16
Iesus idae mulian ngan ele matenga
(Mateus 28.1-8, Lukas 24.1-12, Ioanes 20.1-10)
Ado Earainga aea kus, ta Maria Makdala aea, ga Maria Jems itna, ga Salome tila tiuol bude ga gid danga iuad kemikemi. Ta tiuangga tisama ngan Iesus ipat. Be gaisala rumaruma ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, ado idae pau, ta gid tisogou ga tila dengaeai. Be tibeta pol ngan gid bedane, “Sai ga ilua gita ngan pulnga pat kapei toa denga iaoai oa?”
Be matad ila denga iaoai, ta tigera denga iaoa ibangabanga. Pat toa kapei oa imapul ga ila o. Tota tila tidudunga dengaeai ta tigera eaba iriau ede imamado denga iloleai pan baged oatai. Ele pononga bodbode be mamarae. Ta titogragid.
Be ikeo pagid bedane, “Atogragimi mao. Gimi ailoilo Iesus Nasaret aea toa tipatoto ei ngan abei tabala. Be ei idae mulian o! Ei nene mao. Agera mul toa tidol ei ngan tota nene. * Mt 26.32, Mk 14.28Be gimi ala apalongo ele aluagau, ga Petrus pade. Ta akeo pagid bedane, ‘Ei imuga ngan gimi ga ila Galili, ta gimi ga agera ei toa eoa, lalaede mambe ikeo pagimi ngan.’ ”
Tota gid taine tiuot ga tilado manmanae ga tila, be timatala kapei tau ga tisamimi. Be tiposa pan eaba eta pade mao, ngansa timataud.
Maria Makdala aea igera Iesus* Posanga ngan 16.9-20 ienono ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik mao. Ngan laulau padengada ngan posanga Grik, tibode posanga ede pade ga bedane: Idio ta gid taine tila manmanae, ta tipalongo Petrus masin ngan posanga toa ngada oa tilongo pan eaba iriau toa oa. Ga kus ta Iesus pade irenren pagid ele aluagau ta isula gid ngan paolanga ele ato kemi ga ila ngan tuanga toa ngada ne, toa ado ele parangai ga ila ado ele dilngai pade. Ele ato toa oa eine ngan Deo ibada mulian ele panua ta tibada madonga kemi somisomi. Posanga toa ne ton Deo ta irangrang ngan isapa mao. Eine tautaunga.
(Mateus 28.9-10, Ioanes 20.11-18)
Gaisala rumaruma ngan ado toa inasi Ado Earainga aea, Iesus idae mulian, ta matamata iuot pan Maria Makdala aea. Maria toa oa mugaeai Iesus isere iriau papaeamao lima ga rua pan. 10 Ei igera Iesus ga kus ta ila ipalongo gid panua toa tilalala toman ngan Iesus somisomi. Gid lolod isat ta tidio titangtang. 11 Tilongo Maria ikeo pagid mambe Iesus imata bibita ga igera ei, be tiadi ele posanga mao.
Aluagau rua tigera Iesus edapeai
(Lukas 24.13-35)
12 Ga kus ta aluagau rua titnan tuanga ta tilalala ga tila edapeai, be Iesus iuot pagisirua, be imata ede pade. 13 Ta gisirua tila tipalongo gid aluagau padengada, be gid tiadi gisirua led posanga mao pade.
Iesus isula ele aluagau
(Mateus 28.16-20, Lukas 24.36-49, Ioanes 20.19-23, Panua Ato ad 1.6-8)
14  * 1Ko 15.5Muriai gid aluagau toa sangaul ga igegea ede timamado ga tianean, be Iesus iuot pagid. Ei idaba gid, ngansa tiadi gid panua led posanga mao, ngan tigera ei idae mulian ga imata bibita. Idaba gid, ngansa tipaki tangad ngan posanga toa oa ga lolod matua ngan mao.
15  * PA 1.8Ta ikeo pagid bedane, “Gimi ala ngan tibur toa ngada ne tanoeai ta apaola ato kemi ga ila pagid panua toa ngada oa. 16  * PA 2.38Oangga sai ilolo matua ga ibada paliliunga, eine Deo ga ibada ei mulian. Be oangga sai ilolo matua ngan posanga toa oa mao, ei ga ibada panasnga paeamao ngan ele kadonga sasat. 17  * PA 2.4, 8.7Be gid panua toa lolod matua, kilala ga gid ne ga iuotot bagedeai: Ngan gau edag, eine ga tiseresere gid iriau papaeamao, ga maed ga iposaposa ngan gid posanga padengada papau. 18  * Lu 10.19, PA 28.3-6Gid ga tikisi gid mota ngan baged, be oangga tiun danga eta ipapamate gid panua, eina ga ipaeabu ngan gid mao. Ga pade, gid ga tidol baged ga idae ngan gid dibala, ta tiuot kemi.”
Deo isoa Iesus ga idae buburiai
(Lukas 24.50-53, Panua Ato ad 1.9-11)
19  * PA 1.9-11, 2.33-34Maron Iesus iposa pagid toa bedaoa ga kus, ta Deo isoa ei ga idae buburiai. Ta idio imado ngan Deo ibage oatai. 20  * PA 14.3, Ibr 2.3-4Be ele aluagau tila tipaola ele ato kemi ngan tibur toa ngada oa. Be Maron ibokoboko toman ngan gid ta ipamatua led posanga ngan gid kilala toa iuotot bagedeai.

*16:7: Mt 26.32, Mk 14.28

*16:8: Posanga ngan 16.9-20 ienono ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik mao. Ngan laulau padengada ngan posanga Grik, tibode posanga ede pade ga bedane: Idio ta gid taine tila manmanae, ta tipalongo Petrus masin ngan posanga toa ngada oa tilongo pan eaba iriau toa oa. Ga kus ta Iesus pade irenren pagid ele aluagau ta isula gid ngan paolanga ele ato kemi ga ila ngan tuanga toa ngada ne, toa ado ele parangai ga ila ado ele dilngai pade. Ele ato toa oa eine ngan Deo ibada mulian ele panua ta tibada madonga kemi somisomi. Posanga toa ne ton Deo ta irangrang ngan isapa mao. Eine tautaunga.

*16:14: 1Ko 15.5

*16:15: PA 1.8

*16:16: PA 2.38

*16:17: PA 2.4, 8.7

*16:18: Lu 10.19, PA 28.3-6

*16:19: PA 1.9-11, 2.33-34

*16:20: PA 14.3, Ibr 2.3-4