14
Gid madidnga tiposa ngan raunga Iesus ga imate
(Mateus 26.1-5, Lukas 22.1-2, Ioanes 11.45-53)
Ngan ado toaiua, eaneannga Pasova aea ga eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao inam boloma. Be ado rua imuga ngan eaneannga Pasova aea, gid madidnga tenainga ad ga apu ad tiloilo edap eta ngan pakakanga Iesus ta irangrang ngan tiluku ei ta tirau ei ga imate. Be tikeo bedane, “Irangrang ngan takado bedane rabu ngan eaneannga toa ne mao. Ngan kado ta gid ipom tigera ta tiparau.”
Taine ede itok bude kemi ga idae Iesus ilaborai
(Mateus 26.6-13, Ioanes 12.1-8)
* Lu 7.37-38Idio ta Iesus imamado Betani ngan luma ton eaba ede ieda Saimon. Mugaeai eaba toa oa aea dibala kankan. Iesus imamado ga ianean, be taine ede inam ibada ele botol pat* Botol pat toa oa eine lalaede tede mambe ulo kakauede iaoa igigirai, be tikado ngan pat bodbode ede tiuato alabastro. Eine inam Isip ga inam, be aea olnga kapei. iuon ngan bude ede iuad kemi tiuato nardo. Tigalbatan danga eta ngan bude toa oa mao, ta aea olnga kapei. Be ei ipir botol iaoa ta itok bude dodol toa oa ga idae Iesus ilaborai.
Be edengada ngan gid tigera bedaoa ta lolod bake ta tiposa pol ngan gid bedane, “Ikamado ga itok bude toa ne ga kus sapaean? Kemi ngan ilongean bude toa ne ga panua tiuol ngan pat kapei iasal buno tol Gid Iuda mugaeai tibokoboko ad rai dodol kelede ngan badanga pat buno tol.. Toa bedaoa ta ilualua gid panua lululunga ad, be mao.” Tota tidaba taine toa oa.
Be Iesus ikeo, “Adaba ei mao. Ikamado ga akado kulupu ngan ei? Ei ikado kadonga kemi tau ngan gau. * Lo 15.11Ngansa gid panua lululunga ad timamado pagimi somisomi. Ta ngan ado isaoa akim, gimi arangrang ngan alua gid. Be gau namamado pagimi somisomi mao. * Ins 19.40Ele luanga ngan gau, tota ikado ne. Ei ipasogo gau motean ngan bude toa ne, ngan muriai nala dengaeai. Nakeo tautaunga pagimi, muriai gid panua ga tila tipaola leg ato kemi ngan tibur toa ngada ne tanoeai, be eine ga tininipu pade ngan taine toa ne ele kadonga, ta panua ga matad nanan ei.”
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae pagid madidnga bagedeai
(Mateus 26.14-16, Lukas 22.3-6)
10 Idio ta aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, ieda Iudas Iskariot, ila pagid madidnga tenainga ad, ngansa iuangga idol Iesus ga idae pagid bagedeai. 11 Tilongo toa bedaoa ta tinid igelgel, be tiposa tautaunga ngan badanga pat silva ga ila pan. Tota isangasanga ado eta kemi ngan dolnga ei ga idae bagedeai.
Iesus asingada ele aluagau tian
(Mateus 26.17-25, Lukas 22.7-14,21-23, Ioanes 13.21-30)
12  * IM 12.6Be ngan ado toa imuga ngan eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao, ngan ado toa titotoi gid sipsip Pasova aea, Iesus ele aluagau tibeta ei bedane, “Eao kim gai ala sida ta akado annga Pasova aea ta taean?”
13 Tota isula ele aluagau rua ta irenren pagisirua bedane, “Gimirua ala adudunga tuanga iloleai, ta eaba ede ibisi ulo eau aea ga iuot pagimirua. Gimirua ala anasi ei. 14 Ta oangga idudunga ngan luma isaoa, gimirua akeo pan luma itama bedane, ‘Eaba Paoatainga aea iuangga ibeta go: Lem bobo kaluae aea sida, ngan ei ian annga Pasova aea toman ngan ele aluagau?’ 15 Ta ei ga ipasolan gimirua ngan bobo kapei ede ienono gadae luma iloleai. Aea popou ga mul ga danga toa ngada oa ienono motean. Gimirua akado ada annga Pasova aea tota eoa.”
16 Idio ta ele aluagau toa rua oa tila tuanga iloleai ta tigera danga toa ngada oa lalaede mambe Iesus ikeo ngan. Tota tidio tikado annga Pasova aea.
17 Io, ado idil ngan lailai toaiua, ta Iesus asingada ele aluagau tila ngan luma toa oa. 18  * Sng 41.9Gid timamado ga tianean, be ikeo pagid bedane, “Nakeo tautaunga pagimi, eaba ede ngan gimi ga idol gau pagid ag isat bagedeai. Nakeo ngan eaba ede ianean toman ngan gau.”
19 Tilongo bedaoa ta lolod isat kapei, ta gid kelede kelede tibeta ei bedane, “Eine gau mao, na?”
20 Ta ikeo pagid bedane, “Eine eaba ede ngan gimi toa sangaul ga igegea rua ne, eaba toa ga igasi aea bret ngan lalate toman ngan gau. 21 Tautaunga, Eaba Inat ga inasi edap mambe Deo ele laulau ikeo ngan ei, be paeamao tau ngan eaba toa idol Eaba Inat ga idae pagid aea isat bagedeai! Kemi ngan eaba toa oa oangga itna ipopo ei mao.”
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
(Mateus 26.26-30, Lukas 22.14-20, 1 Korin 11.23-25)
22 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tianean, be ei ibada bret ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid ta ikeo, “Gimi abada bret toa ne, eine gau medamedag.”
23 Ga kus ta ibada loba ta iposa kemi pan Deo ta ibada pagid, ta gid kelede kelede tiun.
24  * IM 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1Ko 10.16, Ibr 9.20Ta ikeo, “Eine gau singig. Singig toa ne iparangrang posanga toa Deo irau ngan ele panua. Eine itoki ngan luanga panua busa. 25 Nakeo tautaunga pagimi, gau ga naun oain isul pade mao ga ila irangrang ngan ado toaiua tamado kemi Deo ibageai. Toa eoa ga naun oain pau toman ngan gimi.”
26 Idio ta tibau baunga ede ngan Deo, ga kus ta tiuot ga tila ngan bereo Oliv.
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
(Mateus 26.31-35, Lukas 22.31-34, Ioanes 13.36-38)
27  * Sek 13.7Idio ta Iesus ikeo pagid, “Gimi toa ngada ne lemi kadonga lolo matua aea ga itap. Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane:
 
“ ‘Gau ga narau eaba imariala ngan sipsip,
ta gid sipsip ga tibilin alele.’
 
28  * Mt 28.16, Mk 16.7Be muriai, gau ga nadae mulian ngan matenga ta namuga ngan gimi ga nala Galili.”
29 Be Petrus ikeo pan bedane, “Goibe, gid toa ngada ne led kadonga lolo matua aea ga itap, be irangrang ngan gau leg kadonga lolo matua aea itap mao.”
30 Be Iesus ikeo pan bedane, “Nakeo tautaunga pago, labone bong, kokako ga itang parua maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”
31  * Ins 11.16Be Petrus ikeo matua pade, “Goibe, gau ga namate toman ngan eao, be irangrang ngan napaisiamo bedaoa ngan eao mao ga mao tau.” Ta gid toa ngada oa tiposa lalaede toa bedaoa pade.
Iesus iraring dadangai Getsemani
(Mateus 26.36-46, Lukas 22.39-46)
32  * Ins 18.1Idio ta Iesus toman ngan ele aluagau tila ngan tibur ede tiuato Getsemani, ta ikeo pagid, “Gimi adio amado nene, be gau nala eoa ta nararing.” 33 Io, ibada Petrus ga Jems ga Ioanes ta tila toman ngan ei, be ilolo ede ga ede ta inaman kemi mao. 34  * Ins 12.27Ta ikeo pagid, “Gau lolog isat kapei tau, ta naoangga namate. Gimi adio nene be matami arar.”
35 Idio ta ila kautede pade ta idol ilabora ga isulug tanoeai. Ta iraring ta ikeo ga oangga edap eta ienono, ikim ado imata toa oa isapir ngan ei. 36  * Mk 10.38, Ins 6.38Ta ikeo, “Apa, eao rangrang ngan kado danga toa ngada ne. Tota bada loba ieieinga aea toa ne ga ila aluai ngan gau. Be nasi gau lingeg mao. Nasi eao lingem.”


“Apa, nasi gau lingeg mao. Nasi eao lingem.”
37 Ga kus ta iluai mulian pagid, ta igera tienono. Ta ikeo pan Petrus, “Saimon, eao eno na? Eao rangrang ngan matam arar ado imata keleta mao? 38 Gimi matami arar kemi ga araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao. Ngansa lolomi ikim inasi Deo, be tinimi iura mao.”
39 Idio ta ila iraring toa bedaoa pade. 40 Ga kus ta iluai mulian ta igera tienono maitne, ngansa matad iboboeo tau. Be tiuatai ngan posanga eta kemi ngan kolinga ga ila pan mao.
41 Idio ta ila iraring patol aea ta iluai mulian pade ta ikeo pagid, “Gimi aearagimi ga aenono maitne? Ikaranga! Ado imata tota iuot ne. Ega, eine ga tidol Eaba Inat ga idae pagid panua papaeamao bagedeai. 42 Adae ta tala! Ega, eaba toa iuangga idol gau pagid panua papaeamao bagedeai, tota inam boloma ne.”
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
(Mateus 26.47-56, Lukas 22.47-53, Ioanes 18.3-12)
43 Iesus iposaposa maitne, be mole mao Iudas, aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, inama iuot toman ngan ipom ede tikikisi didi ga kaip. Gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tisula gid ga tinam.
44 Be eaba toa iuangga idol Iesus ga idae bagedeai, ikeo pagid motean ngan kilala ede iuangga ikado. Ta ikeo, “Oangga nabusum eaba ede ipapa, eaba toa oa eine Iesus. Gimi aluku ei ta abada ei ga ila, be amariala kemi ngan ei.” 45 Tota ila manmanae ga ila pan Iesus ta ikeo, “O eaba paoatainga am,” ta ibusum ipapa. 46 Tota tidol baged ngan ei ta tiluku ei. 47 Be ele aluagau ede imadmadid boloma ta inusi ele didi ga iuot ta irau ngan paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea ta iket itanga ga put.
48 Be Iesus ikeo pagid, “Gimi abada didi ga kaip ta anama ngan lukunga gau mambe aluku eaba ede lublubnga aea? 49  * Lu 19.47, 21.37, Ins 18.20Ado ga ado gau namamado toman ngan gimi ga napapaoatai gid ipom gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be gimi aluku gau mao. Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang Deo ele laulau aea posanga.” 50  * Sng 31.11Tota ele aluagau toa ngada oa titnan ei ta tiaoa alele.
Kakau iriau ede iaoa
51 Be kakau iriau ede inasi Iesus ga ila. Ei ipit malo kemi ede, be ele pononga eta pade mao. Gid tiluku ei pade, 52 be itirtir ei, ta aea malo gruk ga isulug, be ibangabanga ga iaoa ga ila.
Gid madidnga tipamadid Iesus ngan posanga
(Mateus 26.57-68, Lukas 22.54-55,63-71, Ioanes 18.13-14,19-24)
53 Idio ta tibada Iesus ga ila pan madidnga kapei tenainga aea. Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda, gid busa tiluplup toa eoa. 54 Petrus inasi ei ga ila, be idio aluai tede ga irangrang ngan idudunga ngan ala ton madidnga kapei tenainga aea. Ta ila imado toman ngan gid nakala ton madidnga kapei tenainga aea, be imamadil ngan dinga.
55 Be gid madidnga tenainga ad ga gid madidnga patutuinga posanga ad padengada tiloilo panua edengada ngan tiuaoa ngan Iesus ele kadonga, ta irangrang ngan tiuot ngan ipu eta ngan raunga ei ga imate. Be tiuot ngan ipu eta mao. 56 Ngansa panua busa tikado posanga pakakanga ngan ei, be led posanga iuotot lalaede mao.
57 Be panua padengada timadid ta tisol ei ngan posanga pakakanga ta tikeo ga bedane, 58  * Ins 2.19-21“Gai alongo eaba toa ne ikeo ga ei ga irepe Deo ele luma toa gid eababa tikado ngan baged, ta ngan ado tol, ei ga ipagun ede pade toa iuot ngan gid eababa baged mao.” 59 Tiposa bedaoa, be led posanga iuot lalaede mao pade.
60 Idio ta madidnga kapei tenainga aea imadid rabu ngan gid ta ibeta Iesus bedane, “Eao kado posanga eta mao? Be posanga toa tisol go ngan ne madongan?” 61 Be Iesus mumun. Ikoli posanga eta mao.
Ta madidnga kapei tenainga aea ibeta ei pade bedane, “Keo pagai. Eao Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., gergeu ton Deo toa tasoa ieda somisomi ne, mao madongan?”
62 Ta Iesus ikeo, “Be, eine gau. Be muriai gimi ga agera Eaba Inat imado ngan Deo toa iura kapei tau ibage oatai. Ta ei ga isulug ga inam toman ngan gid laulau mariambai.”
63 Madidnga kapei tenainga aea ilongo posanga toa oa ta itaka ele pononga mulian ta ikeo, “Leda ipu eta ngan ilonga panua padengada ngan solnga eaba toa ne mao. 64  * Wkp 24.16, Ins 19.7Patautene gimi alongo iuangga ibada Deo imul! Gimi akim takado mado ngan ei?”
Tota gid toa ngada oa tikeo ga ei manta imate. 65 Idio ta edengada ngan gid tiplapla ei. Ta tikaukau imata ngan malo ta tiraurau ei ta tikeo, “Eao bada Deo iaoa ta keo pagai! Sai irau go?” Ta gid nakala ton madidnga kapei tibada ei ta tipodapoda nanan ei.
Petrus ikeo ga ei iuatai ngan Iesus mao
(Mateus 26.69-75, Lukas 22.56-62, Ioanes 18.15-18,25-27)
66 Petrus imamado gadio, gadudunga ngan luma toa oa aea ala, be taine paeaeanga ede ton madidnga kapei tenainga aea inam. 67 Ei igera Petrus imamadil ngan dinga ta imata inono ei ta ikeo, “Eao pade mamado toman ngan Iesus Nasaret aea.”
68 Be ei ipaisiamo ta ikeo, “Mao. Gau naoatai ngan saoa danga toa eao posaposa ngan ne mao.” Ta iuot ga ila boloma ala iaoai, be mole mao kokako itang.
69 Idio ta taine paeaeanga igera ei toa eoa ta iposa pade pagid panua timadmadid boloma ta ikeo, “Eaba toa ne, ei ede ngan gid panua toa oa.” 70 Be Petrus ipaisiamo pade.
Idio ta gid panua timadmadid boloma tikeo pan bedane, “Tautaunga! Eao eaba ede ngan gid, ngansa eao Galili am pade.”
71 Be iposa tautaunga gadae ta ikeo, “Eaba toa gimi akeokeo ngan, gau naoatai ngan ei mao. Oangga napakaka, goibe, Deo ipaeabu ngan gau.”
72 Be mole mao, kokako itang parua aea pade. Ta Petrus imata nanan Iesus ele posanga toa bedane, “Kokako ga itang parua maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.” Tota ilolo isat ga itang paeamao.

*14:3: Lu 7.37-38

*14:3: Botol pat toa oa eine lalaede tede mambe ulo kakauede iaoa igigirai, be tikado ngan pat bodbode ede tiuato alabastro. Eine inam Isip ga inam, be aea olnga kapei.

14:5: Gid Iuda mugaeai tibokoboko ad rai dodol kelede ngan badanga pat buno tol.

*14:7: Lo 15.11

*14:8: Ins 19.40

*14:12: IM 12.6

*14:18: Sng 41.9

*14:24: IM 24.8, Jer 31.31-34, Sek 9.11, 1Ko 10.16, Ibr 9.20

*14:27: Sek 13.7

*14:28: Mt 28.16, Mk 16.7

*14:31: Ins 11.16

*14:32: Ins 18.1

*14:34: Ins 12.27

*14:36: Mk 10.38, Ins 6.38

*14:49: Lu 19.47, 21.37, Ins 18.20

*14:50: Sng 31.11

*14:58: Ins 2.19-21

14:61: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*14:64: Wkp 24.16, Ins 19.7