13
Gita kelede kelede manta takim panua padengada
Manta akimkim pol ngan gimi mambe gimi iaoa kelede. Be lemi kadonga kimnga aea toa ne manta ilalala ga ila. * OM 18.1-8, 19.1-3, Ro 12.13Lemi kadonga ngan badanga gid kaluae ga tinam lemi lumaeai, irangrang ngan atnan mao. Ngansa panua edengada tibada gid anggelo ta timariala ngan gid, be tiuatai ngan mao.


Irangrang ngan atnan lemi kadonga ngan badanga gid kaluae ga tinam lemi lumaeai mao.
Be matami bada gid panua timamado ngan luma panasnga aea. Alualua gid mambe gimi pade amamado ngan luma panasnga aea toman ngan gid. Ga pade, matami bada gid panua toa ad isat tikado paeamao ngan gid. Alualua gid mambe abada ieieinga ngan tinimi lalaede toa bedaoa.
* Ep 5.5Gimi toa ngada na manta alolon ngan gid panua led oaioainga. Be manta amariala kemi ngan lemi enonga toman ngan adadaoami. Ta alongean eaba eta, mao danga eta pade ipaeabu ngan mao. Ngansa Deo ga ipanas sapadua tikado kadonga arala ga kadonga iriau imata ede ga ede. * Lo 31.6, 8, Jos 1.5Be irangrang ngan alongean mogal buda ga kadonga ngan kimnga pat iuot ngan lemi madonga mao ga mao tau. Be manta agera saoa danga toa ienono bagemiai na mambe imata karanga ngan gimi. Ngansa Deo ikeo ga bedane,
 
“Gau ga natnan go ga dio sapaean mao.
Be irangrang ngan napul murig ngan eao mao ga mao tau.”
 
* Sng 118.6-7Tota tarangrang ngan tapamatua loloda ta takeo ga bedane,
 
“Ag Luanga eine Maron. Tota gau ga namataud mao.
Gid eababa tirangrang ngan tikado kadonga eta ngan gau mao.”
Irangrang ngan tatnan Deo ele edap mao
* 1Ko 4.16Matami nanan ami madidnga toa tipaola Deo ele posanga ga ila pagimi toa mugaeai ga inam. Matami nanan, edap toa somisomi tilalala ngan, ila sida? Manta anasnasi gid ngan led kadonga lolo matua aea. Iesus Kristus, ei lalaede mugaeai, ga labone, ga somisomi muriai ga ilalala ga ila. * Ro 14.17Be irangrang ngan alongean gid paoatainga papau imata ede ga ede idada gimi ta atnan Deo ele edap mao. Ngansa eine kemi ngan lolomi ibada pamatuanga ngan Deo ele kadonga lolo marum aea. Be apu imata ede ga ede ngan annga, irangrang ngan ipamatua loloda mao. Gid panua tinasnasi gid apu toa oa, eine tibada luanga eta ngan mao. 10 Gita leda popou tenainga aea ienono. Eine popou toa Iesus itenai ei mulian ngan. Be sapadua tiparpar ngan nasinga gid apu imata ede ga ede ngan Deo ele palata tanoeai aea, gid tirangrang ngan tibada anad eta inam pan Iesus mambe gita ne mao.
11  * Wkp 16.27Ngansa madidnga kapei tenainga aea somisomi itenai gid masilau, ta ibada singid ga idudunga ngan Deo ele palata ilolo toa aea ul kapei tau ta iman tenainga ngan samumnga kadonga sasat. Be gid masilau patid, idol ga idae dingaeai ngan tibur ede gaot ngan led saupu. 12  * Ins 19.17Lalaede toa bedaoa, Iesus ibada ieieinga ga imate gaot ngan tuanga aea ala. Ta ngan ising toa oa, ei idol Deo ele ul ga idae ngan gid panua. 13  * Ibr 12.2Tota kemi ngan gita pade tatnan tuanga ga tala gaot toman ngan ei. Ta posanga paeamao tikado ngan ei ga maeamaea ei ngan, eine ibada gita pade. 14  * Ibr 11.10,16, 12.22Ngansa tanoeai ne, gita leda tuanga eta ienono somisomi ga ilalala ga ila mao. Be tasangasanga tuanga toa iuangga iuot muriai.
15  * Sng 50.14,23Tota ngan Iesus ieda, kemi ngan tapakuru ngan Deo somisomi. Ta kadonga toa ne iuot mambe gita leda tenainga ga ila pan. Eine annga kemi iuotot ngan leda kadonga lolo matua aea ngan Iesus toa taoaoa ngan somisomi. 16  * Plp 4.18Be irangrang ngan atnan lemi kadonga kemikemi ngan panua padengada mao. Manta alualua gid ngan lemi kadonga mamaron. Ngansa kadonga toa ne eine mambe tenainga ede ikado ga Deo itin igelgel.
Manta talongo ada madidnga linged ta talolon ngan gid
17  * 1Te 5.12Ami madidnga toa timariala ngan gimi, manta alolon ngan gid ta alongo kemi linged. Ngansa gid ga tikoli posanga ga ila pan Deo ngan led naurata toa ne. Oangga akado toa bedaoa, gid ga tinaman mambe led naurata kulupu ngan gid mao, be gid ga tinid igelgel ngan. Ngansa oangga akado ga led naurata kulupu, kadonga toa ne ga ilua gimi mao.
18  * PA 24.16, 2Ko 1.12Be manta araring ngan luanga gai pade. Gai anaman mambe lemai idil eta paeamao mao, ta lolomai ikim tau ngan nasinga kadonga kemikemi somisomi. 19 Be danga kapei toa nakim gimi araring ngan, eine ngan Deo isaoa leg edap ta naluagau mulian pagimi manmanae.
Posanga pamatuanga aea ila pagid Ibru
20  * Jer 32.40, Ese 37.26, 1Pe 2.25Deo ei ipu ngan kadonga lolo tarui aea. Ei ipei mulian ada Maron Iesus ngan ele matenga. Ada Maron Iesus toa oa iura kapei ta imariala kemi ngan gita ele sipsip. Deo ipei ei mulian, ngansa ising itoki ga isulug ngan pamatuanga posanga toa Deo irau ngan gita. Posanga toa irau ne ienono somisomi ga ilalala ga ila. 21 Kemi ngan Deo toa ne iparangrang gimi ngan kadonga kemikemi imata ede ga ede ta irangrang ngan anasi ele kimnga toa ngada ne. Ga pade, kemi ngan ibokoboko lolodai ngan Iesus Kristus ele naurata ta ipapot gid kadonga toa ikado ei ga itin igelgel. Tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
22 Be oaeoaeg, nabeta matua gimi, manta adol tangami kemi ngan leg posanga toa nabode ne ngan pamatuanga lolomi. Ngansa leg posanga toa ne mamarae tau mao.
23 Nakim napalongo lemi ngan oaeda Timoti, tilongean ei ta itnan luma panasnga aea ga iuot. Ta oangga inam pagau manmanae, eine gairua ga anam agera gimi.
24 Abada lemai ado kemi ila pagid ami madidnga ga pagid panua tututui toa ngada na ton Deo. Be oaeoaeda Itali ad, tiabalan led ado kemi ga ila pagimi pade.
25 Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea idio pagimi toa ngada na.

*13:2: OM 18.1-8, 19.1-3, Ro 12.13

*13:4: Ep 5.5

*13:5: Lo 31.6, 8, Jos 1.5

*13:6: Sng 118.6-7

*13:7: 1Ko 4.16

*13:9: Ro 14.17

*13:11: Wkp 16.27

*13:12: Ins 19.17

*13:13: Ibr 12.2

*13:14: Ibr 11.10,16, 12.22

*13:15: Sng 50.14,23

*13:16: Plp 4.18

*13:17: 1Te 5.12

*13:18: PA 24.16, 2Ko 1.12

*13:20: Jer 32.40, Ese 37.26, 1Pe 2.25