35
Apu ngan Ado Earainga aea
Idio ta Moses ibaba gid panua Israel toa ngada oa ta tinam tiluplup pan, ta ikeo pagid, “Maron ikeo ga gimi manta anasi gid apu ga bedane: * IM 20.8-11, 23.12, 31.15, 34.21, Wkp 23.3, Lo 5.12-14Irangrang ngan ado lima ga ede, gimi ga akado lemi naurata, be Maron idol ul ngan ado lima ga rua aea, ta ikeo ga eine Ado Earainga aea ei ton. Manta aearagimi ngan ado toaiua. Oangga sai ikado naurata ngan Ado Earainga aea, manta arau ei ga imate. Be ngan Ado Earainga aea, irangrang ngan gimi apaisi dinga lemi lumaeai mao pade.”
Moses ikeo ga tibada danga sisid kemikemi ngan kadonga Deo ele palata
(Ibada Mulian 25.1-9)
Idio ta Moses ikeo pagid panua Israel toa ngada oa bedane, “Maron iposa matua pagita ga bedane: Ikeo ga kemi ngan gimi abada lemi danga sisid etangada ga ila pan. Panua kelede kelede toa tikim badanga led danga etangada ga ila pan Maron, kemi ngan titenai gid danga sisid ga bedane: gol, ga silva, ga bras, ga sipsip ilaun toa tisama ngan pulo singsingia ga singsingia tede ga bil, ga gid malo kemikemi, ga malo tikado ngan meme ilaun, ga sipsip arangaranga tinid kukul toa tisama ngan pulo singsingia, ga rui tinid kukul, ga abei akas ikatinge etangada. Ga pade, kemi ngan tibada bude lam aea ga danga iuad kemikemi ngan bulnga toman ngan bude samanga aea toa iman kilala ngan gid danga sisid ton Deo. Ga pade, kemi ngan tibada danga iuad kemikemi ngan bulnga toman ngan nabene ngan kadonga basu iuad kemi. Ga pade, kemi ngan tibada pat oniks ga pat imata ede ga ede toa aea olnga kapei tau, ta muriai tipatoi gid ga tidae ngan madidnga kapei tenainga aea irabu aea malo, ga tipatoi etangada pade ga idae ngan igogo aea malo kakauede.”
Moses ikeo pagid Israel ngan kadonga Deo ele palata aea danga sisid
(Ibada Mulian 39.32-43)
10 Moses ikeo pade bedane, “Oangga sapadua timamado rabu ngan gimi be led oatainga kapei ngan naurata imata ede ga ede, manta tinam ta tikado danga toa ngada ne Maron iposa ngan ga bedane: 11 Deo ele palata toman ngan aea malo, ga aea lingau, ga didnga ituatua, ga palata aea lapinga, ga gid kadanga toman ngan ad kadanga ipu, 12 ga korol apu aea toman ngan aea sig, ga korol ipao toa sing ipatarui Deo ilolo ngan, ga malo kapei toa ipoga palata ilolo ga iman rua. 13 Ga pade, manta tikado bret tenainga aea toman ngan aea popou, ga popou aea sig, ga danga padengada ngan dolnga bret tenainga aea ga ienono Deo imatai, 14 ga lam iae toman ngan aea lam, ga aea danga sisid padengada iman palata ilolo aea taranga, ga lam aea bude, 15 ga popou nabene aea toman ngan aea sig, ga bude iman kilala ngan danga sisid ton Deo, ga nabene ikado basu iuad kemi, ga malo kapei iman palata iaoa aea pakalanga, 16 ga popou tenainga aea toman ngan aea kakari bras, ga popou aea sig, ga aea danga sisid padengada, ga tabla bras iman eau aea toman ngan aea popou, 17 ga gid malo silasila aea toman ngan ad kadanga ga gid kadanga ipu, ga malo kapei ipakala silasila iaoa, 18 ga gid oaro palata aea ga silasila aea, ga gid kisinga gereirei bras toa tigin ga idudunga tanoeai ngan kisinga gid oaro toa oa, 19 ga gid sogonga tutui tenainga aea ton Aron ga ele gergeu arangaranga ngan kadonga led naurata tenainga aea Deo ele palata iloleai ngan tibur toa aea ul kapei tede.”
Gid panua tibada danga sisid ila pan Deo ta iman ele palata aea
20 Gid panua Israel toa ngada oa titnan Moses ga tila. 21 Be Moses ele posanga ipul gid panua busa lolod, ta gid kelede kelede toa tikim badanga led danga edengada ga ila pan Maron, tota tibada led danga sisid ga iman led tenainga ga ila pan. Led danga sisid toa oa, ila ngan kadonga Deo ele palata, ga ngan luanga ele palata aea naurata, ga ngan kadonga sogonga togid panua tenainga ad. 22 Be gid panua kelede kelede arangaranga ga taine toa tikim badanga led danga sisid edengada ga ila pan, tota tibada led sogonga gol imata ede ga ede ga bedane: danga gol gereirei tikapin ga idae ngan led pononga, ga tangad aea pato gol, ga baged igonga aea pato gol, ga gid sogonga gol padengada. Sogonga gol toa ngada oa, tisoa ngan baged ga idae ta tipatambolembole Maron imatai, ta iman led tenainga ga ila pan. 23 Be panua padengada tibada led oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil toa tikado ngan sipsip ilaun, ga meme ilaun, ga malo kemikemi, ga sipsip arangaranga tinid kukul toa tisama ngan pulo singsingia, ga rui tinid kukul. 24 Be panua padengada tibada led silva ga bras iman led tenainga ga ila pan Maron. Be panua padengada tibada led abei akas ikatinge edengada ngan kadonga Deo ele palata aea danga sisid.
25 Be gid taine edengada led oatainga kapei ngan loinga oaro salumu aea. Gid tibada led oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil, ga led malo kemikemi. 26 Be taine padengada tikim badanga led danga sisid ga inam. Gid led oatainga kapei ngan kadonga oaro salumu aea ngan meme ilaun ta tibada ga inam. 27 Be gid madidnga tibada led pat oniks ga gid pat padengada toa aea olnga kapei ga inam ngan patoinga ga idae ngan madidnga kapei tenainga aea irabu aea malo ga igogo aea malo kakauede. 28 Ga pade, tibada danga imata ede ga ede iuad kemikemi, ga bude oliv aea iman lam aea, ga bude iman kilala ngan danga sisid ton Deo, ga bude ngan bulnga toman ngan nabene ngan kadonga basu iuad kemi. 29 Tota gid Israel busa toa tikim badanga led danga sisid ga iman Maron ele, tibada led danga toa oa ga ila ngan kadonga naurata toa ngada oa mambe Maron ikeo pan Moses ngan.
Deo isio gid panua ngan kadonga naurata
(Ibada Mulian 31.1-11)
30 Idio ta Moses ikeo pagid Israel bedane, “Ega, Maron isio eaba ede ieda Besalel. Ei Uri inat ga Ur itub ngan lum pan Iuda. 31 Be Deo idol Itautau Tutui ga idio pan eaba toa oa ta ikado ga ele oatainga kapei ga ilolo iuatai ngan kadonga naurata imata ede ga ede. 32 Ta ei ga irangrang ngan ikado mosi ngan gol ga silva ga bras. 33 Be ele oatainga kapei ngan ketnga gid pat toa aea olnga kapei toman ngan ipu ad kisinga gol. Ga ele oatainga kapei ngan sapnga gid abei pade. Ta ei ga irangrang ngan ikado naurata mosi aea imata ede ga ede. 34 Ga pade, Deo ibada oatainga kapei pan Ooliap toa Aisamak inat, ngan lum pan Dan. Ta ikado ga gisirua lolod ikim ngan paoatainga panua padengada naurata ad. 35 Be ei ibada oatainga pagid ngan kadonga naurata imata ede ga ede ga bedane: Tirangrang ngan tiketket pat mil ga mil, ga tirangrang ngan tikado mosi imata ede ga ede, ga tirangrang ngan oaoainga malo kemikemi ga tisaisai sogonga kemikemi ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Be tirangrang ngan tikado mosi imata ede ga ede.

*35:2: IM 20.8-11, 23.12, 31.15, 34.21, Wkp 23.3, Lo 5.12-14