30
Deo ikeo ga tikado popou nabene aea
(Ibada Mulian 37.25-28)
Deo ikeo pade bedane, “Gimi manta abada abei akas ta akado popou tenainga aea ede pade, iman nabene aea nononga.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Popou nabene aea
Popou toa ne aea mamarae ga aea babanga ga iuot lalaede ga iluai bageda aea makoreai. Be aea gadae ga iluai gogodai. Be ngan popou ipao igal toa pange oa, asap gid danga imata mambe bulmakao aea pelenga. Be akado popou ipao toman ngan aea pelenga ngan abei akas ikatinge kelede. Ga kus ta abada gol kemikemi ikatinge babanga, ta aluga ngan popou isal toa pange oa, ga ipao, ga aea pelenga. Be apatoi gol idanga ede mamarae ga iman popou aea lapinga ga ibalil ngan. Be gadio ngan lapinga toa oa, apatoi koea gol rua, ede ngan isal iadag, be ede pade ngan isal iadag, ta iman sig ad sabunnga ngan popou aea bisinga. Be abada abei akas ta akado sig rua, ga kus ta amol gid ngan gol ikatinge babanga. Ga kus ta adol popou nabene aea toa ne ga idio leg palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede, boloma ngan malo kapei, be iadag ngan korol apu aea ipao. Ngan korol ipao toa oa sing isamum panua led kadonga sasat, ta lolog itarui mulian ngan gid. Be nalup toman ngan gimi toa eoa pade.
“Gaisala ngan ado ga ado, Aron ga idudunga leg palatai ngan patutuinga gid lam. Be oangga ikado bedaoa, manta inono nabene iuad kemi ngan popou toa ne. Be lailai, oangga Aron itun gid lam pade, manta inono nabene toa bedaoa pade. Tota nabene ga ibung ga idae gau matageai ado ga ado ga ilalala ga ila. Be irangrang ngan gimi atenai nabene eta pade ngan popou toa ne mao. Ga pade, irangrang ngan atenai masilau eta, mao wit eta, mao oain eta ga idae ngan popou toa ne mao. 10 Be pakelede ngan rai ga rai, Aron ga ikado ga popou nabene aea toa ne iuot kemi gau matageai. Ei ga inasi bedane: Ei ga ibada sing kauteta ngan masilau tenainga aea ngan samumnga panua led kadonga sasat. Ga kus ta isama ga idae ngan popou toa ne aea pelenga toa pange oa. Manta panua tenainga ad tinasi kadonga toa ne ga ilalala ga ila. Toa bedaoa ta popou toa ne ga iman danga togau Maron, ta aea ul kapei tau.”
Deo ikeo ga tibada pat ga ila pan ngan olnga gid mulian
11 Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, 12 “Oangga eao oade gid Israel dabad, eaba kelede kelede manta ibada pat ga inam pagau Maron ngan olnga ei mulian. Ngan kado ta imate. Ngan ado toaiua eao oade gid, oangga tiuol gid mulian ngan pat toa oa, eine pamukurunga paeamao eta ga iuot ngan gid mao. 13  * IM 38.25-26, Mt 17.24Panua toa ngada oa tiuade dabad ga kus, manta tibada pat silva kelede* Ngan posanga Ibru, ikeo ga pat silva kelede toa aea kulupu iuot mambe 6 grem. ga iman tenainga ga inam pagau Maron. Manta tibada pat silva imata lalaede mambe gid panua tenainga ad led pat. 14 Gimi ga aoade arangaranga toa ngada oa ad rai sangaul rua ga idae, ta gid kekelegid manta tibada tenainga toa ne ga inam pagau Maron. 15 Be gid panua toa led danga sisid busa tirangrang ngan tibada pat busa ga inama mao. Be gid panua lululunga ad pade, tirangrang ngan tibada pat kautede ga inama mao. Gid toa ngada oa manta tibada pat idaba lalaede toa bedane ga inam pagau Maron. Ngan tenainga toa ne tiuol gid mulian. Ngan kado ta timate. 16 Eao ga bada pat toa ne ga inam ta dol ngan luanga leg palata aea naurata. Ta gau ga nagera pat toa ne ta matag nanan leg panua Israel. Oangga tikado toa bedaoa, eine ga lolog itarui mulian ngan gid, ta gid ga timate mao.”
Deo ikeo ga tikado tabla eau aea ngan sigiringa baged ga aed
17  Maron ikeo pan Moses pade bedane, 18  * IM 38.8“Gimi manta abada bras ta akado tabla kapei eta toman ngan aea popou. Tabla toa ne iman panua tenainga ad baged ga aed aea sigiringa. Adol tabla toa ne ga idio rabu ngan leg popou tenainga aea ga leg palata. Ga kus ta atok eau ga idudunga ngan. 19 Aron ga ele gergeu arangaranga manta tisigiri baged ga aed ngan eau toa oa. 20 Somisomi oangga tidudunga leg palatai, manta tisigiri baged ga aed, ngan kado ta timate. Ga pade, oangga tila boloma ngan leg popou tenainga aea ngan kadonga gid tenainga ga inam pagau ga idae dingaeai, 21 manta tisigiri baged ga aed, ngan kado ta timate. Gid toman ngan led gergeu ga tibutibud tiuotot muriai, manta tinasnasi apu toa ne ga ilalala ga ila.”
Deo ikeo ga tikado bude iman kilala ngan danga sisid ei ton
22  * IM 37.29Maron ikeo pan Moses pade bedane, 23 “Eao manta bada gid danga iuad kemikemi ga bedane: abei mer itekea toa aea kulupu irangrang mambe kilo lima ga ede, ga abei sinamon itin kukul toa aea kulupu irangrang mambe kilo tol, ga piso iuad kemi toa aea kulupu irangrang mambe kilo tol pade, 24 ga abei kasia itin kukul toa aea kulupu irangrang mambe kilo lima ga ede, ga bude oliv aea lita pange. 25 Be keo pan eaba ede toa ele oatainga kapei ngan kadonga danga sisid iuad kemi, ta ei ga ibul gid danga toa ne ga iuot mambe bude ede iuad kemi. Bude toa ne aea ul, ta iman kilala ngan danga sisid togau. 26 Ga kus ta bada bude toa ne kauteta ta tok ga idae ngan leg palata, ga korol apu aea, 27 ga popou bret aea toman ngan aea danga sisid, ga lam iae toman ngan aea danga sisid, ga popou nabene aea, 28 ga popou tenainga aea toman ngan aea danga sisid, ga tabla eau aea toman ngan aea popou. 29 Eao ga tok bude toa ne ga idae ngan gid danga sisid toa ngada ne ngan dolnga leg ul ga idae ngan ta timan gau leg. Be oangga danga eta idae tos ngan danga sisid toa oa, eine aea ul pade ta iman leg.
30 “Ga kus ta tok bude toa ne kauteta ga idae ngan Aron ga ele gergeu arangaranga, ngan dolnga ad ul ta timan leg panua tenainga ad ngan kadonga leg naurata. 31 Be eao manta keo pagid Israel bedane, ‘Somisomi muriai, bude toa ne iman kilala ngan gid danga sisid ton Deo. Bude toa ne aea ul pade. 32 Irangrang ngan gimi atok ga idae ngan gid panua sapaean tinid mao. Be irangrang ngan akado bude eta lalaede toa bedane mao, ngansa bude toa ne aea ul. Ta gimi manta alolon ngan. 33 Oangga sai ikado bude eta lalaede toa bedane, mao oangga eaba eta itok ga idae ngan panua sapaean, manta asuk ei ga ila aluai ngan gid iaoa kelede togimi.’ ”
Deo ikeo ga tikado nabene ngan kadonga basu iuad kemi
34  Maron ikeo pan Moses pade bedane, “Eao manta bada gid danga sisid iuad kemikemi ga bedane: paura toa tikado ngan abei mer itekea, ga paura toa tikado ngan mase ipat, ga abei galbanum itekea, ga paura toa tikado ngan abei libanon itekea Abei libanon eine abei ede pagita aea mao. Itekea ngan posanga Inglis tiuato prenkinsens. Tibul danga eta toman ngan mao. Iuad kemi ga iman danga kemi nabene aea.. Danga toa ngada ne eao bada, manta ad kulupu iuot lalaede mon. 35 Be eao ga keo pan eaba ede toa ele oatainga kapei ngan kadonga danga sisid iuad kemi, ta ei ga ibul gid danga toa ne ta iuot mambe nabene ngan kadonga basu iuad kemi. Be manta adol sol kauteta ngan, ta ikado nabene toa ne ga iuot kemi matageai, be leg ul ienono ngan. 36 Ga kus ta alumu danga toa ngada ne ga ibilin ga ila gereirei. Io, akado bedaoa ga kus ta adol nabene toa ne idanga ede ga idio leg palata iloleai, iadag ngan korol apu aea. Ngan tibur toa oa, gau ga nalup toman ngan gimi. Be nabene toa ne aea ul kapei tau. Manta alolon ngan. 37 Ta irangrang ngan gimi akado lemi nabene eta lalaede toa bedane mao. Ngansa eine danga togau Maron, be leg ul ienono ngan, ta gimi manta alolon ngan. 38 Oangga sai ikim nabene iuad toa ne ta ikado ele nabene ga iuot lalaede toa bedane, manta asuk ei ga ila aluai ngan gid iaoa kelede togimi.”

*30:13: IM 38.25-26, Mt 17.24

*30:13: Ngan posanga Ibru, ikeo ga pat silva kelede toa aea kulupu iuot mambe 6 grem.

*30:18: IM 38.8

*30:22: IM 37.29

30:34: Abei libanon eine abei ede pagita aea mao. Itekea ngan posanga Inglis tiuato prenkinsens. Tibul danga eta toman ngan mao. Iuad kemi ga iman danga kemi nabene aea.