6
Iesus iposa ngan kadonga ngan Ado Earainga aea
(Mateus 12.1-8, Markus 2.23-28)
* Lo 23.25Idio ta ngan Ado Earainga aea ede, Iesus ilalala rabu ngan dadanga wit, be ele aluagau tipasu wit itautau edengada, ta tilumu itin kukul ngan baged ga ila ta tian. * Ins 5.10Be gid Parisi edengada tikeo ga, “Ikamado ga akado kadonga toa ne itutui mao ngan Ado Earainga aea?”
* 1Sml 21.1-6Ta Iesus ikoli led posanga bedane, “Kado gimi aoato laulau ngan Devit ele kadonga toa mugaeai oa mao? Ngan ado toaiua, asingada iuaeoae pitoreagid, * Wkp 24.5-9ta idudunga Deo ele palatai ta ibada bret tenainga aea toa ienono Deo imatai, ta ian ga ipan iuaeoae ad pade. Be bret toa oa, itutui ngan gid panua tenainga ad kekelegid tianean.” Ta Iesus ikeo pagid, “Eaba Inat ei Maron ngan Ado Earainga aea.”
Ngan Ado Earainga aea, Iesus ikado kemi eaba ibage imate
(Mateus 12.9-14, Markus 3.1-6)
Idio ta ngan Ado Earainga aea ede pade, Iesus idudunga ngan luma raring aea ta ipaoatai gid panua. Be eaba ede imamado toa eoa ibage oatai imate. Be gid Parisi ga madidnga apu ad matad ingitngit Iesus, ngansa oangga tigera ei ikado kemi dibala ngan Ado Earainga aea, eine ga tisol ei ngan posanga. Be ei iuatai ngan lolod, ta ikeo pan eaba toa ibage imate oa bedane, “Ker ga dae, ta madid rabu.” Tota idae imadid toa eoa.
Ta Iesus ikeo pagid, “Gau naoangga nabeta gimi bedane: Ngan Ado Earainga aea, eine tutui ngan takado kadonga kemi, mao takado kadonga paeamao? Eine tutui oangga tabada mulian gid panua, mao tapaeabu ngan gid?”
10 Io, imata inono gid kelede kelede ga kus ta ikeo pan eaba toa oa bedane, “Patutui bagem.” Tota ipatutui ibage, be iuot kemi mulian. 11 Be gid lolod bake tau ta tiposa pol ngan gid ngan saoa danga tiuangga tikado ngan Iesus.
Iesus isio ele aluagau sangaul ga igegea rua
(Mateus 10.1-4, Markus 3.13-19)
12 Idio ta ado ede, Iesus ikeo ga iraring ta idae ga ila lusiai. Be iraring ga ila pan Deo ngan bong dodol toaiua. 13 Gaisala rumaruma ngan ado sae, ibaba ele aluagau ga tinam pan ta isio sangaul ga igegea rua ngan gid ta iuato gid ele panua ato ad. 14 Edad ga bedane: Saimon toa iuato ieda ede pade Petrus, ga Andreas toa Saimon itar kakau, ga Jems, ga Ioanes, ga Pilip, ga Bartolomeus, 15 ga Mateus, ga Tomas, ga Jems toa Alpius inat, ga Saimon toa tiuato ei Selot* Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio., 16 ga Iudas toa Jems inat, ga Iudas Iskariot toa muriai idol Iesus ga idae aea miri itamatama bagedeai.
Iesus ikemikemi panua busa
(Mateus 4.23-25)
17 Iesus asingada ele aluagau tisorir lusiai ga tisulug, ta ei ila imadid ngan tibur ede aea dubu. Be ele aluagau busa tinam pan toman ngan ipom kapei tau ngan tibur Iudea ga tuanga Ierusalem, ga tibur Tair ga Saidon aea lab pade. 18 Gid busa tinam pan ngan longonga ele posanga ga ngan ad dibala aea keminga. Be gid panua toa iriau papaeamao tikakado gid, eine ikemikemi gid pade. 19 Ta gid busa tiparpar ngan sibonga ei, ngansa Deo iura ienono pan ta ikemikemi gid toa ngada oa.
Iesus ikeo ngan gid panua toa ad kadonga kemikemi ga padengada ad kadonga papaeamao
(Mateus 5.1-12)
20 Be Iesus imata ila pagid ele aluagau ta ikeo,
 
“Kemi tau ngan gimi panua toa lemi danga sisid imata karanga mao!
Ngansa gimi amado Deo ibageai.
21  * Sng 126.5-6, Ais 61.3, PM 7.16-17Kemi tau ngan gimi panua toa pitoreagimi labone!
Ngansa Deo ga ipan gimi ga apami isum.
Kemi tau ngan gimi panua toa atangtang labone!
Ngansa gimi ga anginging.
22  * Ins 15.19, 16.2, 1Pe 4.14Kemi tau ngan gimi oangga panua tigera gimi anasi Eaba Inat, be lolod paeamao ngan gimi, ga tisuk gimi, ga tidaba gimi sat, ga tipaeabu ngan edami.
 
23 “Oangga tikado toa bedaoa ngan gimi, manta adugdug ga tinimi igelgel, ngansa gimi ga abada ami lasunga kemi tau buburiai. Ngansa gid tibutibud tikado toa bedaoa pade ngan gid panua toa tibada Deo iaoa mugaeai.
 
24 “Be paeamao tau ngan gimi panua toa lemi danga sisid busa!
Ngansa lemi danga kemikemi tingelgel aea, abada ga kus.
25 Be paeamao tau ngan gimi panua toa apami isum labone!
Ngansa gimi ga pitoreagimi.
Be paeamao tau ngan gimi panua toa anginging labone!
Ngansa gimi ga lolomi isat ga atangtang.
26 Be paeamao tau ngan gimi oangga panua tiposaposa kemi ngan gimi!
Ngansa gid tibutibud tikado toa bedaoa pade ngan gid panua toa tipakaka ngan badanga Deo iaoa.”
Gita manta takim ada miri itamatama
(Mateus 5.38-48, 7.12a)
27 Iesus ikeo pade bedane, “Be gimi panua toa alongolongo leg posanga, gau nakeo pagimi bedane: Manta akim ami miri itamatama ga akado kemi ngan gid panua toa lolod paeamao ngan gimi. 28 Be oangga panua tipaeabu ngan gimi ngan posanga paeamao, manta akado posanga kemi ngan pamatuanga gid. Ta oangga tikado paeamao ngan gimi, manta araring ngan luanga gid. 29 Be oangga eaba eta ipoda papam, pul papam iadag ga ila pan pade. Be oangga eaba eta ipaeaoa lem pononga gaot aea, eao dangadangan tinim aea pononga pan mao. 30 Be oangga sai igau go ngan lem danga eta, eao bada pan. Be oangga sai ipaeaoa lem danga sisid, irangrang ngan eao parpar ngan lem danga iluai mulian mao. 31  * Mt 7.12Saoa kadonga akim gid panua tikado ngan gimi, manta akado toa bedaoa ngan gid pade.
32 “Be oangga akimkim gid panua kekelegid toa tikimkim gimi, irangrang ngan eaba eta ilasu gimi mao. Ngansa gid panua kadonga sasat ad pade tikimkim gid panua toa tikim gid. 33 Be oangga akado kemi ngan gid panua kekelegid toa tikado kemi ngan gimi, irangrang ngan eaba eta ilasu gimi mao. Ngansa gid panua kadonga sasat ad pade tikakado toa bedaoa. 34 Be oangga alongean lemi pat ga danga sisid ga ila pagid panua kekelegid toa aeadi gid ngan aea kolinga mulian, irangrang ngan eaba eta ilasu gimi mao. Gid panua kadonga sasat ad pade tilongean led danga sisid ga ila pagid panua kadonga sasat ad padengada, ta tiadi gid ngan kolinga mulian saoa danga tiuanana. 35 Be manta akim ami miri itamatama ga akado kemi ngan gid, ga alongean lemi danga sisid ga ila pagid, be lolomi ede ga ede ngan aea kolinga mulian mao. Ngan kadonga toa bedaoa, gimi ga abada lasunga kapei ta ipasolan mambe gimi gergeu ton Deo Gadae Tau. Ngansa gid panua kadonga sasat ad ga gid panua toa tikado posanga kemi ga ila pan mao, ei ilolo marum ngan gid. 36 Manta lolomi isat ngan gid lalaede mambe Tamami Deo ilolo isat.”
Irangrang ngan aselele panua padengada mao
(Mateus 7.1-5)
37  * Mt 6.14Iesus ikeo pade bedane, “Gimi aselele panua padengada mao, ta Deo ga iselele gimi mao pade. Be aparpar ngan panua padengada ad panasnga mao, ta Deo ga iparpar ngan ami panasnga mao pade. Asamum panua led kadonga sasat, ta Deo ga isamum lemi kadonga sasat pade. 38  * Mk 4.24Akado lemi mamaron pagid panua, ta Deo ga ikado ele mamaron pagimi. Be ei ga ikoli kapei ga ila pagimi, ta ipatae ga idudunga ami bisinga iloleai ga irangrang ngan iuon ta ibilin alele. Ngansa saoa kadonga gimi akakado ngan gid panua, eine Deo ga ikado lalaede ngan gimi pade.”
39  * Mt 15.14Iesus itado oanenga itna ede pade bedane, “Irangrang ngan eaba imata sususu ipasolan edap ngan eaba ede pade imata sususu mao. Oangga bedaoa, gisirua titap ga tisulug babaeai. 40  * Mt 10.24-25Be aluagau eta irangrang ngan iasal ele eaba paoatainga aea mao. Be oangga ibada oatainga kemi ga kus, ei ga iuot mambe ele eaba paoatainga aea.
41 “Eao kamado gera sakirkir kakauede ienono ngan oaem ede pade imata, be eao gera abei kapitnami toa ienono eao matameai na mao? 42 Eao kamado keo pan oaem ede pade bedane, ‘Leg sil, nam boloma ta nasile sakirkir kautede ienono matameai,’ be eao gera abei kapitnami toa ienono eao matameai na mao? Eao eaba pakakanga am! Pul abei kapitnami ienono eao matameai bua, ga kus ta matam igera kemi, ta eao sile sakirkir kakauede ienono ngan oaem ede pade imata.”
Abei paeamao, itautau pade paeamao
(Mateus 7.16-20, 12.33-35)
43 Iesus ikeo pade bedane, “Abei kemi irangrang ngan itautau iuot papaeamao mao. Be abei paeamao irangrang ngan itautau iuot kemikemi mao pade. 44 Ngansa taoatai ngan gid abei kelede kelede ngan geranga itautau. Gita tababada abei fik itautau ngan oaroaro aea gigi mao, be tababada oain itautau ngan purup aea asile mao pade. 45 Oangga eaba kemi, eine danga kemikemi ienono iloleai ta ipapot kadonga kemikemi. Be oangga eaba paeamao, eine danga papaeamao ienono iloleai ta ipapot kadonga papaeamao. Ngansa saoa danga iuon eaba iloleai, eine iaoa iposa ngan ga iuot.”
Edap rua ngan luma aea kadonga
(Mateus 7.24-27)
46  * Mt 7.21Iesus ikeo pade bedane, “Ikamado ga gimi aoato gau, ‘Maron, Maron,’ be anasi leg posanga mao? 47 Be eaba sai inam pagau ta ilongo leg posanga ga inasi, gau ga napasolan gimi ngan ele kadonga ga bedane: 48 Ei mambe eaba ikado luma, be ilei baba ga isulug gadio tau ta ipagun luma aea kadanga gadae ngan pat. Ga kus ta oanga imasesel ga inam ta idae tul ngan luma toa oa, be irangrang ngan inuga luma mao, ngansa ei ikado luma kemi ga matua. 49 Be eaba sai ilongo sapaean leg posanga be inasi mao, eine mambe eaba ipagun luma sapaean tano ipaoeai. Ga kus ta oanga imasesel ga inam ta idae tul ngan luma toa oa, be mole mao grum ga isulug be imarepei paeamao tau.”


Oanga imasesel ga inam, be mole mao luma toa oa grum ga isulug.

*6:1: Lo 23.25

*6:2: Ins 5.10

*6:3: 1Sml 21.1-6

*6:4: Wkp 24.5-9

*6:15: Ngan ado toaiua, tidol edaeda Selot ga idae ngan eaba sai toa iuangga isere gid Rom ta titnan Israel ga tidio.

*6:21: Sng 126.5-6, Ais 61.3, PM 7.16-17

*6:22: Ins 15.19, 16.2, 1Pe 4.14

*6:31: Mt 7.12

*6:37: Mt 6.14

*6:38: Mk 4.24

*6:39: Mt 15.14

*6:40: Mt 10.24-25

*6:46: Mt 7.21