9
Iesus isula ele aluagau sangaul ga igegea rua
(Mateus 10.5-15, Markus 6.7-13)
Iesus ibaba ele aluagau sangaul igegea rua ga tinam tiluplup pan, ta ipamatua gid ga idol iura ga idae ngan gid ngan serenga gid iriau papaeamao toa ngada oa ga keminga gid dibala. Isula gid ga tila ngan paolanga posanga ngan madonga Deo ibageai ga ngan keminga gid panua ad dibala. * Lu 10.4-11Ta ikeo pagid, “Ngan lalalanga toa ne, irangrang ngan gimi abada danga eta ga ala toman ngan mao. Abada toto lalalanga aea mao, ga bisinga mao, ga annga ga pat ga ami barikia mao pade. Be luma isaoa gimi adudunga ngan, amamado toa eoa ga irangrang ngan atnan tuanga toa oa. Be oangga panua tibada gimi ga ala led lumaeai mao, manta asile aemi aea kangkanga ga idio pagid, ta iman kilala ngan paoatainga gid.”* Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid. Io, tota tilalala ga tila ngan tuanga ga tuanga. Be ngan tibur isaoa tila ngan, tipapaola ato kemi ga tikemikemi gid panua ad dibala.
Erot ilolo ede ga ede ngan Iesus ei sai
(Mateus 14.1-12, Markus 6.14-29)
* Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19Idio ta Erot, madidnga kapei ngan tibur toa oa, ilongo ngan danga toa ngada oa iuotot ta ilolo ede ga ede, ngansa panua edengada tikeo ga Ioanes idae mulian ngan ele matenga. Be padengada tikeo ga Elaija per ga iuot sapaean. Be padengada tikeo ga eaba ede ibada Deo iaoa mugaeai idae mulian pade. * Lu 23.8Be Erot ikeo, “Ioanes, naket igagal ga put o. Be eaba sai toa ikakado gid danga toa nalongolongo ngan ne?” Ta itobatoba ngan geranga Iesus.
Iesus ipan panua bunoringring lima ad annga
(Mateus 14.13-21, Markus 6.30-44, Ioanes 6.1-14)
10 Iesus ele panua ato ad tiluagid mulian ga tinam ta tipalongo ei ngan saoa danga tikado. Ta ei ibada gid ga titnan tibur toa oa ta gid kekelegid tila ngan tuanga ede ieda Betsaida. 11 Be ipom kapei tilongo bedaoa ta tinasi ei. Ei itin igelgel ngan badanga gid ta iposa pagid ngan madonga Deo ibageai, ga ikemi gid panua sapadua tipapauis ngan ad keminga.
12 Be ado iuangga idil, ta gid aluagau sangaul igegea rua tinam pan ta tikeo, “Sula gid ipom ga tila ngan gid tuanga ga tibur boloma, ta tiuol ad annga ga tilo tibur enonga aea. Ngansa tibur toa ne modamodanga.”
13 Be ikeo pagid, “Gimi apan ad annga.”
Ta tikeo, “Gita ada bret lima ga ia rua mon ienono. Madongan? Gai ga ala aol annga ngan gid ipom toa ne pade?” 14 (Ngansa gid arangaranga toa oa dabad iuot mambe bunoringring lima.)
Be ikeo pagid ele aluagau bedane, “Akeo pagid ta tidio timado sangalima ngan rounga kelede kelede.” 15 Io, tikado toa bedaoa, ta gid toa ngada oa tidio timado. 16 Be Iesus ibada bret lima ga ia rua ta imata idae ga ila buburiai ta iposa kemi pan Deo ngan. Ga kus ta itei ta ibada ga ila pagid aluagau ta gid tiuade ga ila pagid ipom. 17 Ta gid toa ngada oa tian ga itara gid, ta gid aluagau tigou annga ilialia ta tinonoi ngan karei sangaul ga igegea rua.
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
(Mateus 16.13-19, Markus 8.27-29)
18 Idio ta Iesus ei kekelen iraring, be ele aluagau tidio toman ngan ei. Ta ibeta gid bedane, “Gid ipom tikeo ga gau sai?”
19  * Lu 9.7-8Ta tikoli ele posanga bedane, “Panua edengada tikeo ga eao Ioanes Paliliunga aea, be padengada tikeo ga eao Elaija, be padengada tikeo ga eaba ede toa ibada Deo iaoa mugaeai idae mulian.”
20  * Ins 6.68-69Ta ibeta gid, “Be gimi akeo ga gau sai?”
Ta Petrus ikoli ele posanga bedane, “Eao Kristus Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. toa nam pan Deo.”
21 Be Iesus iaoa ikarara gid matua tau ngan tikeo pan eaba eta pade ngan posanga toa ne mao.
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
(Mateus 16.20-28, Markus 8.30–9.1)
22  * Lu 9.44, 18.32-33Iesus ikeo pade bedane, “Eaba Inat manta ibada ieieinga busa, ta gid kapeipei togid Iuda ga gid madidnga tenainga ad ga apu ad gau tipul murid ngan ei ta tirau ei ga imate. Be ngan ado tol aea, ei ga idae mulian.”
23  * Mt 10.38, Lu 14.27Ta ikeo pagid toa ngada oa, “Oangga eaba eta ikim inasi gau, manta itnan ele kimnga tano aea ga idio, ta ibisi aea abei tabala ado ga ado ta inasi gau. 24  * Mt 10.39, Lu 17.33, Ins 12.25Ngansa oangga sai igera ele madonga tanoeai mambe danga kapei tau, ei ga imate ta ele madonga iduaea. Be oangga sai imate ngan nasinga gau, ei ga ibada madonga kemi tautaunga. 25 Ngansa oangga eaba eta ibabada danga sisid toa ngada ne tanoeai be isapir ngan madonga kemi muriai ngan ele matenga, ele danga toa ngada oa ga ilua ei madongan? 26  * Mt 10.33, Lu 12.9Be oangga sai maeamaea ei ngan gau ga leg posanga labone, muriai Eaba Inat ga maeamaea ei pan eaba toa oa ngan ado toaiua inama ngan ele taranga kapei ga Itama ele taranga kapei toman ngan gid anggelo tututui. 27 Be nakeo tautaunga pagimi, panua edengada timadmadid toa nene ga timate maitne, be tigera danga toa ngada ne idae Deo ibageai.”
Iesus itin iuot ede pade
(Mateus 17.1-8, Markus 9.2-8)
28 Muriai ngan Iesus ikeo toa bedaoa, mambe ado lima ga tol ga kus, ei ibada Petrus ga Ioanes ga Jems, ta tidae ga tila lusiai ngan kadonga raring. 29 Ei idio iraring, be imata iuot ede pade, ga ele danga sisid iuot bodbode ga mil ga mil. 30-31  * Lu 9.22Mole mao, panua rua, Moses ga Elaija, per ga tiuot toman ngan taranga ta tiposaposa toman ngan ei ngan ele naurata iuangga ipasala ngan tnannga tano toa ne ngan tuanga Ierusalem.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Mole mao, panua rua, Moses ga Elaija, per ga tiuot toman ngan taranga.
32  * 2Pe 1.16-18Petrus masin matad boboeo ga tieno. Be matad pal ga tidae ga kus, ta tigera ele taranga ga panua rua timadmadid toman ngan ei. 33 Idio ta gisirua tiuangga titnan Iesus ga tila, be Petrus ikeo pan bedane, “Maron, eine kemi ngan tadio toa eko. Longo ta gai akado palata tol eta. Ede togo, ede pade ton Moses, ga ede pade ton Elaija.” (Be ei iuatai ngan saoa posanga toa ikakado oa mao.)
34 Ei iposaposa maitne, be laulau ede inam ta irobi gid. Tidudunga ngan ta timataud. 35  * Lu 3.22Be babanga ede inam laulau iloleai ga iuot ta ikeo, “Eine gau Natug. Gau nasio ei. Gimi alongo ilinge!” 36 Io, babanga iposa bedaoa ga kus, ta tigera Iesus kekelen. Be gid timudan posanga ngan saoa danga tigera, ta ngan taun toaiua tikeo pan eaba eta ngan mao.
Iesus ikado kemi gergeu ede toa iriau paeamao ienono ngan ei
(Mateus 17.14-18, Markus 9.14-27)
37 Ngan ado sae tisorir lusiai ga tisulug, ta ipom kapei tiuot pan. 38 Be mole mao, eaba ede rabu ngan ipom toa oa ibaba ta ikeo, “Eaba paoatainga am, nabeta matua eao, nam gera leg gergeu, ngansa ei natug toa kelede ne. 39 Ega, somisomi iriau paeamao ipadada ei ta mole mao ikado ei ga ingangar ta ipasamimi ei paeamao tau. Be ingarongaro iuotot iaoai. Iriau toa ne itin ngan itnan ei mao, be iuangga ipaeabu ngan ei. 40 Nabeta matua lem aluagau ngan aea serenga, be tirangrang mao.”
41 Ta Iesus ikeo, “O gimi panua labone ami! Lolomi matua eta mao, be ananale ngan lemi kadonga sasat tau. Papida ga namamado toman ngan gimi ga nabisi ami kadonga kulupulupu? Bada natum toa na inam pagau.”
42 Io, tibada gergeu toa oa ga ila pan, be iriau paeamao itado ei ga isulug tanoeai ta ipasamimi ei. Be Iesus idaba iriau paeamao ta ikado kemi gergeu toa oa. Ga kus ta ibada ei ga ila pan itama. 43 Ta gid toa ngada oa tikakrik ngan geranga Deo iura kapei.
Iesus iposa parua aea ngan ele matenga
(Mateus 17.22-23, Markus 9.30-32)
Gid ipom timatala ngan danga toa ngada oa Iesus ikakado, be ei ikeo pagid ele aluagau bedane, 44  * Lu 9.22“Apagege tangami kemi ngan leg posanga ga oaine: Teta pade ga tidol Eaba Inat ga idae aea miri itamatama bagedeai.” 45  * Lu 18.34Be gid tiuatai ngan posanga toa ne ipu mao. Ienono mumulnga ngan gid, ta irangrang ngan laborad ibada kemi mao. Be timataud ngan betanga ei.
Sai ieda iuot kapei tau?
(Mateus 18.1-5, Markus 9.33-37)
46  * Lu 22.24Idio ta gid aluagau aoad isokangai ngan sai ngan gid ieda iuot kapei tau. 47 Be Iesus iuatai ngan lolod ta ibada gergeu ede ta idol ei ga imadid isaleai. 48  * Mt 10.40Ta ikeo pagid, “Oangga sai ibada gergeu toa ne ngan gau edag ta ilua ei, eine ibada gau ga ilua gau. Be oangga sai ibada gau, eine ibada Eaba toa isula gau ga nanam. Ngansa oangga sai ngan gimi ieda mao ga idio gadio tau ngan gimi toa ngada ne, ei ieda iuot kapei.”
Eaba sai iman ami isat mao, ei ilualua gimi
(Markus 9.38-40)
49 Ioanes ikoli Iesus ele posanga bedane, “Maron, gai agera eaba ede isere iriau papaeamao ngan eao edam, ta aoangga apaidi ei, ngansa ei inasnasi gita mao.”
50  * Mt 12.30, Lu 11.23Be Iesus ikeo pan, “Apaidi ei mao, ngansa eaba sai iman ami isat mao, ei ilualua gimi.”
Gid Samaria tinid ngan Iesus ila led tuangai mao
51 Io, ado imata inam boloma ngan Iesus idae ga ila buburiai, ta idol ilabora matua ngan ila Ierusalem. 52 Tota isula panua edengada ato ad ga timuga ngan ei ga tila ngan tuanga ede togid Samaria ngan patutuinga danga sisid ngan ele namanga pagid. 53 Be gid panua toa oa tinid ngan ei inam pagid mao, ngansa ei iuangga ila Ierusalem. 54  * 2Kin 1.9-16Be aluagau rua Jems ga Ioanes tigera bedaoa ta tikeo, “Maron, eao kim gai ababa dinga buburiai ga isulug ta ipaeabu ngan gid?” 55 Be ipul ei ta idaba gisirua. 56 Ta tila ngan tuanga ede pade.
Iesus iposa ngan nasinga ei
(Mateus 8.19-22)
57 Gid tilalala edapeai ga tila, be eaba ede inam ta ikeo pan bedane, “Gau ga nanasi go ngan tibur isaoa eao la ngan.”
58 Be Iesus ikeo pan bedane, “Gid kaua saksak ad baba enonga aea tanoeai, ga gid man ad luma abeiai, be Eaba Inat ele tibur eta enonga aea mao.”
59 Idio ta ikeo pan eaba ede pade bedane, “Eao nam nasi gau.”
Be eaba toa oa ikeo, “Maron, longo ngan gau nala nataian tamag bua.”
60 Ta Iesus ikeo pan, “Gid panua tiuatai ngan madonga kemi toman ngan Deo mao, gid tirangrang ngan titaian led panua matemate, be eao la ta paola posanga ngan madonga Deo ibageai.”
61  * 1Kin 19.20Idio ta eaba ede pade ikeo, “Maron, gau ga nanasi eao, be irangrang ngan longean gau ta nakisi gid iaoa kelede togau baged, ga kus ta natnan gid?”
62 Be Iesus ikeo pan, “Eaba ikikisi eado, be somisomi imata kleng ga kleng ga ila muriai, ei kemi ngan kadonga naurata ato aea ngan madonga Deo ibageai mao.”

*9:3: Lu 10.4-11

*9:5: Kadonga ngan silenga aed aea kangkanga eine kilala ipasolan gid mambe gid aluagau tipabib led ga kus. Ta oangga muriai gid panua toa oa tibada panasnga, eine danga togid.

*9:7: Mt 16.14, Mk 8.28, Lu 9.19

*9:9: Lu 23.8

*9:19: Lu 9.7-8

*9:20: Ins 6.68-69

9:20: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*9:22: Lu 9.44, 18.32-33

*9:23: Mt 10.38, Lu 14.27

*9:24: Mt 10.39, Lu 17.33, Ins 12.25

*9:26: Mt 10.33, Lu 12.9

*9:30-31: Lu 9.22

*9:32: 2Pe 1.16-18

*9:35: Lu 3.22

*9:44: Lu 9.22

*9:45: Lu 18.34

*9:46: Lu 22.24

*9:48: Mt 10.40

*9:50: Mt 12.30, Lu 11.23

*9:54: 2Kin 1.9-16

*9:61: 1Kin 19.20