31
Deo isio gid panua ngan kadonga ele palata toman ngan aea danga sisid
(Ibada Mulian 35.30–36.1)
Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Ega, gau nasio eaba ede ieda Besalel. Ei Uri inat ga Ur itub ngan lum pan Iuda. Be gau nadol Tautaudig Tutui ga idio pan ta nakado ga ele oatainga kapei ga ilolo iuatai ngan kadonga naurata imata ede ga ede. Ta ei ga irangrang ngan ikado mosi ngan gol ga silva ga bras. Be ele oatainga kapei ngan ketnga gid pat toa aea olnga kapei toman ngan ipu ad kisinga gol. Ga ele oatainga kapei ngan sapnga gid abei pade. Ta ei ga irangrang ngan ikado naurata imata ede ga ede. Be ega, gau nasio eaba ede pade ngan luanga ei, ieda Ooliap. Ei Aisamak inat ngan lum pan Dan. Be gau nabada oatainga kapei pagid panua naurata ad padengada ngan kadonga danga toa ngada ne mambe nakeo pago ngan. Ta gid ga tikado leg palata, ga korol apu aea toman ngan ipao toa sing isamum kadonga sasat ngan ga lolog itarui mulian. Ta gid ga tikado palata aea danga sisid padengada ga bedane: popou bret aea toman ngan aea danga sisid, ga lam iae gol toman ngan aea danga sisid, ga popou nabene aea, ga popou tenainga aea toman ngan aea danga sisid toa ngada oa, ga tabla eau aea toman ngan aea popou, 10 ga sogonga tutui tenainga aea ton Aron ga ele gergeu arangaranga, 11 ga bude iman kilala ngan danga sisid togau, ga nabene ngan kadonga basu iuad kemi leg palata iloleai ngan tibur toa aea ul kapei tede. Manta tikado danga toa ngada ne lalaede mambe nakeo pago ngan.”
Apu ngan Ado Earainga aea
12  Maron ikeo pan Moses pade bedane, 13 “Eao manta keo pagid Israel ga bedane, ‘Somisomi gimi manta aearagimi ngan Ado Earainga aea. Gau nadol Ado Earainga aea toa ne ga iman kilala rabu ngan gau ga gimi ga lemi gergeu ga tibutibumi tiuotot muriai. Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi mambe gau eine Maron toa nadol ul ngan gimi.
14 “ ‘Be gau nadol ul pade ngan Ado Earainga aea. Tota gimi manta aearagimi ngan. Oangga sai ilolon ngan Ado Earainga aea toa ne mao, manta arau ei ga imate. Be oangga sai ikado naurata ngan ado toaiua, manta asuk ei ga ila aluai ngan gid ele panua. 15  * IM 20.8-11, 23.12, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.12-14Gimi ga akado lemi naurata irangrang ngan ado lima ga ede. Be ado lima ga rua aea, eine Ado Earainga aea toa gau Maron nadol ul ngan. Oangga sai ikado naurata ngan Ado Earainga aea, manta arau ei ga imate. 16 Gimi Israel toman ngan lemi gergeu ga tibutibumi tiuotot muriai, manta aearagimi ngan Ado Earainga aea. Ngansa eine posanga tautaunga ede narau toman ngan gimi, ta eine ga ienono ga ilalala ga ila. 17  * IM 20.11Ado Earainga aea toa ne iman kilala rabu ngan gau ga gimi Israel somisomi. Ngansa ngan ado toa lima ga ede oa mugaeai, gau Maron nakado mariamba ga tano ga iuot. Be ngan ado lima ga rua aea, nakaput ngan leg naurata ta naearagau.’ ”
18 Io, Maron iposa pan Moses ngan lusi Sainai toa bedaoa ga kus, ta ibada pat rua apu aea ga ila pan. Deo kekelen ibage igonga ibode ele apu ga idae ngan pat toa rua oa.

*31:15: IM 20.8-11, 23.12, 34.21, 35.2, Wkp 23.3, Lo 5.12-14

*31:17: IM 20.11