2
Deo ele naurata ngan badanga gita mulian, irangrang ngan tapul murida ngan mao
Deo Inat ibada edaeda kapei toa bedaoa, tota posanga toa talongo ne, manta takisi matua ga tanasnasi. Ngan kado ta matada tnan ta tala aluai ngan Deo. * Gal 3.19Ngansa mugaeai Deo isula gid anggelo ngan badanga ele posanga ga ila pagid tibutibuda. Ta posanga toa oa iura kapei ga ienono. Be eaba sai ipul imur ngan posanga toa oa ta inasi mao, eine ibada panasnga tutui ngan ele kadonga sat. * Ibr 10.29, 12.25Be labone Deo ikado edap ede ngan badanga gita mulian. Ele naurata ngan badanga gita mulian eine danga kapei tau. Tota oangga tapul murida ngan edap toa ne, eine ga tasapir ngan Deo ele panasnga madongan? Mugaeai Maron Iesus iaoa inasi pagita ngan edap toa ne ngan badanga gita mulian. Ga kus ta gid panua toa tilongo ei, tipamatua posanga toa ne ta tikeo ga eine tautaunga. * Mk 16.20, 1Ko 12.4,11Be Deo pade ikado gid uisinga iman kilala ngan pamatuanga posanga toa ne, ga gid tenainga inam pan Itautau Tutui. Inasi ele kimnga ta ipota gid tenainga toa ne.
Iesus imugamuga ngan Deo ele naurata ngan badanga ele panua mulian
Manta tanasi kemi posanga toa talongo ne, ngansa bubur ga tano toa takeo ga muriai iman Inat ele, Deo idol ga idae gid anggelo bagedeai mao. * Sng 8.4-6Be ngan tibur ede ngan Deo ele laulau, eaba ede ikado posanga ga ila pan Deo ga bedane,
 
“Panamon! Eao matam nanan tau gid eababa!
Gid mambe danga sapaean, be eao mariala ngan gid kemi bedane ngan saoa?
Ngan ado imata pidaede, eao dol gid ga tidio gadio ngan gid anggelo.* Posanga Grik ngan idil toaine Ngan ado imata pidaede, eao dol gid ga tidio gadio ngan gid anggelo, ipu ede pade eine Eao dol gid ga tidio gadio tede ngan gid anggelo.
Be eao kado edad ga iuot kapei ta soa gid ga tidae mambe mamaron kapeipei.
Eao dol danga toa ngada ne ga idae bagedeai ta timugamuga ngan.”
 
Be ngan Deo ele kadonga ngan dolnga danga toa ngada ne ga idae gid eababa bagedeai, ei itnan danga eta ga idio mao. Idol danga toa ngada ne idae bagedeai. Be labone tagera mambe danga toa ngada ne idae bagedeai mao. * Plp 2.8-9Be tagera Iesus. Ngan ado imata pidaede, Deo idol ei ga idio gadio ngan gid anggelo. Be labone tagera ieda iuot kapei, ga Deo isoa ei ga idae mambe maron kapei, ngansa ei ibada ieieinga ga imate. Deo ilongean ei ga imate ngansa ngan ele kadonga lolo marum aea, Iesus ibada panua toa ngada ne mulid ga imate ngan luanga gid.
10 Deo iuangga ibada mulian ele gergeu busa ta timado kemi tau ngan ele taranga. Be ei Deo toa ikado danga toa ngada ne ga iuot, ta danga toa ngada ne ienono ngan kadonga ei ga itin igelgel. Tota isula Iesus, eaba toa imuga ngan ele naurata ngan badanga gid mulian. Deo ilongean ei ga ibada ieieinga ga imate, ta ngan edap toa ne, iuangga ikado ga Iesus ele idil kemikemi imata karanga. Deo ele kadonga ngan Iesus ne itutui. Tota Iesus irangrang tau ngan badanga gid mulian. 11  * Mt 25.40Ngansa gid panua toa Deo ele ul ienono ngan gid ga Iesus pade, eaba toa idol ele ul ngan gid, tiuot iaoa kelede. Ngan ipu toaine, Iesus itin igelgel ngan oatonga gid aea kakakau, be maeamaea ei ngan gid mao. 12  * Sng 22.22Ei ikeo ga bedane,
 
“Gau ga napakuru ngan eao edam ga ila pagid ag kakakau.
Rabu ngan rourounga togid lem panua, gau ga nakado baunga ngan soanga edam.”
 
13  * Ais 8.17,18Ta ikeo pade ga bedane,
 
“Gau ga lolog matua ngan Deo kekelen.”
 
Ta ikeo pade bedane,
 
“Gau tota eko. Gau toman ngan gid gergeu toa Deo ibada pagau.”
Iesus iuot eababa ta irangrang ngan luanga gita eababa
14  * 1Io 3.8, PM 12.10Be gid gergeu toa Iesus ikeokeo ngan, eine gid eababa. Tota ei iuot eababa lalaede mambe gid, ngansa iuangga ei pade ga irangrang ngan imate. Ta ngan edap toa ne, ei iuangga ipaeabu ngan Satan, eaba toa iura kapei ngan pamatenga gid eababa. 15 Gid panua timataud ngan matenga. Ta ngan led madonga tanoeai ga irangrang ngan led matenga, mataudnga toa ne iaud gid ta timado kemi mao. Be Iesus, ngan ele matenga, iuangga ipola gid ta titnan mataudnga toa oa. 16 Be tautaunga Iesus ikado naurata toa ne ngan luanga gid anggelo mao. Ei ikado ngan luanga gid Abraam itubtub. 17 Tota ngan edap toa ngada ne, ei manta iuot lalaede mambe gid iaoa kelede ei ton. Toa bedaoa ta ei ga irangrang ngan iuot ad madidnga kapei tenainga aea. Ei imata tutui ngan Deo ele naurata tenainga aea toa ne ga ilolo isat ngan gid. Toa bedaoa ta irangrang ngan ikado edap ngan led kadonga sasat aea samumnga ta Deo ilolo bake ngan gid pade mao. 18 Gid tobanga iuotot ngan ei ta ibada ieieinga kapei, be ei imadid matua ngan. Tota ei irangrang tau ngan luanga sapadua toa tobanga iuotot ngan gid.

*2:2: Gal 3.19

*2:3: Ibr 10.29, 12.25

*2:4: Mk 16.20, 1Ko 12.4,11

*2:6: Sng 8.4-6

*2:7: Posanga Grik ngan idil toaine Ngan ado imata pidaede, eao dol gid ga tidio gadio ngan gid anggelo, ipu ede pade eine Eao dol gid ga tidio gadio tede ngan gid anggelo.

*2:9: Plp 2.8-9

*2:11: Mt 25.40

*2:12: Sng 22.22

*2:13: Ais 8.17,18

*2:14: 1Io 3.8, PM 12.10