16
Gid Parisi ga Sadiusi tibeta Iesus ngan kadonga uisinga
(Markus 8.11-13, Lukas 12.54-56)
* Mt 12.38, Lu 11.16Idio ta gid Parisi ga Sadiusi tila pan Iesus ngan tobanga ei. Ta tibeta ei ngan pasolannga gid ngan uisinga eta iman kilala ngan ei ikakado Deo ele naurata.
Ta ikoli led posanga bedane, “Oangga ado idil ga mariamba isingsingia, gimi ga akeo, ‘Sabale ga tibur kemi, ngansa mariamba isingsingia.’ Be oangga gaisala, gimi ga akeo, ‘Labone rai ga iuot ga aoara itap, ngansa mariamba isingsingia be laulau kapei ipakala ado imata.’ Gimi aoatai kilala ngan tibur kemi ga tibur paeamao ngan geranga mariamba, be ikamado ga aoatai kilala ngan saoa danga iuotot labone rabu ngan gimi ne mao? * Mt 12.39, Lu 11.29Gid panua papaeamao labone ad, lolod itnan Deo somisomi, be tikim tigera uisinga iman kilala. Be gid ga tigera kilala eta pade mao. Kilala kelede mon ga tigera, eine kilala ngan Iona.”* Kilala ngan Iona eine posanga ngan Iesus ele daenga mulian ngan matenga. Gera posanga ngan Mt 12.39-40. Iesus iposa bedaoa ga kus ta itnan gid ga ila.
Oanenga itna ngan yis togid Parisi ga Sadiusi
(Markus 8.14-21)
Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau tiuot ngan liu isal iadag, be ele aluagau matad sapian ngan badanga bret. * Lu 12.1Be Iesus ikeo pagid, “Gimi agabit kemi. Ala aluai ngan yis togid Parisi ga Sadiusi.”
Ta tiposa pol ngan gid bedane, “Ei ikado posanga toa ne ngansa gita tabada bret mao.”
Be Iesus iuatai ngan posanga toa tikeo ngan ta ikeo, “Lemi kadonga lolo matua aea kapei eta mao! Ikamado ga aposaposa ngan ami bret ienono mao? * Mt 14.17-21Gimi laborami ibada maitne? Be kadonga iuot oadla ne, matami nanan mao? Gitaingada ipom bunoringring lima, gita ada bret lima mon, be gimi anonoi annga ilialia ngan karei pida? 10  * Mt 15.34-38Be gitaingada ipom bunoringring pange, gita ada bret lima ga rua mon, be anonoi annga ilialia ngan samare pida? 11 Ikamado ga aoatai ngan leg posanga ipu mao? Gau naposa pagimi ngan bret mao, be nakeo ga agabit kemi ngan yis togid Parisi ga Sadiusi.” 12 Io, tota tiuatai ngan ele posanga ipu. Ei iposa pagid ngan yis bret aea mao, be ikeo ga tigabit kemi ngan paoatainga togid Parisi ga Sadiusi.
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
(Markus 8.27-30, Lukas 9.18-21)
13 Idio ta Iesus ilalala ga ila ngan tibur boloma ngan tuanga Sisaria Pilipai. Ta ibeta ele aluagau bedane, “Gid panua tikeo ga Eaba Inat ei sai?”
14  * Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8Ta gid tikeo, “Panua edengada tikeo ga eao Ioanes Paliliunga aea, be padengada tikeo ga eao Elaija, be padengada tikeo ga eao Ieremaia, mao eaba ede ibada Deo iaoa mugaeai.”
15 Ta ibeta gid, “Be gimi akeo ga gau sai?”
16  * Ins 6.69Ta Saimon Petrus ikoli ele posanga bedane, “Eao Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., gergeu ton Deo toa imamado somisomi ne.”
17  * Gal 1.15-16Ta Iesus ikeo, “Saimon, gergeu ton Iona, kemi tau ngan eao! Ngansa eaba eta tanoeai ipaola posanga toa ne pago mao, be Tamag buburiai ipaola ga ila pago. 18  * Ins 1.42, Ep 2.20Be gau nakeo pago, lalaede mambe edam Petrus ipu eine ‘pat,’ gau ga nakado ga gid panua tiuot iaoa kelede togau ga timadid matua ngan pat toa ne, ta irangrang ngan matenga iura iasal gid iaoa kelede togau mao. 19  * Mt 18.18, Ins 20.23Be atama ila ngan madonga Deo ibageai, gau nabada aea kuklang ga ila pago. Ta saoa danga eao pakala tanoeai, eine Deo ga ipakala buburiai pade, be saoa danga eao longo ngan tanoeai, eine ga Deo ilongo ngan buburiai pade.” Ngan posanga Grik Iesus ikeo ga bedane: Saoa danga eao kaukau tanoeai, Deo ga ikaukau buburiai pade. Be saoa danga eao pola tanoeai, Deo ga ipola buburiai pade. 20 Idio ta Iesus irenren matua pagid aluagau ngan tikeo pan eaba eta pade mao ngan ei Kristus.
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
(Markus 8.31–9.1, Lukas 9.22-27)
21 Ngan ado toaiua ga ila, Iesus iaoa inasi pagid ele aluagau ngan ei manta ila Ierusalem ta ibada ieieinga imata ede ga ede pagid kapeipei ga gid madidnga tenainga ad ga apu ad bagedeai, ta tirau ei ga imate. Be ngan ado tol aea ta idae mulian.
22 Be Petrus ilongo bedaoa ta ibada Iesus ga ila digedige ta idaba ei bedane, “Maron, mao tau! Irangrang ngan kadonga toa ne iuot ngan eao mao ga mao!”
23 Be ei ipul ei ta ikeo pan Petrus bedane, “Satan, eao la muriai ngan gau! Eao oangga pakala leg edap na? Eao nasi Deo ele kimnga mao, be eao nasi gid eababa led kimnga.”
24  * Mt 10.38, Lu 14.27Tota Iesus ikeo pagid ele aluagau bedane, “Oangga sai ikim inasi gau, manta itnan ele kimnga tano aea ga idio, ta ibisi aea abei tabala ta inasi gau. 25  * Mt 10.39, Lu 17.33, Ins 12.25Ngansa oangga sai igera ele madonga tanoeai mambe danga kapei tau, ei ga imate ta ele madonga iduaea. Be oangga sai imate ngan nasinga gau, ei ga ibada madonga kemi tautaunga. 26  * Mt 4.8-9Ngansa oangga eaba eta ibabada danga sisid toa ngada ne tanoeai, be isapir ngan madonga kemi muriai ngan ele matenga, ele danga toa ngada oa ga ilua ei madongan? Ngansa eaba eta irangrang ngan iuol ele madonga kemi muriai aea mao. 27  * Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 25.31, Ro 2.6, PM 22.12Be teta pade Eaba Inat ga inam toman ngan Itama ele taranga kapei ga ele anggelo. Ngan ado toaiua, ei ga ikoli pagid panua kelede kelede ga inasi led kadonga. 28 Nakeo tautaunga pagimi, panua edengada timadmadid toa nene ga timate maitne, be tigera Eaba Inat inama ta danga toa ngada ne idae ibageai.”

*16:1: Mt 12.38, Lu 11.16

*16:4: Mt 12.39, Lu 11.29

*16:4: Kilala ngan Iona eine posanga ngan Iesus ele daenga mulian ngan matenga. Gera posanga ngan Mt 12.39-40.

*16:6: Lu 12.1

*16:9: Mt 14.17-21

*16:10: Mt 15.34-38

*16:14: Mt 14.1-2, Mk 6.14-15, Lu 9.7-8

*16:16: Ins 6.69

16:16: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*16:17: Gal 1.15-16

*16:18: Ins 1.42, Ep 2.20

*16:19: Mt 18.18, Ins 20.23

16:19: Ngan posanga Grik Iesus ikeo ga bedane: Saoa danga eao kaukau tanoeai, Deo ga ikaukau buburiai pade. Be saoa danga eao pola tanoeai, Deo ga ipola buburiai pade.

*16:24: Mt 10.38, Lu 14.27

*16:25: Mt 10.39, Lu 17.33, Ins 12.25

*16:26: Mt 4.8-9

*16:27: Sng 62.12, Snd 24.12, Mt 25.31, Ro 2.6, PM 22.12