26
Deo ikeo ga tikado ele palata
(Ibada Mulian 36.8-38)
Deo ikeo pade bedane, “Gimi manta akado leg palata ngan malo kemikemi sangaul. Be apasogo gid malo toa oa ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Akeo pan eaba mosi aea ta isaisai gid kerubim anunud ga idae ngan gid malo toa oa. Gid malo toa ngada ne manta tiuot lalaede. Ad mamarae ga iuot leoa lima leoa rua. Be ad babanga ga iuot leoa ede. Asaisai malo lima ga tila tiluplup ta ila mamarae. Be akado toa bedaoa pade ngan gid malo lima pade. Be abada malo ilialia bil ta asaisai gid koea, ta iman malo kapeipei toa rua ne ad saunnga ta tila tiluplup. Asaisai gid koea toa ne ga tidae ngan malo kapeipei toa rua ne ngan matad iadag kelede. Asaisai koea sangalima ngan malo kapei imata ede, be asaisai koea sangalima pade ngan malo kapei ede pade imata iadag. Ga pade, akado lingau gol sangalima ta iman malo kapeipei toa rua ne ad saunnga, ta ila iuot mambe malo kapitnami kelede.
“Ga pade, manta akado malo sangaul igegea ede ngan meme ilaun ta iman leg palata aea robinga. Gid malo toa sangaul igegea ede ne manta tiuot lalaede mon. Ad mamarae ga iuot leoa lima leoa rua aea mana. Be ad babanga ga iuot leoa ede. Asaisai malo lima ga tila tiluplup ta iuot mambe malo mamarae kelede. Be asaisai gid malo toa lima ga ede ienono maitne ta tila tiluplup pade toa bedaoa, ta tiuot mambe malo mamarae ede pade, be ikatinge lima ga ede. Ga kus ta akop malo ikatinge toa lima ga ede aea ne, ta malo aea kopnga toa ne iman leg palata imata aea robinga. 10 Ga pade, asaisai malo aea koea sangalima ngan malo kapeipei toa rua ne matad. 11 Ga pade, manta akado lingau bras sangalima ta asaun ngan gid koea ta iman malo kapeipei toa rua ne ad paluplupnga. Toa bedaoa ta iuot mambe malo kapitnami kelede. 12 Be malo aea mana toa ienono sapaean, manta atnan ga idio ta itututu leg palata imuriai. 13 Oangga adol malo kapitnami toa ne ga idae irobi leg palata, eine malo toa ne aea mamarae ga iasal leg palata aea mamarae kautede, irangrang mambe bageda aea makoreai, iadag ga iadag. Toa bedaoa ta ila irobi kemi leg palata. 14 Be gimi manta akado danga rua pade ngan robinga leg palata. Robinga ede, gimi ga akado ngan sipsip arangaranga tinid kukul toa tisama ngan pulo singsingia. Be gadae ngan robinga toa oa, akado robinga ede pade ngan rui tinid kukul.
15 “Ga pade, manta akado palata aea kadanga arangaranga ngan abei akas, be rabu ngan gid kadanga arangaranga ruangada, manta apatoto gid tabalanga, ta tikado ga gid kadanga arangaranga ruangada tiuot mambe pagirigiri. Toa bedaoa ta gid kadanga arangaranga ruangada toman ngan ad tabalanga timan didnga ituatua ikatinge kelede kelede. 16 Kadanga arangaranga kelede kelede ad mamarae ga iuot leoa rua aea mana. Be gid tabalanga rabu ngan gid kadanga arangaranga kelede kelede ad mamarae ga iluai baidai. 17 Be asap gid kadanga arangaranga toa ngada ne matad ila mamarae tede, ngan tila tidudunga ngan gid kadanga ipu silva ad baba ta timadid ngan. 18 Ngan palata ikarkare pan saut, manta akado didnga ituatua ikatinge sangaul rua toa bedaoa. 19 Ga pade, akado kadanga ipu silva sangaul pange ta timan gid didnga ituatua ad pagunnga. Be ngan gid didnga ituatua ikatinge kelede kelede, manta adol kadanga ipu silva ruangada. 20-21 Akado lalaede toa bedaoa pade ngan palata ikarkare iadag pan not. 22 Be ngan palata imur aea talele, akado didnga ituatua ikatinge lima ga ede toa bedaoa. 23 Ga pade, akado didnga ituatua ikatinge rua pade, ngan paluplupnga palata ikarkare ga aea talele toa palata imuriai oa, ta tila tung ngan palata igal. 24 Ngan palata imur igal toa rua ne, asaun gid didnga ituatua ikatinge toa oa ngan gid koea ga lingau, pan ipu ga ila gadae. Asaun palata imur igal toa rua oa bedaoa. 25 Toa bedaoa ta palata imur aea talele ituatua ikatinge ga tiuot lima ga tol toman ngan ad kadanga ipu silva sangaul ede igegea lima ga ede. Gadio ngan gid didnga ituatua ikatinge kelede kelede, manta adol kadanga ipu silva ruangada.
26-27 “Ga pade, manta abada abei akas ta akado palata aea lapinga tol, ede gadae, ede rabu, ga ede pade gadio. Akado gid lapinga toa ne ta tidae ngan palata ikarkare toa rua oa ga aea talele pan imur. Be aket gid lapinga gadae aea ga gadio aea, ga idio rabu ga iman rua. 28 Be manta akado lapinga rabu aea ngan abei mamarae kelede, ta inasi palata aea mamarae ngan palata isal toa tol oa. 29 Be amol gid didnga ituatua toa ngada oa ngan gol ikatinge babanga. Be ngan gid didnga ituatua ikatinge kelede kelede pan gaot, manta akado gid koea gol iman gid lapinga ad sabunnga. Be amol gid lapinga pade ngan gol ikatinge babanga.
30 “Akado palata aea danga sisid toa ngada ne ga iuot lalaede mambe ianun toa napasolan pago lusiai.
31 “Ga pade, manta akado malo kemi ede, ta apakantutu palata iloleai, ta ipoga palata ilolo ga iman rua. Apasogo malo toa ne ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Be manta akeo pan eaba mosi aea ta isaisai gid kerubim anunud ga idae ngan malo kapei toa ne. 32 Ga kus ta abada abei akas ta akado malo toa oa aea kadanga mamarae pange. Amol kadanga toa pange ne ngan gol ikatinge babanga, ga kus ta apagun gid kadanga toa pange ne, ta gid kelede kelede timadid ngan ad kadanga ipu silva. Ga kus ta apatoi gid lingau gol ga idae ngan gid kadanga toa ne, ta malo kapei toa ne ga idae itututu ngan. 33  * Ibr 6.19, 9.3-5Adol malo kapei toa ne ga idio rabu ngan leg palata ilolo ta ipoga leg palata ilolo ga iman rua. Palata ilolo ede eine tibur toa aea ul kapei tede. Be palata ilolo ede pade, toa muriai ngan malo kapei, eine tibur toa aea ul kapei tau. Be abada korol apu aea toa iman kilala ngan posanga toa narau toman ngan gimi, ta adol ga idio muriai ngan malo kapei toa ne, ngan tibur toa aea ul kapei tau. 34 Adol korol apu aea toa oa ga idudunga ngan tibur toa aea ul kapei tau, ta akapin korol toa oa ngan ipao. Korol ipao toa oa, eine tibur toa sing isamum panua led kadonga sasat, ta lolog itarui mulian ngan gid. 35 Ga kus ta abada popou toa iman tenainga bret aea, ta adol leg palata iloleai, ngan tibur toa aea ul kapei tede pan not. Be adol lam iae ngan leg palata ilolo toa oa pan saut.

Horace Knowles revised by Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Deo ele palata ilolo
36 “Be manta akado malo kemi ede pade iman leg palata iaoa aea pakalanga. Be apasogo malo toa ne ngan oaro salumu aea singsingia ga singsingia tede ga bil. Be manta akeo pan eaba mosi aea ta isaisai gid sogonga kemikemi ga idae ngan. 37 Abada abei akas ta akado malo toa ne aea kadanga lima, ta amol gid ngan gol ikatinge babanga. Ga kus ta apatoi gid lingau gol ta iman malo kapei toa ne aea tutunga. Manta akado gid kadanga toa lima ne toman ngan ad ipu bras.”

*26:33: Ibr 6.19, 9.3-5