22
Iudas iposa tautaunga ngan dolnga Iesus ga idae gid madidnga bagedeai
(Mateus 26.1-5,14-16, Markus 14.1-2,10-11, Ioanes 11.45-53)
Be ngan ado toaiua, eaneannga ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao inam boloma. Ado imuga ngan eaneannga toa oa tiuato Pasova. Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad tiloilo edap eta ngan tipaeabu ngan Iesus, ngansa timataud gid ipom. * Ins 13.2,27Be aluagau ede ngan gid sangaul igegea rua, Iudas toa tiuato ieda ede pade Iskariot, Satan idudunga iloleai. Ta ei ila pagid madidnga tenainga ad ga gid madidnga toa timariala ngan Deo ele luma, ta iposa pagid ngan dolnga Iesus ga idae bagedeai. Ta gid tinid igelgel ta tirau posanga ngan badanga pat silva ga ila pan. Tota ilongo ta iloilo ado kemi eta ngan dolnga Iesus ga idae bagedeai, be iuangga ikado pagid ipom matadeai mao.
Iesus ele aluagau tikoromot danga sisid eaneannga Pasova aea
(Mateus 26.17-25, Markus 14.12-21, Ioanes 13.21-30)
* IM 12.1-27Idio ta ado eaneannga aea iuot ngan gid Iuda tian Bret aea Yis Ienono ngan Mao. Be manta titotoi sipsip Pasova aea ngan ado toaiua. Ta Iesus isula Petrus ga Ioanes ta ikeo pagid, “Gimirua ala ta akado annga Pasova aea ngan gita taean.”
Ta tikeo pan, “Be eao kim gai ala sida ta akado annga?”
10 Ta ikeo pagisirua, “Ega, oangga ala adudunga tuanga iloleai, eine ga aot ngan eaba ede ibisi ulo eau aea. Gimirua anasi ei ta ala adudunga ngan luma isaoa ei idudunga ngan.


“Gimirua anasi ei ta ala adudunga ngan luma isaoa ei idudunga ngan.”
11 Ta akeo pan luma itama, ‘Eaba paoatainga aea iuangga ibeta go bedane: Lem bobo kaluae aea sida, ngan ei ian annga Pasova aea toman ngan ele aluagau?’ 12 Ta ei ga ipasolan gimirua ngan bobo kapei ede ienono pan gadae luma iloleai. Aea popou ga mul ienono motean. Gimirua akado annga Pasova aea tota eoa.”
13 Io, gisirua tila ta tigera danga toa ngada oa lalaede mambe ikeo pagid ngan. Tota tidio tikado annga Pasova aea.
Iesus ipan ele aluagau ngan bret ga oain
(Mateus 26.26-30, Markus 14.22-26, 1 Korin 11.23-25)
14 Ado imata eaneannga aea iuot, ta Iesus imamado popouiai toman ngan ele panua ato ad. 15 Ta ikeo pagid, “Gau lolog ikim tau ngan eannga annga Pasova aea toa ne toman ngan gimi, mugaeai ngan nabada ieieinga. 16 Ngansa nakeo pagimi, irangrang ngan naean annga toa ne pade mao ga ila irangrang ngan eaneannga toa ne ipu iuot tautaunga muriai, ta gitaingada tamamado Deo ibageai.”
17 Idio ta ibada loba ta iposa kemi pan Deo, ga kus ta ikeo, “Abada loba toa ne, ta gimi kelede kelede aun ngan. 18 Ngansa nakeo pagimi, irangrang ngan naun oain isul pade mao ga ila irangrang ngan madonga Deo ibageai iuot.”
19 Idio ta ibada bret ta iposa kemi pan Deo. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid ta ikeo, “Eine gau medamedag toa natumian ga ila ngan luanga gimi. Akado bedane ngan matami nanan gau.”
20 Be ngan kadonga lalaede toa bedaoa, muriai ngan tian, ibada loba ta ikeo, “Loba toa ne iparangrang posanga pau toa Deo irau ngan gau singig. Eine itoki ngan luanga gimi. 21  * Sng 41.9, Ins 13.21-22Be ega, eaba toa iuangga idol gau ga nadae ag miri itamatama bagedeai ta imamado popouiai toman ngan gau. 22 Tautaunga, Eaba Inat ga inasi edap toa Deo isio ngan ei, be paeamao tau ngan eaba toa idol ei ga idae aea miri itamatama bagedeai!” 23 Ta tibetabeta pol ngan gid ngan sai ga irangrang ngan ikado toa bedaoa.
Gid aluagau aoad isokangai ngan sai ieda iuot kapei ngan gid
24  * Lu 9.46Idio ta aoa kaukau iuot rabu ngan gid aluagau, ngan sai ngan gid ieda iuot kapei tau. 25  * Mt 20.25-27, Mk 10.42-45Be Iesus ikeo pagid, “Gid alu padengada ad mamaron kapeipei tikado kulupu tau ngan led panua, be ad madidnga tiuato gid mulian panua lualuanga ad. 26  * Mt 23.11, Mk 9.35Be irangrang ngan gimi anasi bedaoa mao. Be sai ngan gimi iuangga ieda iuot kapei, ei manta iuot mambe eaba ieda mao. Ga eaba sai imadid ga imugamuga ngan gimi, manta iuot mambe lemi paeaeanga. 27  * Ins 13.12-15Ngansa sai kapei, eaba imamado popouiai, mao eaba igalgal annga? Eine eaba toa imamado popouiai, na? Be gau namamado rabu ngan gimi mambe eaba iboko paeaeanga ngan gimi. 28 Be somisomi oangga tobanga isaoa iuotot ngan gau, gimi amadmadid toman ngan gau, be atnan gau mao. 29 Tota gau ga nadol gimi ga aman mamaron, lalaede mambe Tamag idol gau ga naman maron. 30  * Mt 19.28Ngansa muriai oangga naman maron kapei ga danga toa ngada ne ienono bagegeai, nakim gimi aeanean ga aunun leg popouiai. Ta gimi ga amamado ngan lemi mul maron aea ta amugamuga ngan gid lum sangaul igegea rua togid Israel.”
Iesus ikeo ga Petrus ga ipaisiamo ngan iuatai ei mao
(Mateus 26.31-35, Markus 14.27-31, Ioanes 13.36-38)
31 Iesus ikeo pade bedane, “O Saimon, Saimon, ega, Satan ibeta ngan tobanga gimi, mambe eaba ilelean wit aea sakirkir ga iduaea. 32  * Ins 17.15Be gau nararing ngan luanga eao, ta lem kadonga lolo matua aea irangrang ngan itap mao. Ta oangga eao lolom iluai mulian, ta eao pamatua oaeoaem lolod pade.”
33 Be Petrus ikeo pan bedane, “Maron, gau naoangga nala ngan luma panasnga aea ga namate toman ngan eao pade.”
34 Be Iesus ikeo, “Petrus, nakeo pago, labone bong kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.”
Iesus ikeo ga ele aluagau tibada led apou ga bisinga ga didi
35  * Lu 9.3, 10.4Idio ta Iesus ikeo pagid ele aluagau bedane, “Ngan ado toaiua nasula gimi ga ala be lemi apou mao, ga bisinga mao, ga lemi su mao, eine apapauis ngan danga etangada, mao madongan?”
Ta tikeo, “Mao.”
36 Ta ikeo pagid, “Be labone oangga sai ele apou ienono, manta ibada. Toa bedaoa pade ngan bisinga. Be oangga sai ele didi paraunga aea ienono mao, manta ilongean ele pononga mamarae ta tiuol, ga kus ta ila iuol ele didi eta. 37  * Ais 53.12Ngansa Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Gid panua tiuangga ei ede ngan gid panua tipul murid ngan apu.’ Gau nakeo pagimi, gid panua ga tikado posanga toa bedane ngan gau, ngansa Deo ele laulau aea posanga toa ngada ne ngan gau eine ga iuot tautaunga.”
38 Idio ta tikeo, “Maron gera, didi paraunga aea rua tota eko.”
Ta ikeo, “Eine ikaranga.”
Iesus ila ngan bereo Oliv ta iraring
(Mateus 26.36-46, Markus 14.32-42)
39 Iesus inasi ele kadonga mambe somisomi ta iuot ga ila ngan bereo Oliv, be ele aluagau tinasi ei. 40 Ila iuot ngan tibur toa oa ta ikeo pagid, “Gimi araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao.” 41 Idio ta itnan gid ga ila ga tedaoa, mambe eaba itado pat ga ila isulug. Ta idio ikor iae ga iraring 42 ta ikeo, “Apa, oangga eao kim, bada loba ieieinga aea toa ne ga ila aluai ngan gau. Be nasi gau leg kimnga mao. Nasi eao lem kimnga.” 43 Idio ta anggelo ede buburiai aea iuot pan ta ipamatua ei. 44 Be ei ilolo iketi tau ta iraring matua pade ga iasal toa mugaeai aea. Be aea kasiksiknga itap ga isulug mambe sing ipatpat teng ga teng ga isulug tanoeai.* Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, lain 43 ga 44 ienono mao.
45 Ei iraring ga kus ta idae ta iluai mulian pagid ele aluagau, be igera gid tienono, ngansa lolod isat kapei. 46 Ta ikeo pagid, “Ikamado ga aenono? Adae ta araring ta irangrang ngan atap ngan tobanga mao.”
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
(Mateus 26.47-56, Markus 14.43-50, Ioanes 18.3-11)
47 Iesus iposaposa maitne, be mole mao gid ipom tinam. Be eaba ede ngan gid sangaul igegea rua toa tiuato ei Iudas, ei imugamuga ngan ipom toa oa, ta inam boloma pan Iesus ngan busumnga ipapa. 48 Be Iesus ikeo pan bedane, “Iudas, eao busum papag ta oangga dol Eaba Inat ga idae aea miri itamatama bagedeai?”
49 Io, ele aluagau toa tibalil ngan ei tigera kadonga iuangga iuot ta tibeta ei, “Maron, eao kim gai aket gid ngan didi?” 50 Be ede ngan gid irau paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea ta iket itanga oatai ga put.
51 Be Iesus ikeo, “Ae, ikaranga!” Ga kus ta isibo itanga ta ikado kemi ei.
52 Idio ta gid madidnga tenainga ad, ga gid madidnga toa timariala ngan Deo ele luma, ga kapeipei padengada toa tinama ngan aea lukunga, Iesus ikeo pagid bedane, “Gimi anama toman ngan didi ga kaip, mambe anama aluku eaba lublubnga aea ede na? 53 Ado ga ado namamado toman ngan gimi gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be gimi aluku gau mao. Be ado imata toa ne eine gimi lemi ado imata ngan dodom iura kapei.”
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
(Mateus 26.57-58,69-75, Markus 14.53-54,66-72, Ioanes 18.12-18,25-27)
54  * Mk 14.53-54Tiluku Iesus ta tibada ei ga ila ngan luma ton madidnga kapei tenainga aea. Petrus inasnasi ei, be idio aluai tede. 55 Idio ta tipaisi dinga gadudunga ngan luma toa oa aea ala, ta gisingada tidio timado, be Petrus imamado rabu ngan gid. 56 Be taine paeaeanga ede igera ei imamado boloma ngan dinga ele taranga, ta imata inono ei ta ikeo, “Eaba toa ne toman ngan ei pade.”
57 Be ei ipaisiamo ta ikeo, “Taine, gau naoatai ngan ei mao.”
58 Idio ga kautede pade, eaba ede pade igera ei ta ikeo, “Eao pade ede ngan gid.”
Be Petrus ikeo, “Eaba, gau mao!”
59 Be ado imata kelede ila ga kus ta eaba ede pade iparpar ngan posanga ta ikeo ga, “Tautaunga eaba toa ne toman ngan ei, ngansa ei Galili aea pade.”
60 Be Petrus ikeo, “Eaba, gau naoatai ngan saoa danga eao posaposa ngan ne mao.” Io, iposaposa maitne, be mole mao kokako itang. 61 Ta Maron ipul imata, ta imata inono Petrus. Be Petrus imata nanan Maron ele posanga pan bedane, “Labone bong kokako ga itang maitne, be eao ga paisiamo patol ngan oatai gau mao.” 62 Ei iuot ga ila gaot ta itang paeamao.
Tigalinge sat ngan Iesus ga tiraurau ei
(Mateus 26.67-68, Markus 14.65)
63 Idio ta gid panua toa timariala ngan Iesus tigalinge sat ngan ei ga tiraurau ei. 64 Ta tikaukau imata ngan malo ta tibetabeta ei bedane, “Oangga eao bada Deo iaoa tautaunga, keo pagai, sai irau go?” 65 Be gid tikakado posanga papaeamao padengada ngan ei.
Kapeipei Iuda ad tipamadid Iesus ngan posanga
(Mateus 26.59-66, Markus 14.55-64, Ioanes 18.19-24)
66 Gaisala rumaruma ngan ado sae, gid kapeipei togid Iuda tirourou. Edengada ngan gid eine madidnga tenainga ad ga padengada apu ad. Gid busa tiluplup ngan patutuinga posanga, be tibada Iesus ga ila imadid matadeai. 67  * Ins 3.12Ta tikeo, “Oangga eao Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., keo pagai.”
Be ikeo pagid, “Oangga nakeo pagimi, eine ga aeadi leg posanga mao, 68 ga oangga nabeta gimi, eine ga akoli leg posanga mao pade. 69  * PA 7.56Be labone ga ila, Eaba Inat ga idio imado ngan Deo toa iura kapei tau ibage oatai.”
70 Ta gid toa ngada oa tibeta, “Tota eao Deo Inat?”
Ta ikeo pagid, “Eine gau, be gimi akeo bedane.”
71 Ta tikeo, “Irangrang ngan tababa panua padengada ngan tinam tiuaoa ngan eaba toa ne ele kadonga mao. Ngansa patautene talongo posanga toa iuot iaoai!”

*22:3: Ins 13.2,27

*22:7: IM 12.1-27

*22:21: Sng 41.9, Ins 13.21-22

*22:24: Lu 9.46

*22:25: Mt 20.25-27, Mk 10.42-45

*22:26: Mt 23.11, Mk 9.35

*22:27: Ins 13.12-15

*22:30: Mt 19.28

*22:32: Ins 17.15

*22:35: Lu 9.3, 10.4

*22:37: Ais 53.12

*22:44: Ngan laulau mugamuga edengada ngan posanga Grik, lain 43 ga 44 ienono mao.

*22:54: Mk 14.53-54

*22:67: Ins 3.12

22:67: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*22:69: PA 7.56