25
Deo ikeo ga tibada danga sisid kemikemi ga inam ngan kadonga ele palata
(Ibada Mulian 35.4-9)
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Keo pagid panua Israel ta tibada led danga sisid etangada ga inam pagau. Panua kelede kelede tikim badanga led danga etangada ga inam pagau, kemi ngan tital ga ila pagimi. Ta gimi ga abada led danga toa titenai ga inam pagau ga bedane: gol, ga silva, ga bras, ga sipsip ilaun toa tisama ngan pulo singsingia ga singsingia tede ga bil, ga gid malo kemikemi, ga malo tikado ngan meme ilaun, ga sipsip arangaranga tinid kukul toa tisama ngan pulo singsingia, ga rui tinid kukul, ga abei akas ikatinge etangada. Ga pade, kemi ngan tibada bude lam aea ga danga iuad kemikemi ngan bulnga toman ngan bude samanga aea toa iman kilala ngan gid danga sisid togau. Ga pade, kemi ngan tibada danga iuad kemikemi ngan bulnga toman ngan nabene ngan kadonga basu iuad kemi. Ga pade, kemi ngan tibada pat oniks ga pat imata ede ga ede toa aea olnga kapei tau, ta muriai apatoi gid ga tidae ngan madidnga kapei tenainga aea irabu aea malo, ga apatoi etangada pade ga idae ngan igogo aea malo kakauede.
“Ta gid panua ga tibada gid danga sisid toa ne ta tikado leg palata ede ngan. Toa bedaoa ta namamado rabu ngan gid. Be gimi manta akado palata toa ne toman ngan aea danga sisid toa ngada oa ta iuot lalaede mambe ianun toa gau ga napasolan pago.”
Deo ikeo ga tikado korol iman kilala ngan ele posanga toa irau toman ngan gid
(Ibada Mulian 37.1-9)
10 Deo ikeo pan Moses pade bedane, “Ta gid panua ga tikado korol ede ngan abei akas, aea mamarae iluai kepeda iadag, be aea babanga iluai baidai, be aea gadae iluai baidai pade. 11 Be manta abada gol kemikemi ta anono ngan dinga ga ila maraka, ta asile aea sakirkir toa ngada oa. Ga kus ta abada gol toa oa ikatinge babanga, ta apatoi ga idae ngan korol ilolo ga aluga ngan itin gaot pade. Ga pade, manta apatoi gol idanga ede mamarae ga iman korol aea lapinga ga ibalil ngan. 12 Ga pade, akado korol aea koea gol pange ta apatoi gid ga tidae ngan korol iae gereirei pange. Apatoi koea rua ngan korol imata iadag, ga rua pade ngan korol imata iadag. 13 Ga kus ta abada abei akas mamarae rua ta aoaliue gid kemi ta timan sig. Amol sig toa rua oa ngan gol ikatinge babanga. 14 Ga kus ta asabun sig toa rua oa ga tidudunga ngan gid koea korol aea. Asabun sig ede iadag, ga sig ede pade iadag, ta iman korol aea bisinga. 15 Sig toa rua oa manta ienono somisomi ngan gid koea. Irangrang ngan anusi gid sig toa oa pade mao. 16 Be muriai gau ga nabada pat rua apu aea ga ila pago. Ta eao ga dol pat toa rua oa ga tidudunga koroleai.
17  * Ibr 9.5“Be gimi manta akado korol ipao ngan gol kemikemi, aea mamarae iluai kepeda iadag, be aea babanga iluai baidai. Korol ipao toa ne eine tibur toa sing isamum panua led kadonga sasat ga ila, ta lolog itarui mulian ngan gid. 18-19 Manta abada gol ikatinge kelede ta atut ngan pat patotonga aea ta akado korol ipao toman ngan aea kerubim* Kerubim eine danga ede Deo idol ngan timariala ngan tibur isaoa ele ul ienono ngan. Panua edengada tiadi mambe gid boloma lalaede mambe masilau saksak, be bagbaged ga aed pange. rua, ede iadag, ede pade iadag. Akado ede ngan korol ipao imata ngan bageda oatai, be ede pade ngan bageda angas. Ta gid kerubim toa rua ne ga tidio ngan korol ipao imata iadag ga iadag. 20 Kerubim toa rua ne ga tidio ngan tibur toa nasamum panua led kadonga sasat ngan, be matad inono ngan gid. Be gisirua bagbaged ga iualai ga idae ta tirobi korol ipao. 21 Ta gau ga nabada pat apu aea toa rua oa pago, ta eao ga dol gid ga tidudunga korol iloleai. Ga kus ta kapin korol ngan ipao. 22 Ta gau ga nalup toman ngan eao ngan tibur toa nasamum kadonga sasat ngan. Be gau ga namado rabu ngan kerubim toa rua oa ta napaola leg apu toa ngada ne pago. Be eao ga bada gid apu toa ne ga ila pagid Israel ta tinasi.”
Deo ikeo ga tikado popou ngan dolnga bret tenainga aea
(Ibada Mulian 37.10-16)
23 Deo ikeo pade bedane, “Gimi manta akado popou ede ngan abei akas, aea mamarae ga iluai gogodai, be aea babanga ga iluai bageda aea makoreai, be aea gadae ga iluai baidai. 24 Be manta aluga popou toa ne ngan gol kemikemi ikatinge babanga. Be apatoi gol idanga ede mamarae ga iman popou aea lapinga ga ibalil ngan. 25 Be manta apatoi gol ikatinge babanga ede pade ta imadid ngan popou ipao mambe ala ta ibalil ngan popou ipao imata. Gol ikatinge toa oa aea gadae ga iluai mambe bageda ilolo aea babanga. Ga pade, apatoi lapinga gol ede pade ga idae tatan ngan gol ikatinge toa babanga oa ga ibalil ngan. 26-27 Ga pade, manta akado popou aea koea gol pange ta apatoi gid ga tidae ngan popou ipao aea gol ikatinge toa babanga oa ta inasi popou iae toa pange oa. Ta gid koea toa oa ga tikikisi sig rua ta timan popou aea bisinga. 28 Be manta akado sig toa rua ne ngan abei akas ta amol gid ngan gol ikatinge babanga. 29 Ga pade, manta akado gid tabla gereirei ga lalate ga eaupat ga loba ngan gol kemikemi. Gid danga sisid toa ne iman tenainga oain aea toknga. 30  * Wkp 24.5-8Ta gimi ga adol bret tenainga aea ga idae ngan popou toa ne, ta ienono matageai somisomi.”
Deo ikeo ga tikado lam iae
(Ibada Mulian 37.17-24)
31 Deo ikeo pade bedane, “Gimi manta abada gol kemikemi ta akado ga iman lam iae, ngan dolnga gid lam ga idae ngan. Atut gol ngan pat patotonga aea ta akado lam iae ipu ga ilua ga ibogaboga iman lam imul aea dolnga. Be akado gid lam mulid ngan gol ta matad mambe koko ipur. Be lam iae aea danga toa ngada ne, manta akado ngan gol ikatinge kelede. 32 Manta akado lam iae ilua toman ngan ibogaboga lima ga ede, tol iadag ga tol iadag. 33 Ngan gid lam iae iboga kelede kelede, manta akado aea sogonga imata lalaede mambe abei salke ipur tol toman ngan ilaun gereirei. 34 Be apasogo lam iae ilua pade toa bedaoa ga imata lalaede mambe abei salke ipur pange toman ngan ilaun gereirei. 35 Be gadio ngan lam iae ilua ikasanga toa tol ne, manta apasogo ngan gol ga imata mambe abei salke ilaun gereirei. 36 Manta abada gol ikatinge kelede ta atut ngan pat patotonga aea ta akado lam iae toman ngan aea danga sisid toa ngada ne.
37 “Akado bedaoa ga kus ta akado lam lima ga rua. Ta adol lam lima ga ede ga tidae ngan lam iae ibogaboga lima ga ede, be ede pade ga idae ngan lam iae ilua ilabora. Adol gid lam tutui ga lalaede ta titara kemi leg palata ilolo. 38 Be manta akado gid danga mambe kaida gol iman lam aea wik imata aea ketketnga. Ga pade, akado lam aea lalate gol. 39 Gol toa ngada ne ngan lam iae ga aea danga sisid, aea kulupu ga iuot mambe kilo sangaul tol igegea pange. 40  * PA 7.44, Ibr 8.5Oangga akado danga sisid toa ngada ne, manta anasi tutui ga iuot lalaede mambe ianun toa napasolan pago lusiai.”

*25:17: Ibr 9.5

*25:18-19: Kerubim eine danga ede Deo idol ngan timariala ngan tibur isaoa ele ul ienono ngan. Panua edengada tiadi mambe gid boloma lalaede mambe masilau saksak, be bagbaged ga aed pange.

*25:30: Wkp 24.5-8

*25:40: PA 7.44, Ibr 8.5