4
Manta tapul murida ngan gid kimnga papaeamao tinida aea
* Ro 6.2,7Tota gimi manta apamatua lolomi, ta lolomi iboko lalaede mambe Kristus toa ibada ieieinga ngan itin, ta amadid matua lalaede mambe ei. Ta matami nanan: Panua sapadua toa tibada ieieinga ngan tinid, eine tipul murid ngan kadonga sasat. Tota ngan led madonga tanoeai ga irangrang ngan led matenga, eine ga tinasnasi kimnga papaeamao tinida aea pade mao. Be gid ga timamado ngan nasinga Deo ele kimnga. * Ep 2.2-3Ngansa mugaeai gimi anasnasi kimnga papaeamao mambe gid panua timangamanga ngan Deo tikakado. Be labone lemi kadonga toa bedaoa ikaranga na. Nakeo ngan lemi kadonga mugaeai aea ga bedane: nasinga kadonga mambe kaua, ga kimnga papaeamao, ga eaneannga sat, ga ununnga sat, ga kadonga mangamanga togid panua ununnga ad, ga pulnga murimi ngan Deo ele apu, ga kadonga raring aea ngan gid deo pakakanga ad namer. Be labone gid panua toa oa tikakrik ngan gimi, ngansa asokon gid ngan led kadonga mangamanga toa oa pade mao, ta tiposa paeamao ngan gimi. * PA 10.42Be muriai gid ga timadid ngan posanga kapei ta tikoli posanga ila pan Deo ngan led kadonga toa bedaoa. Ei isangasanga ado toaiua ngan ipamadid gid panua ngan posanga. Eine ga ipamadid gid panua toa matad bibita ga gid matemate pade. Ngansa ato kemi aea paolanga ila pagid matemate* Kado gimi aoangga gid panua toa ne timate ga kus ta tilongo ato kemi. Eine mao. Petrus iposa ngan gid panua toa tilongo ato kemi ngan led madonga tanoeai, ga kus ta timate. ngan ipu ga oaine: Tautaunga tibada panasnga lalaede mambe panua tanoeai ad ga timate, be lolod matua ngan ato kemi ta tiasal posanga toa timadid ngan. Ta ngan Itautau Tutui iura, tibada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila, lalaede mambe Deo.
Manta taboko kemi ngan tenainga isaoa Deo ibada pagita
* Ro 13.11-12Ado muriai ga muriai tau ta inam boloma o. Tota gimi manta anasnasi oatainga kemikemi ta apakala gimi mulian ngan kadonga papaeamao. Toa bedaoa ta irangrang ngan gimi araring kemi. * 1Pe 1.22Gadae ngan kadonga toa ngada ne, gimi manta amarum ngan nasinga kadonga kimnga aea pol ngan gimi. Ngansa eaba sai inasi kadonga kimnga aea, ei ga imata tnan kadonga sasat busa togid panua padengada. * Ibr 13.2Be oangga oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus timan ami kaluae, manta amariala kemi ngan gid, be lolomi ngur ga ngur mao. 10  * Ro 12.6-8Ngan Deo ele kadonga lolo marum aea, ei ipan tenainga imata ede ga ede pagimi kelede kelede. Ta gimi manta aboko kemi ngan tenainga isaoa toa Deo ibada pagimi ngan luanga oaeoaemi padengada ta matami tutui ngan. 11 Oangga eaba ede ele tenainga eine ngan paolanga posanga, ei manta iposa mambe ibabada Deo iaoa. Be oangga eaba ede ele tenainga eine ngan luanga panua padengada, ei manta ikado ngan pamatuanga inam pan Deo. Toa bedaoa ta panua ga tisoa Deo ieda ngan Iesus Kristus ele naurata ngan danga toa ngada ne. Ei kekelen ieda kapei ga iura matua soke tau somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
Oangga tabada ieieinga lalaede mambe Kristus, irangrang ngan tinida igelgel
12 Leg panua kemikemi, tobanga toa iuotot ngan gimi mambe dinga inono tinimi ne, irangrang ngan atogragimi ngan mao. Kado gimi aeadi mambe kadonga toa ne ede pade tau. Eine mao. 13  * PA 5.41, Jms 1.2, 1Pe 1.6-7Be manta lolomi kemi ngansa gimi alup toman ngan Kristus ngan aea ieieinga. Toa bedaoa ta muriai, oangga ele taranga per ga iuot masaeai, gimi ga tinimi igelgel kapei ga kapei tau. 14  * 1Pe 2.20Gimi iaoa kelede ton Kristus. Be oangga panua tiposa paeamao ngan gimi ngan ipu toaine, kemi tau ngan gimi. Ngansa Deo Itautau Tutui toman ngan iura kapei ga ele taranga idio pagimi. 15 Be kado eaba eta ngan gimi ibada ieieinga ngan ele kadonga paeamao mambe raunga eaba ede pade ga imate, mao lublubnga, mao ipatoi ei sapaean ga idudunga ngan panua padengada led posanga, mao kadonga sat eta pade. Eine kemi mao. 16 Be oangga abada ieieinga ngansa gimi Kristien, irangrang ngan maeamaea gimi mao. Manta asoa Deo ieda, ngansa edaeda Kristien toa ne idae ngan gimi. 17 Ngansa Deo ele ado ngan pamadidnga gid panua ngan posanga, tota patautene. Eine ga ipamuga naurata toa ne ngan gita panua ei ton. Be oangga gita panua kemikemi tamadid ngan posanga ga tamuga, saoa kadonga ga iuot ngan gid panua toa tipul murid ngan ele ato kemi? 18  * Snd 11.31Eine lalaede mambe Deo ele posanga ga bedane,
 
“Oangga panua tututui tinaman oanaoana ngan Deo ibada gid mulian,
gid panua papaeamao ga kadonga sasat ad ga tinaman kulupu ga kulupu tau.”
 
19 Tota oangga Deo ilongean panua sapadua ga tibada ieieinga, gid manta tidol gid mulian ga tidae ad Dolnga ibageai ta tisalangan led kadonga kemikemi. Ngansa ei eaba mata tutui aea.

*4:1: Ro 6.2,7

*4:3: Ep 2.2-3

*4:5: PA 10.42

*4:6: Kado gimi aoangga gid panua toa ne timate ga kus ta tilongo ato kemi. Eine mao. Petrus iposa ngan gid panua toa tilongo ato kemi ngan led madonga tanoeai, ga kus ta timate.

*4:7: Ro 13.11-12

*4:8: 1Pe 1.22

*4:9: Ibr 13.2

*4:10: Ro 12.6-8

*4:13: PA 5.41, Jms 1.2, 1Pe 1.6-7

*4:14: 1Pe 2.20

*4:18: Snd 11.31