14
Iesus ikado kemi eaba ede iae kuakua
Ngan Ado Earainga aea ede, Iesus ila ngan luma ton madidnga ede togid Parisi ngan ian toman ngan ei. Be gid matad ingitngit ei. Be eaba ede iae kuakua imamado imatai. * Lu 6.9Ta Iesus ibeta gid Parisi ga gid madidnga apu ad bedane, “Eine tutui ngan takemi gid dibala ngan Ado Earainga aea pade, mao madongan?” Be gid tiposa eta mao. Tota ibage idae ngan eaba toa oa ta ikemi ei. Ga kus ta isula ei ga ila.
* Mt 12.11, Lu 13.15Ta ibeta gid, “Oangga eta ngan gimi inat,* Ngan laulau edengada ngan posanga Grik ikeo ngan inat mao, be ele donki. mao ele bulmakao, itap ga isulug ngan baba eau aea ngan Ado Earainga aea, eine ga idada ei manmanae ga iuot, mao itnan ga idio?” Be gid tirangrang ngan tikoli ele posanga eta mao.
Eaba sai isoa ieda mulian, Deo ga idol ei ga idio gadio
Iesus igera gid panua toa tinama ngan eaneannga oa tisiosio gid mul togid panua edad kapeipei, ta itado oanenga itna ede pagid bedane, * Snd 25.6-7“Oangga eaba ede ibaba go ga la ngan eaneannga oainga aea, irangrang ngan eao la mado ngan mul togid panua edad kapeipei oa mao. Ngan kado ta ibaba eaba eta pade ieda kapei ngan eao ga inama ngan eaneannga toa oa. Ta eaba toa ibaba gimirua ga anama ngan eaneannga, eine ga ikeo pago bedane, ‘Eao longean mul toa ne ila pan eaba ga eko.’ Oangga bedaoa, eine eao ga maeamaea go kapei ta la mado ngan mul ede togid panua edad mao. 10 Be oangga tibaba go ga la ngan eaneannga, eao manta la mado ngan mul ede togid panua edad mao. Eao kado toa bedaoa, ta eaba toa ibaba go ngan eaneannga ga ikeo pago bedane, ‘Leg eaba, dae ta la mado ngan mul ede togid panua edad kapeipei.’ Oangga bedaoa, eine eao edam ga iuot kapei rabu ngan panua toa ngada oa timado ngan eaneannga toman ngan eao. 11  * Mt 23.12, Lu 18.14Ngansa eaba sai isoa ieda mulian, Deo ga idol ei ga idio gadio. Be oangga sai idol ieda mulian ga isulug, eine Deo ga isoa ieda ga idae.”
Manta takado kemi ngan gid panua toa tirangrang ngan tikoli mulian pagita mao
12 Idio ta Iesus ikeo pan eaba toa ibaba ei ngan eaneannga bedane, “Oangga eao baba gid panua ngan eaneannga, irangrang ngan baba gid oaeoaem mao, ga am kakakau ga sobosobom mao, ga gid panua toa led danga sisid busa lem tuangai oa mao pade. Ngan kado ta tibaba go pade ngan eaneannga ta tikoli mulian lem mamaron. 13 Be oangga eao kado eaneannga, manta baba gid panua lululunga ad, ga gid panua aed imate ga baged imate, ga gid panua baged kukupu ga aed kukupu, ga gid panua matad ikilakila. 14  * Ins 5.29Eao kado toa bedaoa, ta Deo ga ikado kemi tau ngan eao. Ngansa gid panua toa bedaoa tirangrang ngan tikoli mulian pago mao, be Deo ga ikoli mulian pago ngan ado toaiua ipei mulian gid panua tututui ngan led matenga.”
Oanenga itna ngan eaneannga kapei
(Mateus 22.1-10)
15  * Lu 13.29Be ede ngan gid kapeipei toa popouiai oa ilongo Iesus ele posanga ta ikeo pan bedane, “Kemi tau ngan eaba sai toa ila ngan eaneannga kapei ngan ado toaiua danga toa ngada ne idae Deo ibageai!”
16 Ta Iesus ikeo pan bedane, “Eaba ede ikoromot danga sisid eaneannga kapei aea ta ibaba gid panua busa. 17 Tota ngan ado imata eaneannga aea, isula ele paeaeanga ga ila ikeo pagid panua toa mugaeai ibaba gid ta ikeo, ‘Gimi anam, ngansa annga toa ngada ne imisi ga ienono.’
18 “Be gid toa ngada oa tikado kadonga lalaede ngan posanga aea gerei. Eaba ede ikeo, ‘Gau patautene naol tano idanga tede, ta gau manta nala ngan aea geranga. Tota nabeta eao, longo ta nalat ngan eaneannga toa na mao.’
19 “Be ede pade ikeo, ‘Gau patautene naol bulmakao sangaul ta naoangga natoba led naurata. Tota nabeta eao, longo ta nalat ngan eaneannga toa na mao.’
20  * 1Ko 7.33“Be ede pade ikeo, ‘Gau patautene naoai taine. Ta ngan ipu toaine irangrang ngan nanama mao.’
21 “Idio ta paeaeanga toa oa iluai mulian ta ipalongo aea maron ngan gid panua led posanga. Tota luma itama toa oa ilolo bake ta isula ele paeaeanga ta ikeo, ‘La manmanae ngan gid edap gereirei ga gid luma maraoad toa tuangai, ta ilo gid panua lululunga ad, ga panua aed ga baged imate, ga panua matad sususu, ta bada gid ga tinam tidudunga toa eko.’
22 “Ta paeaeanga toa oa ikeo, ‘Maron, danga toa eao keo ngan ne, nakado ga kus, be luma iuon kemi maitne.’
23 “Be aea maron ikeo pan paeaeanga bedane, ‘Ot ga la ngan gid edap kapeipei ga edap dadanga aea, ta posa matua pagid ta tinam tidudunga, ta irangrang ngan leg luma iuon. 24 Nakeo pagimi, gid panua toa ngada oa nababa gid mugaeai, irangrang ngan eta ngan gid itoba leg annga imana mao.’ ”
Manta matada inasi leda kimnga, ga kus ta tanasi Iesus
(Mateus 10.37-38)
25 Gid ipom kapei tilalala toman ngan Iesus, be ipul imata ga ila pagid ta ikeo, 26  * Lu 9.23“Oangga eaba eta inam pagau, manta ikim gau kapei tau ga iasal ele kimnga ngan itama, ga itna, ga iadaoa, ga ele gergeu, ga aea kapeipei, ga aea kakakau, ga iliuliu, ga ei pade. Oangga mao, irangrang ngan eaba toa oa iuot leg aluagau mao. 27 Ga pade, oangga sai ibisi aea abei tabala ga inasi gau mao, eine irangrang ngan iuot leg aluagau mao.
28 “Ngansa oangga eaba eta ngan gimi ikeo ga ikado luma kapei ede, ei ga idio imado ta imata inasi danga sisid aea olnga ta iuatai, ele pat irangrang ngan ipasala luma toa oa, mao madongan. 29 Ngan kado ta ipagun aea kadanga kekelen be irangrang ngan ipasala mao, ta panua toa ngada oa tigera ta tigalinge ngan ei. 30 Ta tikeo, ‘Eaba oaine iuangga ikado luma, be irangrang ngan ipasala mao.’
31 “Ga pade, oangga maron kapei ede ikeo ga ila iparau pan maron kapei ede pade, ei ga idio imado ta imata inasi ele panua paraunga ad ta iuatai, irangrang ngan ele panua bunoringring sangaul tiasal maron kapei ede pade ele panua bunoringring sangaul rua toa tiuangga tiparau pan, mao madongan. 32 Oangga mao, ei imamado aluai tede maitne, be isula ele panua edengada ta tibada iaoa ga ila pan maron kapei ede pade ta iansaban ei ngan inasi edap eta ngan kadonga gisirua ga lolod itarui mulian. 33 Toa bedaoa pade ngan gimi toa ngada ne. Oangga apul murimi ngan lemi danga sisid toa ngada na mao, irangrang ngan aot leg aluagau mao.”
Oanenga itna ngan sol imana kus
(Mateus 5.13, Markus 9.50)
34 Iesus ikeo pade bedane, “Sol eine danga kemi. Be oangga imana kus, eine ga takado ga imana iluai mulian madongan? 35 Sol toa bedaoa eine kemi ngan danga eta mao. Irangrang ngan ilua tano imona mao, ga irangrang ngan tadol toman ngan bulmakao itae mao pade. Eine tatado ga iduaea.
“Eaba sai itanga, manta ilongo posanga toaine.”

*14:3: Lu 6.9

*14:5: Mt 12.11, Lu 13.15

*14:5: Ngan laulau edengada ngan posanga Grik ikeo ngan inat mao, be ele donki.

*14:8: Snd 25.6-7

*14:11: Mt 23.12, Lu 18.14

*14:14: Ins 5.29

*14:15: Lu 13.29

*14:20: 1Ko 7.33

*14:26: Lu 9.23