22
Apu ngan patutuinga gid idil papaeamao
Deo ikeo pade bedane, “Oangga eaba ede ilub iuae ede pade ele bulmakao, mao sipsip, ga kus ta itotoi, mao ilongean ga ila pagid panua padengada ta tiuol, manta eaba toa lublubnga aea oa ikoli bulmakao lima ga ila pan iuae ede pade ngan ele bulmakao ede. Be oangga ilub sipsip, manta ikoli sipsip pange ga ila pan.
“Oangga eaba lublubnga aea igoro luma bong, be luma itama irau ei ga imate, luma itama ele idil eta paeamao ngan raunga ei ga imate mao. Be oangga irau ei ado ga imate, luma itama ele idil paeamao ngan raunga ei ga imate.
“Eaba lublubnga aea manta ikoli mulian saoa danga ilub. Be oangga ele danga eta mao, manta tilongean ei pagid panua padengada ta tiuol ei ga iman led paeaeanga sapaean. Pat toa ne ga ila pan danga sisid itama ngan olnga ele danga toa ilub oa.
“Oangga eaba ede ilub iuae ede pade ele bulmakao, mao donki, mao sipsip, ta tiluku eaba lublubnga aea toa oa, be masilau imata igeragera maitne, manta eaba lublubnga aea ikoli ngan masilau rua ga ila pan masilau itama.
“Oangga eaba ibada ele masilau mud ga tila tian purup dadangai, mao boloma ngan dadanga oain, be masilau toa oa tilaputian but ta tila tian eaba ede pade aea dadanga, manta masilau toa oa itama ikoli annga kemikemi ga oain kemikemi ga ila pan dadanga itama.
“Oangga eaba itun aea dadanga, be dinga ian sasari purup mamasa ta iuore ga ila ian eaba ede pade aea dadanga, mao ian ele wit aea suknga, mao wit padengada tiket maitne, manta eaba toa ipaisi dinga oa ikoli saoa annga toa dinga ian.
“Oangga eaba ibada ele pat silva, mao ele danga sisid padengada ga ila idio pan iuae ede pade, ta imariala ngan, be eaba lublubnga aea inam ilub danga sisid toa oa pan iuae ele lumaeai, ta tiluku ei, manta eaba lublubnga aea ikoli danga sisid ruangada ga ila pan danga sisid itama. Be oangga tiluku eaba lublubnga aea mao, luma itama ga ila imadid pagid panua patutuinga posanga ad matadeai, ta ei manta ikado posanga ga ila pagid ga bedane, ‘Tautaunga, gau nalub oaeg ede pade ele danga sisid mao.’ Be oangga panua rua aoad parau ngan danga ede mambe bulmakao, mao donki, mao sipsip, mao barikia, mao danga eta pade, ta gisirua tiparpar ngan posanga ta tikeo, ‘Eine gau togau,’ eine gisirua ga tila timadid pagid panua patutuinga posanga ad matadeai. Oangga panua patutuinga posanga ad tikeo ga ede ngan gisirua ipakaka, eaba toa oa manta ikoli danga sisid ruangada ga ila pan iuae toa ede pade oa.
10 “Oangga eaba ibada ele donki, mao bulmakao, mao sipsip, mao masilau mud eta pade ga ila pan iuae ede pade, ta imariala ngan, be masilau toa oa ibada nasimou, mao imate, mao eaba lublubnga aea ipaeaoa, be eaba eta pade igera mao, 11 eine gisirua ga tikado posanga tautaunga ngan Maron ieda, ta eaba toa imariala ngan masilau manta ikado posanga bedane, ‘Tautaunga gadae, gau napaeabu ngan oaeg ede pade ele masilau mud mao, be nalub mao pade.’ Be masilau itama manta ilongo ngan posanga toa ne. Ta iuae ede pade ga ikoli danga eta pan mao. 12 Be oangga masilau itama iuae toa oa imariala ngan masilau kemi mao, ta eaba lublubnga aea ipaeaoa, eine iuae toa oa ga iuol ga ila pan masilau itama. 13 Be oangga masilau saksak ede irau masilau mud toa oa ga imate, eaba toa oa ga ibada masilau ikatinge ede ga ila ipasolan pan masilau itama, ta ei ga iuol ga ila pan masilau itama mao.
14 “Oangga eaba iuanana iuae ede pade ele masilau mud ta iuol ei motean ngan ado toa pidaede oa, be masilau toa oa aea kadonga ede, mao imate, be masilau toa oa itama igera mao, manta eaba toa iuanana masilau ibada masilau aea olnga dodol ga ila pan masilau itama. 15 Be oangga masilau itama igera masilau aea kadonga paeamao toa oa, eaba toa iuanana masilau ga iuol ga ila pan masilau itama mao. Ngansa pat kautede toa ibada motean pan, eine ikaranga.”
Gid apu edengada
16  * Lo 22.28-29Deo ikeo pade bedane, “Oangga eaba ipalum taine blala ede toa ieno toman ngan eaba eta maitne, be tisio taine toa oa motean ngan oainga eaba eta pade mao, be eaba toa oa ieno toman ngan ei, ei manta ibada gid gerebo ga ila pan taine toa oa itama. Ga kus ta eaba toa oa ga iuai ei. 17 Be oangga taine itama itin ngan eaba toa oa iuai inat taine mao, eine gisirua ga tiuai mao, be eaba toa oa manta ibada gid gerebo ga ila pan taine itama.
18  * Lo 18.10,11“Oangga taine sai ikado borou, manta arau ei ga imate.
19  * Wkp 18.23, 20.15-16, Lo 27.21“Oangga sai ieno toman ngan masilau, manta arau ei ga imate.
20  * Lo 17.2-7“Manta akado tenainga ga ila pan Maron kekelen. Oangga sai irau masilau ga iman tenainga ga ila pan deo eta pade, manta arau ei ga imate ga apaeabu ngan ele danga sisid.
21  * IM 23.9, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19“Oangga eaba ngan tibur ede pade imamado rabu ngan gimi, irangrang ngan akado kadonga eta paeamao ngan ei mao. Akado kulupu ngan ei mao pade, ngansa mugaeai gimi panua ngan tibur ede pade toa amamado Isip.
22 “Irangrang ngan akado paeamao ngan gid asapsape ga akonokono mao. 23 Oangga akado bedaoa, be tiansaban gau ngan luanga gid, eine ga nalongo led tandanga. 24 Toa bedaoa ta lolog bake ta nasula ami miri itamatama ta tinam tirau gimi ga amate. Toa bedaoa ta adadaoami ga tidio timan asapsape ga lemi gergeu timan akonokono.
25  * Wkp 25.35-38, Lo 15.7-11, 23.19-20“Oangga leg panua edengada rabu ngan gimi led danga sisid imata karanga mao ta tiuanana lemi pat, irangrang ngan akeo ga tikoli ad gigi pagimi toman ngan aea tlannga mambe gid panua oalo ad tikakado oa mao. 26  * Lo 24.10-13Oangga oaem ede pade ibada ele pononga mamarae ga idio pago ta iman kilala ngan aea gigi pago, mugaeai ngan ado idil, eao manta bada ele pononga toa oa ga iluai mulian pan. 27 Ngansa ele danga eta pade ngan robinga itin mao. Be oangga ieno, ei ga irobi ei ngan saoa? Tota oangga itang ga inam pagau, eine ga nalongo ele tandanga. Ngansa somisomi lolog isat ngan gid panua toa bedaoa.
28  * PA 23.5“Irangrang ngan aposa paeamao ngan ami madidnga mao. Be aposa paeamao ngan Deo mao pade.
29 “Irangrang ngan adangadangan lemi wit ga oain ga bude oliv aea pagau mao. Manta atenai etangada ga iman lemi tenainga ga inam pagau.
“Manta adol lemi gergeu lautabtabe arangaranga ga tidae bagegeai. 30 Be manta atenai lemi bulmakao ga sipsip lautabtabe ga tinam pagau pade. Gid bulmakao ga sipsip lautabtabe ga tidio pagid tnatnad irangrang ngan ado lima ga rua. Be ngan ado lima ga tol aea, manta atenai gid ga tinam pagau.
31  * Wkp 17.15“Gimi manta apasolan mambe leg ul ienono ngan gimi. Tota oangga masilau saksak irau lemi masilau mud eta ga imate, irangrang ngan aean imedameda mao. Atado ga ila pagid kaua.”

*22:16: Lo 22.28-29

*22:18: Lo 18.10,11

*22:19: Wkp 18.23, 20.15-16, Lo 27.21

*22:20: Lo 17.2-7

*22:21: IM 23.9, Wkp 19.33-34, Lo 24.17-18, 27.19

*22:25: Wkp 25.35-38, Lo 15.7-11, 23.19-20

*22:26: Lo 24.10-13

*22:28: PA 23.5

*22:31: Wkp 17.15