23
Apu ngan kadonga tututui
* IM 20.16, Wkp 19.11-12, Lo 5.20Deo ikeo pade bedane, “Irangrang ngan gimi apaoasasa posanga pakakanga mao. Oangga eaba ede ele idil paeamao ta tipamadid ei ngan posanga, irangrang ngan gimi akado posanga pakakanga ngan aea isat ngan luanga ei mao.
“Oangga gid ipom tiuangga tikado kadonga paeamao ede, irangrang ngan gimi anasi gid ngan kadonga toa oa mao. Be oangga tipamadid eaba ede ngan posanga, be panua busa tiuangga tikado posanga pakakanga ngan luanga ei, irangrang ngan gimi anasi gid ngan led posanga pakakanga mao. * Wkp 19.15Be oangga tipamadid eaba lululunga aea ngan posanga, irangrang ngan gimi akado kadonga bagbage kelede ngan luanga ei mao.
* Lo 22.1-4“Oangga agera ami isat ele bulmakao, mao donki itnan aea korol ta iaoa, manta abada ga iluai mulian pan. Be oangga agera ami isat ede ele donki itap toman ngan ele tulua, manta alua ei ngan soanga ele donki ga idae. Atnan ei ga idio ienono tanoeai mao.


“Manta alua ami isat ngan soanga ele donki ga idae.”
* Wkp 19.15, Lo 16.19“Oangga tipamadid eaba lululunga aea ngan posanga, irangrang ngan gimi aposa pakakanga ngan ei mao. Ngan kado ta tipatutui ele posanga kemi mao. Be irangrang ngan gimi apakaka ta apamadid eaba ede pade ngan posanga sapaean mao. Be oangga eaba tutui ede ele idil eta paeamao mao, irangrang ngan gimi apamadid ei ngan posanga sapaean ta arau ei ga imate mao. Ngansa oangga sai ele idil paeamao ngan kadonga toaine, gau ga napamadid ei ngan posanga, ta irangrang ngan isapir ngan aea panasnga mao.
“Oangga eaba ede iparumrum gimi ngan pat ta ikeo ga akado posanga pakakanga ngan luanga ei, irangrang ngan alongo ei mao. Ngansa kadonga toaine ipabuobuo panua kemikemi led posanga ta ikado ga panua patutuinga posanga ad tipaeabu ngan panua tututui.
* IM 22.21, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19“Oangga eaba ngan tibur ede pade imamado rabu ngan gimi, irangrang ngan akado kulupu ngan ei mao. Ngansa matami nanan ami kadonga kulupulupu gid Isip tikakado ngan gimi mugaeai.”
Apu ngan rai lima ga rua aea ga Ado Earainga aea
10  * Wkp 25.1-7“Irangrang ngan rai lima ga ede, gimi ga aearum ami annga dadangai ga ababada ami annga imatua dadangai pade. 11 Be ngan rai lima ga rua aea, manta atnan dadanga toa oa ga idio iman balim, ga abada saoa annga ienono ngan pade mao. Akado toa bedaoa pade ngan ami dadanga oain ga ami oalu oliv. Toa bedaoa ta gid panua lululunga ad ga tibabada ad annga ngan, be gid masilau saksak pade ga tian saoa annga gid panua lululunga ad titnan ga idio.
12  * IM 20.9-11, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14“Ngan ado toa lima ga ede ne, gimi ga akado lemi naurata. Be ngan ado lima ga rua aea, irangrang ngan gimi akado naurata eta mao. Toa bedaoa ta lemi bulmakao ga donki ga lemi paeaeanga ga eaba ngan tibur ede pade toa imamado rabu ngan gimi, eine ga tiaragid, ta urad iluai mulian.
13 “Alongo kemi ga anasnasi posanga toa ngada ne nakeo pagimi ngan. Irangrang ngan gimi araring ga ila pagid deo padengada mao. Be aoatoato gid deo padengada edad mao pade.”
Ado kapeipei tol eaneannga aea ngan soanga Deo ieda
14 “Ngan rai ga rai, gimi manta akado eaneannga kapeipei tol ngan soanga gau edag.
15  * IM 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.17-25“Akado eaneannga kapei ngan Bret toa aea Yis Ienono ngan Mao mambe nakeo pagimi ngan. Ngan ado toa lima ga rua ne, manta aean bret aea yis ienono ngan mao. Akado eaneannga toa ne tutui ngan aea ado ngan taiko Abip* Gid Israel led taiko Abip eine lalaede mambe gita leda taiko Mas mao Epril.. Ngansa ngan taiko toa ne, gimi atnan Isip ga anam.
“Irangrang ngan bagemi sapaean ga anama pagau ngan eaneannga toa tol ne mao. Manta anam toman ngan lemi tenainga.
16  * Wkp 23.15-21,39-43, Nam 28.26-31“Be akado eaneannga kapei ede pade ngan Matami Nanan Annga Imatua aea Badanga. Manta atenai lemi annga isaoa imatua ga imuga ta iman tenainga ga inam pagau.
“Be akado eaneannga kapei ede pade ngan Matami Nanan lemi Madonga Palatai, ngan taiko annga aea laoe Eaneannga ngan Matad Nanan led Madonga Palatai iuotot rai ga rai ngan taiko Septemba mao Oktoba.. Ngan ado toaiua apaluplup ami oliv itautau ga annga padengada itautau, ta akado eaneannga toa ne.
17 “Ngan eaneannga kapeipei toa tol ne, gimi arangaranga toa ngada ne manta anam pagau ta asoa gau edag. Gau Maron toa namadid ga namugamuga ngan danga toa ngada ne.
18 “Irangrang ngan atenai lemi masilau eta ga inam pagau toman ngan annga aea yis mao.
“Ngan gid eaneannga toa ne irangrang ngan adol masilau tenainga aea imona ga idio gaisala mao.
19  * IM 34.26, Lo 14.21, 26.2“Lemi annga kemikemi imatua ga imuga, manta abada ga ila leg palatai, ta iman tenainga ga inam pagau ami Maron Deo.
“Irangrang ngan anono meme daenga pau eta ngan ulo toman ngan itna itud isul mao.”
Deo ikado posanga tautaunga edengada pagid Israel
20 Deo ikeo pade bedane, “Ega, gau nasula anggelo ga imuga ngan gimi, ta ei ga imariala ngan gimi edapeai. Ei ga ibada gimi ga ala aot ngan tibur toa nakemi motean ngan gimi. 21 Alongo kemi ele posanga ga anasi. Be apamasmasi ilolo mao. Ngansa gau namamado toman ngan ei, ta ei ga isamum lemi kadonga tanga balbal aea mao. 22 Oangga alongo kemi ele posanga ga akado danga toa ngada ne mambe nakeo ngan, eine ga naman ami miri itamatama ad isat. Be oangga sapadua tiparau pagimi, eine ga naparau ga ila pagid. 23 Leg anggelo toa ne ga imuga ngan gimi ta ibada gimi ga ala ngan tano togid Amor ga It ga Peres ga Kenan ga Ivi ga Iebus. Ta gau ga napamukuru gid ga kus. 24 Be irangrang ngan akor aemi ngan ad deo mao, ga asoa ad deo edad mao. Be irangrang ngan anasi led kadonga mao pade. Manta apaeabu ngan ad namer ga agorogoro led pat kilala aea ga irumrum. 25 Gau Maron Deo togimi. Manta asoa gau kekelegau edag. Oangga akado bedaoa, eine ga nakado kemi ngan ami annga ga eau, ga naseresere dibala ga ila aluai ngan gimi. 26 Be gid taine apapad ga tipopo kemi led gergeu, ta irangrang ngan eta imate itna iapai mao. Be taine eta ga iman taine lasi mao pade. Ta gimi ga arangrang ngan amate manmanae mao. Gimi ga amamado mole tanoeai.
27 “Gid alu isaoa tigera gimi, eine ga nakado ga timataud kapei ta napabuobuo laborad ta timangamanga alele. Be ami miri itamatama toa ngada oa ga tipul murid pagimi ta tiaoa ga tila. 28 Be gau ga nasula gid gulupa ta timugamuga ngan gimi, ta tipitpit gid Ivi ga Kenan ga It, ta tila aluai ngan gimi. 29 Be gau ga nasere gid ga kus ngan rai kelede mao. Ngan kado ta tano toa oa ienono sapaean ta gid masilau saksak tiuot busa ta tipapaeabu ngan gimi. 30 Eine ga napaeabu ngan gid kautedengada ga irangrang ngan gimi aot busa ta apakaranga tano toa oa ga amadid matua ngan.
31 “Eine ga nadol ami tano aea but imata ga idio ngan tad Singsingia aea lab, be aea but imata iadag ga idio ngan tad kapei togid Pilistia, be aea but imata iadag ga idio ngan tibur modamodanga, be aea but imata iadag ga idio ngan eau kapei Iupretis. Be gid panua timamado ngan tibur toa oa, eine ga nadol gid ga tidae bagemiai, ta gimi ga asere gid ta tiaoa ga tila. 32 Be irangrang ngan arau posanga ta lolomi kelede toman ngan gid alu toa oa ga ad deo mao. 33 Be alongean gid ga timamado ngan ami tano mao pade. Ngan kado ta tidada gimi ta akado kadonga sasat ngan gau. Ngansa oangga asoa ad deo edad, eine kadonga toa ne ga ipaeabu ngan gimi mambe adae kas ngan pitpit.”

*23:1: IM 20.16, Wkp 19.11-12, Lo 5.20

*23:3: Wkp 19.15

*23:4: Lo 22.1-4

*23:6: Wkp 19.15, Lo 16.19

*23:9: IM 22.21, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19

*23:10: Wkp 25.1-7

*23:12: IM 20.9-11, 31.15, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.13-14

*23:15: IM 12.14-20, Wkp 23.6-8, Nam 28.17-25

*23:15: Gid Israel led taiko Abip eine lalaede mambe gita leda taiko Mas mao Epril.

*23:16: Wkp 23.15-21,39-43, Nam 28.26-31

23:16: Eaneannga ngan Matad Nanan led Madonga Palatai iuotot rai ga rai ngan taiko Septemba mao Oktoba.

*23:19: IM 34.26, Lo 14.21, 26.2