20
Iesus idae mulian ngan ele matenga
(Mateus 28.1-8, Markus 16.1-8, Lukas 24.1-12)
Gaga itakai ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, ta Maria Makdala aea ila dengaeai be tibur dodom maitne. Ila ta igera pat kapei toa ipakala denga iaoa ienono imuliai mao. Tota ilado ga ila pan Saimon Petrus ga aluagau ede pade toa Iesus ikimkim ei, ta ikeo, “Tibada Maron ipat dengaeai ga ila o. Be gai aoatai ngan tidol ipat sida mao!”
Io, tota Petrus ga aluagau toa ede pade oa tila dengaeai. Gisirua tiladlado ga tila, be aluagau ede pade ilado ga iasal Petrus ta imuga dengaeai. Ta italolo ga idudunga dengaeai ta igera malo toa timol ngan Iesus ipat ienono, be ei idudunga mao. Ga kus ta Saimon Petrus ilado muriai ga inam ta isalasala ga idudunga denga iloleai. Ta igera gid malo ienono. Ga igera malo ede pade toa timol Iesus ilabora ngan. Be malo toa oa ienono toman ngan malo padengada mao. Ienono rol ngan tibur ede pade, be mambe eaba ede ikop* Posanga idil toa ne ikop ipu ede pade ngan posanga Grik eine ipol.. Tota aluagau ede pade toa imuga dengaeai, ei pade idudunga ta igera ga ilolo matua. * PA 2.24-32, 1Ko 15.4Tautaunga Deo ele laulau ikeo ga Iesus manta idae mulian ngan ele matenga, be ngan ado toaiua, gid aluagau tiuatai ngan maitne.
10 Ta gid aluagau tiluagid mulian tuangai.
Maria Makdala aea igera Iesus
(Mateus 28.9-10, Markus 16.9-11)
11 Maria imadid gaot ngan denga ta itangtang. Ei itangtang maitne be italolo ga idudunga dengaeai. 12 Ta igera anggelo rua be led danga sisid bodbode. Gid timamado ngan tibur toa mugaeai Iesus ipat ienono ngan, ede pan ilabora be ede pade pan iae.
13 Ta tibeta ei, “Taine, eao tangtang ngan saoa?”
Ta ikeo pagisirua, “Tibada ag Maron ipat ga ila, be naoatai ngan tidol ei sida mao.” 14  * Lu 24.16, Ins 21.4Ei ikado posanga toa oa ga kus ta ipul ei pan imur ta igera Iesus imadmadid. Be ei iuatai mambe eaba toa oa Iesus mao.
15 Ta Iesus ikeo pan bedane, “Taine, eao tangtang ngan saoa? Eao iloilo sai?”
Be ei iuangga eaba toa oa imariala ngan dadanga ta ikeo pan bedane, “Eaba, oangga eao bada ei ga ila, keo pagau ngan eao dol ei sida, ta gau ga nala nabada ei.”
16 Ta Iesus iposa ngan gid linged bedane, “Maria.”
Io, Maria ipul imata ga ila pan ta iposa ngan gid linged ngan posanga Ibru bedane, “Rabonai!” (Posanga toa ne ipu ga bedane, “Eaba paoatainga am.”)
17  * Ro 8.29, Ibr 2.11-12Ta Iesus ikeo pan, “Eao sibo gau padam, ngansa nadae ga nala pan Tamag maitne. Be la pagid oaeoaeg ta palongo gid ta keo ga gau ga nadae ga nala pan Tamag ga gimi Tamami. Ei gau ag Deo ga gimi ami Deo pade.”
18 Io, Maria Makdala aea ila ta ipalongo gid aluagau bedane, “Gau nagera Maron!” Ga ipalongo gid ngan posanga toa Iesus ikeo pan ngan pade.
Gid aluagau tigera Iesus
(Mateus 28.16-20, Markus 16.14-18, Lukas 24.36-49)
19 Gid aluagau timataud gid madidnga togid Iuda ta tisaisai led luma aea atama ta tidio timamado gadudunga. Be bong ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, Iesus inam ta imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Lolomi itarui!”


Iesus inam ta imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Lolomi itarui!”
20  * Ins 16.22, 1Io 1.1Ikeo bedaoa ga kus ta ipasolan ibage ga ikarkare pagid. Tota gid aluagau tinid igelgel ngan geranga Maron.
21 Ta Iesus ikeo pagid pade bedane, “Lolomi itarui. Gau nasula gimi ga ala, lalaede mambe Tamag isula gau.” 22 Io, ikeo bedaoa ga kus ta iuso iaoa uru ga idae ngan gid ta ikeo, “Abada Itautau Tutui! 23  * Mt 16.19Oangga gimi asamum gid panua led kadonga sasat, eine Deo pade ga isamum led kadonga sasat. Be oangga asamum mao, eine Deo ga isamum led kadonga sasat mao pade.”
Tomas igera Iesus
24 Tomas toa ieda ede pade Didimus, ei ede ngan gid aluagau sangaul igegea rua, be imamado toman ngan gid ngan ado toaiua Iesus inam iuot pagid oa mao. 25 Ta gid aluagau padengada tikeo pan, “Gai agera Maron o!”
Be ei ikeo pagid, “Oangga nagera tibun toa tipatoto ibage ngan oa mao, ga nadol bageg igonga ga idudunga ngan mao, ga nadol bageg ga idudunga ngan ikarkare aea tibun mao pade, eine irangrang ngan lolog matua mao ga mao tau.”
26 Io, ado lima ga rua ila ga kus, ta gid aluagau timamado luma iloleai pade, be Tomas pade imamado toman ngan gid. Gid tisaisai atama ga matua, be mole mao Iesus inam ta imadid rabu ngan gid ta ikeo, “Lolomi itarui!” 27 Ta ikeo pan Tomas, “Nam dol bagem igonga nene ta gera bageg. Be bagem inam ta dol ga idudunga ngan karkareg aea tibun. Lolom ruangada mao. Manta lolom matua.”
28 Ta Tomas ikeo pan, “Eao ag Maron ga ag Deo!”
29  * 1Pe 1.8Ta Iesus ikeo pan, “Eao gera gau ta lolom matua na? Be kemi tau ngan gid panua toa tigera gau mao be lolod matua.”
Laulau toa ne aea posanga ipu
30 Iesus ikakado uisinga padengada busa iman kilala toa ele aluagau matadeai. Be gau nabode ga idae ngan laulau toa ne mao. 31  * Ins 3.15, Ro 1.17, 1Io 5.13Be posanga toa nabode ne, eine irangrang ngan ilua gimi ta lolomi matua mambe Iesus ei Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. toa Deo Inat. Ta oangga lolomi matua bedaoa, eine ga abada madonga kemi ngan ei ieda.

*20:7: Posanga idil toa ne ikop ipu ede pade ngan posanga Grik eine ipol.

*20:9: PA 2.24-32, 1Ko 15.4

*20:14: Lu 24.16, Ins 21.4

*20:17: Ro 8.29, Ibr 2.11-12

*20:20: Ins 16.22, 1Io 1.1

*20:23: Mt 16.19

*20:29: 1Pe 1.8

*20:31: Ins 3.15, Ro 1.17, 1Io 5.13

20:31: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.