37
Tikado korol iman kilala ngan posanga toa Deo irau toman ngan gid
(Ibada Mulian 25.10-22)
Besalel ikado korol ede ngan abei akas, aea mamarae iluai kepeda iadag, be aea babanga iluai baidai, be aea gadae iluai baidai pade. Ibada gol kemikemi ta inono ngan dinga ga ila maraka, ta isile aea sakirkir toa ngada oa. Ga kus ta ibada gol toa oa ikatinge babanga, ta ipatoi ga idae ngan korol ilolo ga iluga ngan itin gaot pade. Ga pade, ipatoi gol idanga ede mamarae ta iman korol aea lapinga ga ibalil ngan. Ga pade, ikado korol aea koea gol pange ta ipatoi gid ga tidae ngan korol iae gereirei pange. Ipatoi koea rua ngan korol imata iadag, ga rua pade ngan korol imata iadag. Ga kus ta ibada abei akas mamarae rua ta iualiue gid kemi ta timan sig. Ta imol sig toa rua oa ngan gol ikatinge babanga. Ga kus ta isabun sig toa rua oa ga tidudunga ngan gid koea korol aea. Isabun sig ede iadag, ga sig ede pade iadag, ta iman korol aea bisinga.
Be ikado korol ipao ngan gol kemikemi, aea mamarae iluai kepeda iadag, be aea babanga iluai baidai. Korol ipao toa oa, eine tibur toa sing isamum panua led kadonga sasat, ta Deo ilolo itarui mulian ngan gid. Ibada gol ikatinge kelede ta itut ngan pat patotonga aea ta ikado korol ipao toman ngan aea kerubim rua, ede iadag, ede pade iadag. Ede ngan gid kerubim toa oa, ikado ngan korol ipao imata ngan bageda oatai, be ikado ede pade ngan bageda angas. Ikado korol ipao toman ngan kerubim toa rua oa ngan gol ikatinge kelede. Ikado kerubim toa rua oa ga tidio ngan tibur toa Deo isamum kadonga sasat ngan, be matad inono ngan gid. Be gisirua bagbaged iualai ga idae ta tirobi korol ipao.
Tikado popou ngan dolnga bret tenainga aea
(Ibada Mulian 25.23-30)
10 Ga kus ta ikado popou ede ngan abei akas, aea mamarae iluai gogodai, be aea babanga iluai bageda aea makoreai, be aea gadae iluai baidai. 11 Ga kus ta iluga popou toa oa ngan gol kemikemi ikatinge babanga. Be ipatoi gol idanga ede mamarae ga iman popou aea lapinga ga ibalil ngan. 12 Be ipatoi gol ikatinge babanga ede ta imadid ngan popou ipao mambe ala ta ibalil ngan popou ipao imata. Gol ikatinge toa oa aea gadae iluai mambe bageda ilolo aea babanga. Ga pade, ipatoi lapinga gol ede pade ga idae tatan ngan gol ikatinge toa oa ga ibalil ngan. 13-14 Ga pade, ikado popou aea koea gol pange ta ipatoi gid ga tidae ngan popou ipao aea gol ikatinge babanga ta inasi popou iae toa pange oa. Ta gid koea toa oa tikikisi sig rua ta timan popou aea bisinga. 15 Ikado sig toa rua oa ngan abei akas ta imol gid ngan gol ikatinge babanga. 16 Ga pade, ikado gid tabla gereirei ga lalate ga eaupat ga loba ngan gol kemikemi. Gid danga sisid toa oa iman tenainga oain aea toknga.
Tikado lam iae
(Ibada Mulian 25.31-40)
17 Ga kus ta ibada gol kemikemi ta ikado ga iman lam iae, ngan dolnga gid lam ga idae ngan. Itut gol ngan pat patotonga aea ta ikado lam iae ipu ga ilua ga ibogaboga iman lam imul aea dolnga. Be ikado gid lam mulid ngan gol ta matad mambe koko ipur. Be lam iae aea danga toa ngada oa, ikado ngan gol ikatinge kelede.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Lam iae
18 Be ikado lam iae ilua toman ngan ibogaboga lima ga ede, tol iadag ga tol iadag. 19 Ngan gid lam iae iboga kelede kelede, ikado aea sogonga imata lalaede mambe abei salke ipur tol toman ngan ilaun gereirei. 20 Be ipasogo lam iae ilua pade toa bedaoa ga imata lalaede mambe abei salke ipur pange toman ngan ilaun gereirei. 21 Be gadio ngan lam iae ilua ikasanga toa tol oa, ipasogo ngan gol ga imata mambe abei salke ilaun gereirei. 22 Ibada gol ikatinge kelede ta itut ngan pat patotonga aea ngan kadonga lam iae toman ngan aea danga sisid toa ngada oa.
23 Ikado toa bedaoa ga kus ta ikado aea lam lima ga rua. Be ikado gid danga mambe kaida gol iman lam aea wik imata aea ketketnga. Ga pade, ikado lam aea lalate gol. 24 Gol toa ngada oa ngan lam iae ga aea danga sisid, aea kulupu iuot mambe kilo sangaul tol igegea pange.
Tikado popou nabene aea
(Ibada Mulian 30.1-5)
25 Ga kus ta ibada abei akas ta ikado popou tenainga aea ede pade, iman nabene aea nononga. Popou toa oa aea mamarae ga aea babanga iuot lalaede ga iluai bageda aea makoreai. Be aea gadae iluai gogodai. Be ngan popou ipao igal toa pange oa, isap gid danga imata mambe bulmakao aea pelenga. Ikado popou ipao toman ngan aea pelenga ngan abei akas ikatinge kelede. 26 Ga kus ta ibada gol kemikemi ikatinge babanga, ta iluga ngan popou isal toa pange oa, ga ipao, ga aea pelenga. Be ipatoi gol idanga ede mamarae ga iman popou aea lapinga ga ibalil ngan. 27 Be gadio ngan lapinga toa oa, ipatoi koea gol rua, ede ngan isal iadag, be ede pade ngan isal iadag, ta iman sig ad sabunnga ngan popou aea bisinga. 28 Be ibada abei akas, ta ikado sig rua, ga kus ta imol gid ngan gol ikatinge babanga.
Tikado bude ga nabene
(Ibada Mulian 30.22-38)
29  * IM 30.22-38Be ikeo pan eaba ede toa ele oatainga kapei ngan kadonga danga sisid iuad kemi, ta ikado bude kemi ede. Bude toa oa aea ul, ta iman kilala ngan gid danga sisid ton Deo. Ga pade, ikado nabene ngan kadonga basu iuad kemi.

*37:29: IM 30.22-38