24
Deo irau posanga toman ngan gid Israel ta lolod kelede
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Gau nakim eao dae ga nam pagau lusiai toman ngan Aron ga Nadap ga Abiu ga gid kapeipei Israel ad sangalima sangaul rua. Gid ga timadid aluai tede ta tikor aed ga tisoa gau edag. Be Moses, eao kekelego nam boloma pagau Maron. Be gid panua padengada tirangrang ngan tinam boloma pagau mao. Be gid ipom pade tirangrang ngan tidae ga tinam toman ngan eao mao.”
Io, Moses ila ikeo pagid ipom ngan Maron ele posanga ga ele apu toa ngada oa. Ga kus ta linged kelede ta tikeo, “Gai ga akado danga toa ngada ne mambe Maron ikeo ngan.” Tiposa bedaoa ga kus ta Moses ibode Maron ele posanga toa ngada oa ga idae ngan laulau ede.
Be gaisala rumaruma ngan ado sae, ipagun popou tenainga aea boloma lusi ipuiai. Ga kus ta ipagun pat mamamarae sangaul ga igegea rua, iman kilala ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel. Be isula gid kakau iririau Israel ad ta tila tikado gid tenainga ga ila pan Maron. Masilau edengada tidol ga idae dingaeai, ta dinga inono ga imomout ga kus, be titenai gid bulmakao daenga papau padengada, ta timan tenainga eaneannga aea ngan lolod kelede toman ngan Deo. Be Moses idoi gid masilau singid ta itok ga idudunga ngan gid tabla gereirei, be itil sing ilia ga idae ngan popou tenainga aea. Ga kus ta ibada laulau apu aea toa iman kilala ngan posanga toa Deo irau toman ngan gid Israel, ta iuato laulau aea posanga ga ila pagid panua. Tilongo ga kus ta tikeo, “Gai ga akado ga anasi tutui danga toa ngada ne mambe Maron ikeo ngan.”
* Mt 26.28, Mk 14.24, Lu 22.20, 1Ko 11.25, Ibr 9.19-20, 10.29Ga kus ta Moses ibada sing ngan gid tabla toa oa ta itil ga idae ngan gid ipom ta ikeo, “Ega, sing toa ne iparangrang posanga tautaunga toa Maron irau ngan gimi, mambe laulau toa ne ikeo ngan.”
Idio ta Moses ga Aron ga Nadap ga Abiu ga gid kapeipei Israel ad sangalima sangaul rua tidae ga tila lusiai 10 ta tigera Deo togid Israel. Iae ibuloloeai, tigera danga mambe edap ede tikado ngan pat sapaia bil. Be edap toa oa mil ga mil mambe mariamba. 11 Tautaunga, gid kapeipei Israel ad tigera Deo ngan matad, be Deo ipaeabu ngan gid mao. Ga kus ta tian annga ga tiun.
Moses idae ga ila lusi Sainai ilaborai
12 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Dae ga nam pagau lusiai ta dio toa eko. Ta gau ga nabada pat apu aea toa rua ne ga ila pago. Ngan pat toa rua ne, nabode gid apu ga posanga toa gid panua manta tinasnasi, ta eao ga paoatai gid ngan.”
13 Io, Moses toman ngan ele aluagau Iosua tidae ga tila, ta Moses ibida ga idae ngan lusi ton Deo. 14 Be ikeo motean pagid kapeipei Israel ad bedane, “Gimi adio saupuiai ne ta asangasanga gairua ga irangrang ngan aluagai mulian pagimi. Ega, Aron ga Ur tidio toman ngan gimi. Ta oangga sapadua aoad parau, manta tila pagisirua, ta tipatutui posanga pagid.”
15 Moses iposa bedaoa ga kus ta idae ga ila ngan lusi Sainai, be laulau kapei irobi lusi. 16 Be Maron ele taranga isulug laulauiai ga idio ngan lusi. Irangrang ngan ado lima ga ede, laulau kapei toa oa irobi lusi. Be ngan ado lima ga rua aea, Deo toa imamado laulau iloleai oa ibaba ga ila pan Moses. 17 Ngan gid Israel matad, Maron ele taranga imata mambe dinga kapei irarabal toa lusi ilaborai oa. 18  * Lo 9.9Idio ta Moses ibida ga idae lusi ilaborai, be idudunga laulau iloleai. Ta Moses idio imamado toa lusiai oa irangrang ngan aea ado ga bong sangaul pange.

*24:8: Mt 26.28, Mk 14.24, Lu 22.20, 1Ko 11.25, Ibr 9.19-20, 10.29

*24:18: Lo 9.9