8
Iesus ipan panua bunoringring pange ad annga
(Mateus 15.32-39)
* Mk 6.35-44Ngan ado ede toaiua, ipom kapei tiluplup pade be ad annga eta mao. Ta Iesus ibaba ele aluagau ga tinam pan ta ikeo pagid, “Gau lolog isat ngan gid ipom toa ne, ngansa timamado toman ngan gau irangrang ngan ado tol na, be ad annga eta mao. Be oangga nasula gid ga tila led tuangai toman ad pitoro, eine ga tinid iura mao ta titaptap edapeai. Be edengada tilalala aluai ga tinam.”
Ta ele aluagau tikeo, “Tibur ne modamodanga. Be gita tabada annga sida irangrang ngan gid ipom toa ne?”
Be ei ibeta gid, “Gimi ami bret pida ienono?”
Ta tikeo, “Lima ga rua.”
Tota Iesus iposa pagid ipom ta tidio timado tanoeai. Ta ibada bret toa lima ga rua oa, ta iposa kemi pan Deo ta itei. Ga kus ta ibada ga ila pagid ele aluagau ngan oadenga ga ila pagid ipom. Tota tiuade ga ila pagid. Be gid ad ia pidaede ienono pade, ta ei iposa kemi pan Deo ngan gid pade ta ikeo pagid, “Aoade ia toa ne ga ila pagid pade.” Ta gid toa ngada oa tian ga apad isum. Ga kus ta tibada gid annga ilialia mulian ta tinonoi ngan samare lima ga rua. Gid ipom toa oa dabad iuot mambe bunoringring pange. Idio ta isula gid ga tila. 10 Be mole mao, ei idae oagaeai toman ngan ele aluagau ta tila ngan tibur Dalmanuta.
Gid Parisi tibeta Iesus ngan kadonga uisinga
(Mateus 16.1-4)
11 Idio ta gid Parisi tila pan Iesus ta aoad isokangai toman ngan ei. Gid tiuangga titoba ei ta tibeta ei ngan pasolannga gid ngan uisinga eta iman kilala ngan ei ikakado Deo ele naurata.
12  * Mt 12.39, Lu 11.29Be ei ilolo kulupu ngan led betanga, ta iuru ei ta ikeo, “Ikamado ga gid panua labone ad tikim tigera uisinga iman kilala? Nakeo tautaunga pagimi, gimi ga agera uisinga eta mao ga mao tau.” 13 Tota Iesus itnan gid ga idae oagaeai pade ta ila ngan liu isal iadag.
Oanenga itna ngan yis togid Parisi ga ton Erot
(Mateus 16.5-12)
14 Be Iesus ele aluagau matad sapian ngan badanga bret. Ad bret kelede mon ienono oagaeai. 15  * Lu 12.1Idio ta Iesus ipabib led bedane, “Gimi agabit kemi. Ala aluai ngan yis togid Parisi ga ton Erot.”
16 Ta tiposa pol ngan gid ta tikeo ga ei ikado posanga toa oa ngansa ad bret ienono mao.
17  * Mk 6.52Be ei iuatai ngan led posanga ta ikeo pagid, “Ikamado ga aposaposa ngan ami bret ienono mao? Gimi lolomi iuatai maitne? Laborami ibada maitne? Be gimi arangrang ngan abada oatainga mao? 18 Gimi matami, be agera danga eta mao? Gimi tangami, be alongo posanga eta mao? Be matami nanan mao na? 19  * Mk 6.41-44Mugaeai gitaingada ipom bunoringring lima, ta natei bret toa lima oa, be gimi anonoi annga ilialia ngan karei pida?”
Ta tikeo, “Sangaul ga igegea rua.”
20 Ta ikeo, “Be gitaingada ipom bunoringring pange, ta natei bret toa lima ga rua oa, be gimi anonoi annga ilialia ngan samare pida?”
Ta tikeo, “Lima ga rua.”
21 Ta ikeo pagid, “Ikamado ga laborami ibada maitne?”
Iesus ikado kemi eaba ede imata ikila Betsaida
22 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tila ngan tuanga Betsaida. Be panua edengada tital eaba ede imata ikila ga ila pan. Ta tibeta ei matua ngan idol ibage ga idae ngan ei. 23 Ta ei ikisi eaba toa imata ikila oa ibage ta ibada ei ga tila gaot ngan tuanga. Ga kus ta ipla eaba toa oa imata ta idol ibage ga idae ngan ei. Ta ibeta ei, “Matam igera danga eta, mao maitne?”
24 Ta eaba toa oa imata idae ta ikeo, “Gau nagera panua edengada mambe abei, be tilalala alele.”
25 Ta Iesus idol ibage ga idae ngan eaba toa oa imata pade, ta imata pal be iuot kemi ta igera danga toa ngada oa masaeai. 26 Ga kus ta Iesus isula ei ga ila ele lumaeai ta ikeo pan bedane, “Lalala alele tuanga iloleai mao.”
Petrus iuaoa ngan Iesus ei sai
(Mateus 16.13-20, Lukas 9.18-21)
27 Idio ta Iesus asingada ele aluagau tilalala ga tila ngan gid tuanga boloma ngan Sisaria Pilipai. Be edapeai ibeta ele aluagau bedane, “Gid panua tikeo ga gau sai?”
28  * Mk 6.15Ta tikeo, “Panua edengada tikeo ga eao Ioanes Paliliunga aea, be padengada tikeo ga eao Elaija, be padengada tikeo ga eao eaba ede mugaeai aea ibada Deo iaoa.”
29  * Ins 6.68-69Ta ibeta gid, “Be gimi akeo ga gau sai?”
Ta Petrus ikeo, “Eao Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16..”
30  * Mk 9.9Be Iesus iaoa ikarara gid ngan tiuaoa ngan ei pagid panua padengada mao.
Iesus iposa ngan ele matenga ga daenga mulian
(Mateus 16.21-28, Lukas 9.22-27)
31 Idio ta Iesus ipaoatai ele aluagau ta ikeo ga Eaba Inat manta ibada ieieinga imata ede ga ede. Ta gid kapeipei togid Iuda ga gid madidnga tenainga ad ga apu ad gau tipul murid ngan ei. Ta gid ga tirau ei ga imate. Be muriai ngan ado tol, ei ga idae mulian. 32 Iesus iposa masaeai bedaoa, be Petrus ibada Iesus ga tila digedige ta idaba ei.
33 Be Iesus ipul ei mulian ta imata ila pagid ele aluagau, ta idaba Petrus ta ikeo, “Satan, eao la aluai ngan gau! Ngansa eao nasi Deo ele kimnga mao, be eao nasi gid eababa led kimnga.”
34  * Mt 10.38-39, Lu 14.27Ta ibaba gid ipom toman ngan ele aluagau ga tinam boloma pan ta ikeo pagid, “Oangga eaba eta ikim inasi gau, manta itnan ele kimnga tano aea ga idio, ta ibisi aea abei tabala ta inasi gau. 35 Ngansa oangga sai igera ele madonga tanoeai mambe danga kapei tau, ei ga imate ta ele madonga iduaea. Be oangga sai imate ngan ele kadonga lolo matua aea ngan gau ga leg ato kemi, ei ga ibada madonga kemi tautaunga. 36 Ngansa oangga eaba eta ibabada danga sisid toa ngada ne tanoeai, be isapir ngan madonga kemi muriai ngan ele matenga, ele danga toa ngada oa ga ilua ei madongan? 37 Ngansa eaba eta irangrang ngan iuol ele madonga kemi muriai aea mao. 38  * Mt 10.33Be oangga sai maeamaea ei ngan gau ga leg posanga labone, pagid panua kadonga sasat ad ga panua toa lolod itnan Deo somisomi, muriai Eaba Inat ga maeamaea ei pan eaba toa oa ngan ado toaiua inama ngan Itama ele taranga kapei toman ngan gid anggelo tututui.”

*8:1: Mk 6.35-44

*8:12: Mt 12.39, Lu 11.29

*8:15: Lu 12.1

*8:17: Mk 6.52

*8:19: Mk 6.41-44

*8:28: Mk 6.15

*8:29: Ins 6.68-69

*8:29: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*8:30: Mk 9.9

*8:34: Mt 10.38-39, Lu 14.27

*8:38: Mt 10.33