lima, gid Israel toa ngada oa titnan tibur Elim ta tilalala ga tila ngan tibur modamodanga ieda Sen. Tibur toa oa ienono rabu ngan tibur Elim ga lusi Sainai. Ngan tibur modamodanga toa oa gid Israel toa ngada oa tiririak ga ila pan Moses ga Aron. Gid Israel tikeo pagisirua bedane, “Gai aoangga kemi ngan Maron ipamate gai motean ngan tibur Isip. Toa eoa lemai ulo iuon ngan masilau imedameda ta gai aeanean annga irangrang ngan lemai kimnga. Be gimirua abada gai ga anama ngan tibur modamodanga toa ne ta aoangga apamate gai toa ngada ne ngan pitoro.”
* Ins 6.31Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Ega, gau ga nakado ta annga itaptap mariambai ga isulug mambe aoara. Ngan ado kelede kelede gid panua ga tiuot ta tila tigou annga toa oa irangrang ngan ado kelede aea. Ngan kadonga toa ne, eine ga natoba gid ta naoatai, gid ga tinasi lingeg, mao madongan? Be ngan ado lima ga ede aea, gid ga tibada annga irangrang ngan ado rua, ta tinono motean ga ienono.”
Tota Moses ga Aron tikeo pagid Israel toa ngada oa bedane, “Labone lailai gimi ga aoatai kemi mambe Maron kekelen ibada gimi ta atnan Isip. Gimi aririak ga ila pan Maron, ta ei ilongo na. Tota sabale gaisala gimi ga agera Maron ele taranga kapei. Ikamado ga aririak ga inam pagai? Gairua panua sapaean.” Be Moses ikeo pade bedane, “Oangga Maron ipan ami masilau lailai ga ipan ami annga gaisala ga irangrang ngan lemi kimnga, eine gimi ga aoatai mambe ei kekelen ibada gimi ta atnan Isip. Ngansa ei ilongo gimi aririak ga ila pan. Gairua panua sapaean. Gimi aririak ga inam pagai, be tautaunga aririak ga ila pan Maron.”
Ga kus ta Moses ikeo pan Aron, “Keo pagid panua Israel toa ngada ne bedane, ‘Gimi anam amadid boloma pan Maron, ngansa ei ilongo lemi ririaknga na.’ ”
10 Io, Aron iposaposa maitne pagid panua Israel, be matad ila ngan tibur modamodanga ta tigera Maron ele taranga kapei iuot laulauiai ga isulug.
11 Ta Maron ikeo pan Moses bedane, 12 “Gau nalongo gid Israel tiririak ga inam pagau. Tota keo pagid, ‘Lailai sagogogo gimi ga aean masilau imedameda, be gaisala gimi ga aean annga irangrang ngan lemi kimnga. Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi mambe gau eine Maron Deo togimi.’ ”
13 Io, ngan lailai toaiua gid man kaeau tiroro ga tisulug ta tiuon ngan led saupu. Be gaisala ngan ado sae, namul bong aea isulug ta ikado led saupu idigedige ga iburisinga. 14 Be namul toa oa imamasa ga ila ga kus ta tigera gid danga gereirei busa ienono tano igogoeai mambe mama aea kota be malamalan. 15  * 1Ko 10.3Ta gid Israel tigera ta tiposa pol ngan gid bedane, “Danga ne saoa?” Ngansa tigera danga eta bedaoa mugaeai mao.
Be Moses ikeo pagid bedane, “Eine ami annga toa Maron ibada ga ila pagimi. 16  Maron iposa matua pagita bedane, ‘Gimi kelede kelede ga abada annga toa ne irangrang ngan gimi aean. Anonoi ngan ulo gereirei kelede kelede ta apota ga irangrang ngan lemi panua pida ngan palata ede.’ ”
17 Idio ta gid Israel tikado toa bedaoa mambe Moses ikeo pagid ngan. Panua edengada tigou busa, be panua padengada tigou busa tau mao. 18  * 2Ko 8.15Ga kus ta tinonoi ngan gid ulo gereirei, ta tigera mambe gid panua toa tigou busa, eine gid ad ikaranga ngan gid, be gid panua toa tigou busa tau mao, gid ad pade ikaranga ngan gid. Gid toa ngada oa tibada ga irangrang ngan gid.
19 Ta Moses ikeo pagid, “Irangrang ngan gimi adol annga ilia eta ga idio gaisala mao.”
20 Be mao. Panua edengada tilongo Moses ilinge mao ta tidol annga ilia ga idio gaisala. Be tigera iuon ngan motamota gereirei ga iuad paeamao. Tota Moses ilolo bake ngan gid.
21 Gaisala ngan ado ga ado, panua toa ngada oa tigou annga toa oa ga irangrang ngan gid. Be oangga ado idae ta tibur oanaoana, annga isaoa ienono tanoeai maitne, tota ado inono ga isapa. 22 Be ngan ado lima ga ede aea, tigou busa tede irangrang ngan ado rua. Tigou irangrang mambe ulo gereirei rua ngan panua kelede kelede. Be gid madidnga togid Israel tila tipalongo Moses ele toa bedaoa. 23  * IM 20.8-11Ta Moses ikeo pagid, “Maron iposa matua pagita ga bedane, ‘Sabale eine Ado Earainga aea ton Maron. Ei idol ele ul ngan ado toa oa. Tota gimi ga anono annga toa ngada ne labone. Gimi atuba ngan dinga, mao oangga akim, anono ngan ulo. Be adol ami annga ilia iadag iman sabale aea.’ ”
24 Io, tota tidol ad annga ilia iadag ga idio iman sabale aea, mambe Moses ikeo pagid ngan. Be annga toa oa ibudabuda mao, ga aea motamota eta mao pade. 25 Ta ngan ado sae Moses ikeo pagid, “Ami annga ilia iadag, tota aean labone. Ngansa labone eine Ado Earainga aea ton Maron. Irangrang ngan gimi aot ngan annga eta toa ne labone mao. 26 Gimi ga agou annga toa ne irangrang ngan ado lima ga ede, be ngan ado lima ga rua aea, gimi ga aot ngan eta mao, ngansa eine Ado Earainga aea.”
27 Be mao. Ngan ado lima ga rua aea, panua edengada tiuot ga tila ngan gounga annga toa oa, be tiuot ngan eta mao. 28 Ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Ngeda be gimi atnan lemi tanga balbal ta alongo ga anasi lingeg? 29 Alongo kemi. Gau Maron Deo nadol Ado Earainga aea ngan luanga gimi. Ngan ipu toaine, ngan ado lima ga ede aea, napan ami annga irangrang ngan ado rua. Be ngan ado lima ga rua aea, gimi toa ngada ne manta adio lemi saupuiai. Irangrang ngan eaba eta iuot ga ila gaot ngan saupu mao.” 30 Tota gid panua tiaragid ngan ado lima ga rua aea.
31  * Nam 11.7-8Gid panua Israel tiuato annga toa oa ieda mana* Ngan posanga Ibru, mana ipu bedane: Danga ne saoa? (Gera posanga ngan IM 16.15.). Mana toa oa bodbode be gereirei mambe abei korianda Korianda eine abei toa oa ieda ngan posanga Inglis. Ngan Ibru tiuato gat. Be itautau ga ipuapua gereirei ga kaponga. ipuapua. Be imana mambe mama tisama ngan bon isul. 32 Be Moses ikeo, “Maron iposa matua pagita ga bedane, ‘Abada ulo kakaueta iuon ngan mana ta adol kemi ga ienono ngan lemi gergeu ga tibutibumi tigera muriai ga ilalala ga ila. Toa bedaoa ta tiuatai ngan annga toa napan pagimi ngan tibur modamodanga muriai ngan nabada gimi ta atnan Isip.’ ”
33  * Ibr 9.4Ta Moses ikeo pan Aron, “Bada ulo kakaueta ta nonoi ngan mana. Ga kus ta dol ga idio Maron imatai, ta ienono ngan pasolannga pagid tibutibuda muriai ga ilalala ga ila.”
34  * IM 25.10-22, 37.1-9Io, Aron ikado mambe Maron ikeo pan Moses ngan, ta idol mana toa oa ga idio boloma ngan korol apu aea, ta imulmuli toa eoa. 35  * Jos 5.12Gid Israel tianean mana ga irangrang ngan rai sangaul pange. Be ngan rai toa sangaul pange oa kus, tila tiuot ngan tibur kapei Kenan aea but ta timamado kemi ga tianean annga dadangai.
36 (Ngan ado toaiua, gid Israel tiuadoade annga ngan gid ulo gereirei ga kapeipei. Gid ulo kapeipei irangrang ngan titok ulo gereirei sangaul ga idudunga ngan.)

*16:4: Ins 6.31

*16:15: 1Ko 10.3

*16:18: 2Ko 8.15

*16:23: IM 20.8-11

*16:31: Nam 11.7-8

*16:31: Ngan posanga Ibru, mana ipu bedane: Danga ne saoa? (Gera posanga ngan IM 16.15.)

16:31: Korianda eine abei toa oa ieda ngan posanga Inglis. Ngan Ibru tiuato gat. Be itautau ga ipuapua gereirei ga kaponga.

*16:33: Ibr 9.4

*16:34: IM 25.10-22, 37.1-9

*16:35: Jos 5.12