29
Kadonga ngan dolnga panua tenainga ad
(Wok Pris 8.1-36)
Deo ikeo pan Moses pade bedane, “Eao manta nasi kadonga ga bedane ngan dolnga Aron ga ele gergeu arangaranga ad ul ta tiuot leg panua tenainga ad. Bada bulmakao aranga ede daenga pau ga sipsip arangaranga rua toa ad tibun eta mao. Ga pade, bada wit aea plaoa kemikemi toa aea yis ienono ngan mao, ta kado bret imata tol ga bedane: Kado bret ede toa abul toman ngan bude, ga bret ede pade toa abul toman ngan bude mao, ga bisket toa asama ngan bude pade. Dol gid bret toa oa ga idio ngan samare ede, ta bada ga inam pagau toman ngan bulmakao ga sipsip toa rua oa.
“Ga kus ta bada Aron toman ngan ele gergeu arangaranga ta tila timadid leg palata iaoai, ta paliliu gid toa eoa. Ga kus ta pasogo Aron ngan gid sogonga tenainga aea. Dol siot ga idae ngan ei, ga pononga mamarae, ga irabu aea malo, ga igogo aea malo kakauede. Kaukau irabu aea malo toa oa toman ngan irabu aea pus toa gid panua mosi ad tiuaoai. Ga kus ta dol ilabora aea malo, ta kaukau gol ikatinge kakauede toa aea posanga ienono ngan oa ga idae ngan ilabora aea malo. Gol ikatinge toa oa iman kilala ngan aea ul. Ga kus ta bada bude toa iman kilala ngan gid danga sisid togau, ta tok ga idae ilaborai ngan dolnga ei ga iman leg eaba tenainga aea.
“Ga kus ta bada ele gergeu arangaranga ga tinam ta pasogo gid ngan led siot ga laborad aea malo. Ga kus ta kaukau rabud ngan ad pus. Ngan kadonga toa bedane eao ga dol Aron ga ele gergeu ga timan leg panua tenainga ad. Ta gid iaoa toaine ga led gergeu ga tibutibud tiuotot muriai, eine ga tikakado leg naurata tenainga aea somisomi ga ilalala ga ila.
10 “Ga kus ta bada bulmakao tenainga aea ga inam boloma leg palata iaoai. Ta Aron ga ele gergeu arangaranga ga tidol baged ga idae ngan ilabora. 11 Ngan gau matag, boloma ngan leg palata iaoa, totoi bulmakao toa oa. 12 Ga kus ta doi ising kauteta, ta dol bagem igonga ga idudunga ngan, ta sama sing toa oa ga idae ngan popou aea pelenga toa pange oa. Be sing ilia ienono maitne, tok ga isulug popou ibuloloeai. 13 Ga kus ta bada bulmakao ilolo imona, ga aea toboloa idanga kemi, ga iaule toa rua oa toman ngan imona, ta dol ga idae dingaeai ngan leg popou tenainga aea. 14 Be bada imedameda ga itin kukul ga itae imogaleai, ta nono gid ngan dinga ede pade gaot ngan saupu. Bulmakao toa ne eine tenainga ngan samumnga kadonga sasat.
15 “Ga kus ta bada sipsip tenainga aea eta ngan gisirua, ta Aron toman ngan ele gergeu arangaranga ga tidol baged ga idae ngan ilabora. 16 Be eao ga totoi sipsip toa oa, ta doi ising kauteta ta til ga idae ngan popou tenainga aea isal toa pange oa. 17 Totoi sipsip toa oa ga kus, ta sigiri iae ga idanga sisid toa ngada oa iloleai, ta dol gid ga tidae dingaeai toman ngan ilabora ga ikatinge padengada. 18  * Ep 5.2, Plp 4.18Ta dinga ga inono sipsip ikatinge toa ngada oa ga imomout ga kus. Eine lemi tenainga ga inam pagau Maron. Ta gau ga tinig igelgel ngan iuad kemi.
19 “Be sipsip tenainga aea toa ede pade oa, Aron ga ele gergeu arangaranga ga tidol baged ga idae ngan ilabora. 20 Ta eao ga totoi, ta doi ising kauteta. Ta sama sing toa oa ga idae ngan Aron ga ele gergeu arangaranga kelede kelede tangad oatai iuaro, ga baged oatai igonga kapei, ga aed oatai igonga kapei. Ga kus ta til sing ga idae ngan popou tenainga aea isal toa pange oa. 21 Ga kus ta bada sing kautede ienono popouiai toman ngan bude iman kilala ngan gid danga sisid togau, ta til ga idae ngan Aron, ga ele gergeu arangaranga, ga ad sogonga tenainga aea. Kado toa bedaoa ngan dolnga leg ul ngan gid toman ngan ad sogonga ta timan gau leg.
22 “Be sipsip toa idae dingaeai maitne, eine sipsip tenainga aea ngan dolnga leg panua tenainga ad ngan led naurata. Be bada sipsip toa na imona, ga iuui imona, ga ilolo imona, ga aea toboloa idanga kemi, ga iaule toa rua oa toman ngan imona, ga ibule oatai, ta dol gid ga tidae Aron ga ele gergeu arangaranga bagedai. 23 Be ngan samare toa iuon ngan bret aea yis ienono ngan mao, toa ienono matageai, eao ga bada bret kelede kelede imata tol ga bedane: bret ede toa abul toman ngan bude, ga bret ede pade toa abul toman ngan bude mao, ga bisket toa asama ngan bude. 24 Dol gid bret toa ne pade ga idae Aron ga ele gergeu arangaranga bagedeai. Ta gid ga tipatambolembole gau matageai. 25 Ga kus ta bada danga sisid toa bagedeai, ta dol ga idae dingaeai, ta dinga ga inono ga imomout ga kus toman ngan sipsip tenainga aea ede pade. Eine lemi tenainga ga inam pagau Maron. Ta gau ga tinig igelgel ngan iuad kemi. 26 Be sipsip toa idae dingaeai maitne, eao ga bada igogo ta patambolembole gau matageai. Ga kus ta iman eao am eaneannga aea.
27 “Be somisomi oangga adol eaba ga iman leg eaba tenainga aea, manta adol ul ngan sipsip igogo, ta akisi ngan bagemi, ta apatambolembole matageai. Be adol ul pade ngan sipsip tenainga aea ibule. Ga kus ta masilau ikatinge toa rua ne iman Aron ga ele gergeu ad eaneannga aea. 28 Somisomi oangga gid Israel tikakado tenainga eaneannga aea ngan kadonga lolomai kelede, masilau ikatinge toa rua ne ga iman Aron ga ele gergeu arangaranga ad. Gid Israel ga tikakado tenainga toa bedane ga inam pagau Maron.
29 “Be gau nadol ul ngan Aron ele sogonga tenainga aea. Tota muriai, oangga Aron imate, eine sogonga toa oa ga iman ele gergeu arangaranga ga itubtub led. Toa bedaoa ta gid ga tidol sogonga toa ne ngan ado toaiua titok bude ga idae laboradeai ngan dolnga gid ga tiuot leg panua tenainga ad. 30 Oangga Aron ele gergeu eta ibada imul ta iuot madidnga kapei tenainga aea, ei manta idol sogonga toa ne irangrang ngan ado lima ga rua. Be ngan ado toa lima ga rua oa, ei ga idudunga leg palata iloleai ngan tibur toa aea ul kapei tede, ta ikakado leg naurata.
31 “Be oangga eao dol Aron ga ele gergeu ga timan leg panua tenainga ad, manta bada sipsip tenainga aea imedameda, ta nono ngan tibur ede aea ul, gadudunga ngan leg palata aea silasila. 32 Be Aron ga ele gergeu arangaranga ga tibada imedameda toa oa toman ngan bret ienono ngan samare, ta tian boloma leg palata iaoai. 33 Ngan ado toaiua tidol ad ul ga timan leg panua tenainga ad, gid ga tian annga tenainga aea toa oa. Tenainga toa oa iman led kadonga sasat aea samumnga. Gid kekelegid tirangrang ngan eannga annga toa oa. Eaba eta pade irangrang ngan ian mao, ngansa annga toa oa aea ul pade. 34 Be oangga sipsip toa oa imedameda toman ngan bret toa oa ienono ga gaisala, eine irangrang ngan tian mao. Manta tinono ngan dinga ga imomout ga kus, ngansa annga toa oa aea ul pade.
35 “Eao manta kado danga toa ngada ne ngan dolnga Aron toman ngan ele gergeu arangaranga ta timan leg panua tenainga ad. Ta kado toa bedane ga irangrang ngan ado lima ga rua, mambe nakeo pago ngan. 36 Ngan ado toa lima ga rua ne, manta tenai bulmakao kelede kelede ngan samumnga led kadonga sasat. Be kado tenainga ede pade ngan sigiringa popou tenainga aea. Toa bedaoa ta popou tenainga aea ga iuot kemi matageai. Be manta tok bude ga idae ngan popou tenainga aea, ngan dolnga leg ul ngan ta iman danga togau. 37 Irangrang ngan ado lima ga rua, eao manta kado bedane ngan popou tenainga aea. Toa bedaoa ta popou tenainga aea oa, aea ul kapei tau. Be oangga sai isibo leg popou tenainga aea, mao oangga danga eta idae tos ngan, eine aea ul pade ta iman leg.”
Tenainga aea kadonga ado ga ado
(Namba 28.1-8)
38 Deo ikeo pade bedane, “Ado ga ado gimi manta abada sipsip ruangada, ad rai kelede, ta atenai gid ga tidae ngan leg popou tenainga aea. 39 Atenai ede gaisala, be ede pade lailai. 40 Oangga gaisala, atenai sipsip toa oa toman ngan wit aea plaoa kemikemi, aea kulupu irangrang mambe kilo kelede, ta abul toman ngan bude oliv aea, aea lita kelede. Ga pade, atok oain aea lita kelede ga iman lemi tenainga ga inam pagau. 41 Be oangga lailai, ta atenai sipsip ede pade toa bedaoa toman ngan wit aea plaoa ga bude ga oain lalaede mambe akado gaisala. Adol tenainga toa ne ga idae dingaeai ta iman lemi tenainga ga inam pagau Maron. Ta gau ga nakim iuad kemi.
42 “Somisomi muriai, gimi manta anono tenainga toa ne ngan dinga ga imomout ga kus. Be gimi ga akakado tenainga ado ga ado toa bedaoa gau matageai, boloma ngan leg palata iaoa. Toa eoa ga nalup toman ngan gimi ta naposaposa pagimi. 43 Be gau ga nalup toman ngan gid Israel toa eoa pade. Ta leg taranga kapei ga iuot ta irobi leg palata, ta ikado tibur toa oa aea ul kapei, ta gid panua tilolon ngan.
44 “Toa bedaoa ta gau ga nadol ul ngan leg palata ga popou tenainga aea ga nadol ul ngan Aron pade toman ngan ele gergeu arangaranga ta timan gau leg, ta gid ga tikakado leg naurata tenainga aea. 45 Ta gau ga namamado rabu ngan gimi Israel ta naman ami Deo. 46 Toa bedaoa ta gimi ga aoatai kemi mambe gau eine Maron Deo togimi. Gau Deo toa nabada gimi ta atnan Isip ga anam. Nakado toa bedaoa ngansa naoangga namamado rabu ngan gimi. Gau Maron Deo togimi.”

*29:18: Ep 5.2, Plp 4.18