6
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
(Mateus 14.13-21, Markus 6.30-44, Lukas 9.10-17)
Idio ga muriai, ta Iesus iuore ga ila ngan liu kapei Galili isal iadag. (Liu toa ne ieda ede pade Taiberias.) Be ipom kapei tinasi ei ngansa tigera gid uisinga toa ei ikakado ngan keminga gid dibala. Idio ta Iesus idae ga ila bereoeai ta idio imado toman ngan ele aluagau. Ngan ado toaiua, gid Iuda led eaneannga Pasova aea imata boloma.
Be Iesus imata idae ta igera ipom kapei tingata ei ga tinam, ta ibeta Pilip bedane, “Gita ga taol annga sida ngan ipom toa ne tian?” Ei ikado posanga toa ne ngan tobanga Pilip. Be ei iuatai ngan saoa danga ei ga ikado.
Ta Pilip ikoli ele posanga bedane, “Oangga tatado pat silva buno rua* Ngan ado toaiua, oangga panua naurata ad tikeo ga tibada pat silva buno rua, eine ga tiboko mambe taiko lima ga tol. ngan olnga ad annga, eine ga irangrang ngan gid ipom toa ne tian kautede kautede mao.”
Be ele aluagau ede ieda Andreas toa Saimon Petrus itar kakau idae ta ikeo, “Gergeu aranga ede ta imamado ne. Ei aea ia rua toman ngan bret lima tikado ngan bali plaoa. Be annga kautede bedane ga iparangrang gid ipom toa ne madongan?”
10 Ta Iesus ikeo, “Akeo pagid ipom ta tidio timado.” Be tibur toa oa aea purup kemikemi ngan madonga. Ta gid toa ngada oa tidio timado. Be gid arangaranga kekelegid dabad iuot bunoringring lima. 11 Idio ta Iesus ibada bret toa oa ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta ipota ga ila pagid ipom toa timamado oa. Ta ikado bedaoa ngan ia pade. Ta gid toa ngada oa tibada ga irangrang ngan led kimnga.
12 Gid toa ngada oa tian ga apad isum. Ga kus ta ikeo pagid ele aluagau bedane, “Abada mulian annga ilialia, ngan kado ta etangada iduaea sapaean.”


“Abada mulian annga ilialia.”
13 Io, annga ilialia toa iuot ngan bret lima oa, ele aluagau tigou mulian ta tinonoi ngan karei sangaul ga igegea rua.
14 Be gid panua tigera uisinga toa Iesus ikado ta tikeo, “Deo ikeo ngan sulanga eaba ede ga inam tanoeai ngan badanga iaoa. Tautaunga ei eaba tota nene!” 15  * Ins 18.36Be Iesus iuatai mambe gid tiuangga tiluku ei ta tidol ei ga iman ad maron kapei. Tota itnan gid ga tidio, be ei kekelen idae ga ila lusiai.
Iesus ilalala eau igogoeai
(Mateus 14.22-33, Markus 6.45-52)
16 Ado ila sum ta ele aluagau tisulug ga tila liu isaleai. 17 Ta tidae oagaeai ngan langa tuangai Kapernaum ngan liu isal iadag. Eine tibur dodom na. Be Iesus inam iuot pagid maitne. 18 Be rai kapei iuot ta ipei ngalu ga idae. 19 Be gid tiuodeode ga tila aluai tede mambe kilomita lima. Be mole mao tigera Iesus ilalala eau igogoeai ga ipaboloma led oaga. Tota timataud. 20 Be ei ikeo pagid, “Amataud mao. Eine gau.” 21 Tota tinid igelgel ngan badanga ei ga idae oagaeai. Be mole mao led oaga idudunga ngan lab toa tila ngan oa.
Gid ipom tilo Iesus
22 Ngan ado sae, gid ipom toa timamado ngan liu isal iadag tigera mambe oaga eta pade ienono mao. Be oaga toa kelede oa Iesus ele aluagau tidae ngan ga tila o. Be tiuatai mambe Iesus idae ga ila toman ngan gid mao, be gid kekelegid tila. 23 Idio ta oaga edengada togid Taiberias tidudunga boloma ngan tibur toa Maron ipan gid ipom ngan oa, muriai ngan ikado posanga kemi. 24 Be gid ipom tigera Iesus eta mao ga ele aluagau mao pade, tota tidae ngan gid oaga toa oa ta tila Kapernaum ngan ilonga Iesus.
Iesus ei annga madonga kemi aea
25 Idio ta tiuot pan Iesus ngan liu isal iadag ta tibeta ei, “Eaba paoatainga am, eao nam ot nene ngeda?”
26 Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, gimi aean ga apami isum, ta ngan ipu toaine ailoilo gau. Be agera kemi gid uisinga toa nakado ga iman kilala oa mao. 27  * Ins 6.48-58Irangrang ngan aboko ngan badanga annga tanoeai aea toa ibudabuda ne mao. Manta aboko ngan badanga annga madonga kemi aea toa ienono somisomi. Eaba Inat ga ipan gimi ngan annga toa ne. Ngansa Itama Deo idol ieda kapei ngan kadonga toa bedaoa.”
28 Ta tibeta ei bedane, “Gai ga akado mado ta akado naurata mambe Deo ikim?”
29  * 1Io 3.23Ta Iesus ikeo pagid, “Deo ele naurata eine ga bedane: Manta lolomi matua ngan eaba toa isula ei ga inam.”
30  * Mt 16.1, Ins 2.18Ta tibeta ei, “Eao ga kado saoa uisinga iman kilala ta gai agera ta lolomai matua ngan eao? Eao ga kado saoa? 31  * IM 16.4,14-15, Nam 11.7-9, Neh 9.15, Sng 78.24Matam nanan tibutibuda tian mana Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian. ngan tibur modamodanga, mambe Deo ele laulau ikeo ngan ga bedane, ‘Ei ibada annga buburiai aea pagid ta tian.’ ”
32 Ta Iesus ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, Moses ipan gimi ngan annga buburiai aea mao. Eine gau Tamag toa ipan gimi ngan annga tautaunga buburiai aea. 33 Ngansa annga toa Deo ibada ne, eine eaba toa isulug buburiai ga inam. Ta ibada madonga kemi ga ila pagid panua tanoeai.”
34 Ta tikeo, “Maron, pan gai ngan annga toa na labone ga somisomi ga ila!”
35  * Ins 4.14Iesus ikeo, “Gau annga madonga kemi aea. Eaba sai inam pagau, eine ga irangrang ngan pitoreanei pade mao. Be eaba sai ilolo matua ngan gau, eine ga marumian ei mao pade. 36 Be mambe nakeo pagimi ga ila na, gimi agera gau, be lolomi matua mao. 37 Panua sapadua toa Tamag ibada ga tinam pagau, eine ga tinam pagau. Be eaba sai inam pagau, eine ga nasuk ei mao ga mao tau. 38 Ngansa gau nasulug buburiai ga nanam ngan nasinga gau leg kimnga mao. Be nanam ngan nasinga Tamag ele kimnga toa isula gau ga nanam. 39  * Ins 10.28-29, 17.12Tamag toa isula gau ga nanam ne, ele kimnga ga bedane: Gid panua toa ngada ne ibada ga tinam pagau, irangrang ngan eta ngan gid iduaea mao. Be gau ga napei gid mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 40 Ngansa Tamag ele kimnga eine ga bedane: Panua toa ngada ne tigera gau ga lolod matua ngan gau, gid ga tibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. Ta gau ga napei gid mulian ngan ado muriai ga muriai tau.”
41 Io, gid Iuda tiririak ngansa ei ikeo bedane, “Gau annga toa isulug buburiai ga inam.” 42  * Mt 13.55Ta tikeo, “Eaba toa ne Iesus, Iosep inat na? Itama ga itna, taoatai ngan gid. Tota ikamado ga patautene ikeo ga isulug buburiai ga inam?”
43 Be Iesus ikeo pagid, “Gimi aririak pol ngan gimi mao. 44  * Ins 6.65Eaba eta irangrang ngan inam pagau ngan ei ele kimnga mao. Manta Tamag toa isula gau ga nanam ne idada ilolo ta inam pagau, ta gau ga napei ei mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 45  * Ais 54.13Posanga ienono ngan laulau togid panua tibada Deo iaoa ga bedane, ‘Deo ga ipapaoatai gid panua toa ngada ne.’ Panua toa ngada ne tilongo Tamag ele posanga ga tinasi, gid tinam pagau. 46  * Ins 1.18Eaba eta igera Tamag mao. Gau namamado toman ngan Deo ga nanam, gau kekelegau nagera ei. 47  * Ins 3.15-16Nakeo tautaunga pagimi, eaba sai ilolo matua ngan gau, ei ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 48  * Ins 6.32,58Gau annga madonga kemi aea. 49 Tibutibumi tian mana ngan tibur modamodanga, be muriai gid pade timate. 50 Be annga toa isulug buburiai ga inam, labone ienono. Ta oangga eaba sai ian annga toa ne, ei ga irangrang ngan imate mao. Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua lolod matua ngan ei, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila. 51 Gau annga madonga kemi aea toa isulug buburiai ga inam. Oangga sai ian annga toa ne, ei ga imamado kemi somisomi ga ilalala ga ila. Tautaunga, annga toa ne eine gau medamedag toa natenai ngan badanga madonga kemi ga ila pagid panua tanoeai.”
52 Be gid Iuda aoad isokangai pol ngan gid ta tikeo, “Madongan? Eaba toa ne ga ipan gita ngan imedameda ta taean?”
53 Ta Iesus ikeo pagid, “Nakeo tautaunga pagimi, oangga gimi aean Eaba Inat imedameda mao ga aun ising mao, irangrang ngan madonga kemi ienono pagimi mao. 54 Be oangga sai ian medamedag ga iun singig, ei ibada madonga kemi somisomi. Ta gau ga napei ei mulian ngan ado muriai ga muriai tau. 55 Ngansa gau medamedag eine annga tautaunga, ga singig eine danga tautaunga ununnga aea. 56 Oangga sai ian medamedag ga iun singig, ei imamado pagau, ga gau namamado pan. 57  * 1Io 3.24Tamag toa imamado somisomi ne isula gau ga nanam. Ta ngan ei iura, gau pade namamado somisomi. Ta oangga sai ian medamedag, ei ga ibada madonga kemi ngan gau urag. 58 Annga toa ne isulug buburiai ga inam. Eine lalaede mambe mana toa tibutibumi tian ga timate oa mao. Oangga sai ian annga toa ne, ei ga imamado kemi somisomi ga ilalala ga ila.” 59 Iesus ikado gid posanga toa ne ngan ele paoatainga ngan luma raring aea toa Kapernaum oa.
Iesus ele posanga ibada madonga kemi somisomi
60 Iesus ele aluagau busa tilongo ele posanga bedaoa ta tikeo, “Paoatainga ne kulupu tau! Sai ga irangrang ngan ilongo?”
61 Be toa iloleai oa ei iuatai mambe ele aluagau lolod ngur ga ngur toa bedaoa. Ta ibeta gid, “Ikamado? Posanga toa ne ikado ga gimi pade lolomi itnan gau? 62 Ta oangga gimi agera Eaba Inat idae mulian ga ila ngan tibur toa mugaeai imamado ngan oa, eine madongan? 63 Itautau Tutui kekelen ikado ga abada madonga kemi, be eababa urad irangrang ngan ilua gimi mao. Gid posanga toa naposa pagimi ngan ne, eine inam pan Itautau Tutui ta ikado ga abada madonga kemi. 64  * Ins 13.11Be edengada ngan gimi, lolomi matua mao.” Iesus ikeo bedaoa ngansa sapadua toa lolod matua ngan ei mao, ei iuatai ngan toa mugaeai ga inam. Ga iuatai ngan eaba sai ga idol ei ga idae pagid aea miri itamatama bagedeai. 65  * Ins 6.44Iesus ikeo pade bedane, “Edengada ngan gimi, lolomi matua mao. Ta ngan ipu toaine nakeo pagimi mambe eaba eta irangrang ngan inam pagau ngan edap eta pade mao. Manta Tamag ilongean ei ga inam pagau.”
66 Be ngan ado toaiua ga ila, ele aluagau busa titnan ei ga tila ta tinasi ei pade mao.
67 Ta Iesus ibeta ele aluagau toa sangaul igegea rua oa bedane, “Ikamado? Gimi aoangga atnan gau ga ala pade?”
68  * Mt 16.16Ta Saimon Petrus ikoli ele posanga bedane, “Maron, gai ga ala pan sai pade? Eao kekelego lem posanga ibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 69 Be gai lolomai matua ga aoatai kemi mambe eao Eaba Tutui ton Deo.”
70 Ta Iesus ikeo, “Gau nasio gimi toa sangaul igegea rua ne, na? Be ede ngan gimi, eine eaba paeamao mambe Satan.” 71 Be eaba toa ikeokeo ngan oa eine Iudas, Saimon Iskariot inat. Ei ede ngan gid aluagau sangaul igegea rua, be muriai ga idol ei pagid aea miri itamatama bagedeai.

*6:7: Ngan ado toaiua, oangga panua naurata ad tikeo ga tibada pat silva buno rua, eine ga tiboko mambe taiko lima ga tol.

*6:15: Ins 18.36

*6:27: Ins 6.48-58

*6:29: 1Io 3.23

*6:30: Mt 16.1, Ins 2.18

*6:31: IM 16.4,14-15, Nam 11.7-9, Neh 9.15, Sng 78.24

6:31: Mana eine annga toa Deo ikado ga itap buburiai ga isulug ta gid Israel tian.

*6:35: Ins 4.14

*6:39: Ins 10.28-29, 17.12

*6:42: Mt 13.55

*6:44: Ins 6.65

*6:45: Ais 54.13

*6:46: Ins 1.18

*6:47: Ins 3.15-16

*6:48: Ins 6.32,58

6:50: Kado gimi aoangga Iesus ikeo ga sapadua lolod matua ngan ei, eine ga tirangrang ngan timate ngan led madonga tanoeai mao. Eine mao. Be ei iposa ngan led madonga muriai buburiai. Ta ngan ado toaiua, irangrang ngan timate mao ga ilalala ga ila.

*6:57: 1Io 3.24

*6:64: Ins 13.11

*6:65: Ins 6.44

*6:68: Mt 16.16