18
Deo ikeo ga Sara ga ipopo gergeu aranga
Idio ta Maron iuot pan Abraam boloma ngan gid abei ouk ton Mamre. Abraam imamado ele palata aea atama iaoai, be ado ilang kapei. * Ibr 13.2Be imata idae ta igera panua tol per ga tiuot ta timadmadid boloma. Igera gid ta itnan ele palata ta ilado manmanae ga ila pagid. Ikor iae ta idol ilabora ga isulug tanoeai.
Ta ikeo pagid, “Mamaron, oangga lolomi marum ngan gau, nakim adio pagau kauteta. Be asapir ngan gau ga ala sapaean mao. Gau mambe lemi paeaeanga. Gau ga nakeo pan eaba ede ngan ibada eau ga inam ta asigiri aemi ga kus ta aearagimi kauteta abei ibuloloeai. Be kemi ngan nabada annga etangada ga inam aean ta ipamatua tinimi. Ga kus ta alalala pade. Ngansa gimi anam pagau ta naoangga nalua gimi.”
Ta gid tikeo, “Eine kemi, kado mambe eao keo ngan.”
Tota Abraam manmanae ga ila palata iloleai ta ikeo pan Sara bedane, “Bada tabla kapei eta iuon ngan plaoa, ta bib manmanae ta nono ga iman ad bret.”
Ga kus ta ilado ga ila igera ele bulmakao ipu ta isio bulmakao daenga pau ede itub kapei. Ta ibada ga ila pan ele paeaeanga ta ibage manmanae ngan aea totoinga, ga kus ta ila inono. Ta Abraam ibada bulmakao itud isul ga sis* Sis eine annga ede tikado ngan bulmakao itud isul be matua tede. toman ngan bulmakao imedameda ga ila pagid ta tian. Gid tianean, be Abraam imadmadid abei ibuloloeai boloma pagid.
Ta tibeta ei bedane, “Adaoam Sara, ei sida?”
Ta ikeo, “Ega, imamado palata iloleai.”
10  * Ro 9.9Be ede ngan gid ikeo, “Gau ga naluagau mulian rai matadai ngan taiko toaine, ta Sara ga ikikisi ele gergeu aranga ede.”
Be Sara imamado boloma palata iaoai, muriai ngan eaba toa oa, ta ilongolongo ele posanga.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Sara ilongolongo eaba toa oa ele posanga.
11 Be Abraam ga Sara gisirua tiuot kapeipei na, ta Sara aea rai poponga aea ila gid ga kus. 12  * 1Pe 3.6Ta Sara inging mulian ngan ei ta ikeo iloleai bedane, “Gau taine kapei be tinig imogougou na. Be adaoag ei pade eaba kapei. Ta gau ga tinig igelgel bedane madongan?”
13 Ta Maron ikeo pan Abraam bedane, “Sara ikamado ga inging ta ikeo, ‘Gau taine kapei, be gau ga napopo gergeu madongan?’ 14  * Lu 1.37Longo! Danga eta ikulupu ngan Maron mao. Gau ga naluagau mulian rai matadai ngan taiko toaine, ta Sara ga ikikisi ele gergeu aranga ede.”
15 Be Sara imataud ta ipaisiamo ta ikeo, “Gau nanging mao.”
Be ei ikeo, “Mao. Eao nging.”
Deo iuangga ipaeabu ngan Sodom, ta Abraam ibetabeta ei ngan
16 Panua tol tidae ga tila, be Abraam iuangga ital gid ga tila edapeai. Be toa eoa matad isulug ta tigera tuanga Sodom aluai tede. 17 Be Maron ikeo, “Danga toa naoangga nakado ne, eine ga namudan pan Abraam mao. 18 Ngansa Abraam itubtub ga tiuot alu kapei ga matua tau. Be kadonga kemi toa nakado ngan ei, eine ga iparangrang gid alu toa ngada ne tanoeai. 19 Ngansa gau nasio ei ngan badanga leg posanga ga ila pagid ele gergeu ga itubtub toa tiuotot muriai, ta tinasnasi leg edap ta tikado kadonga kemikemi ga tutui. Toa bedaoa ta gau ga nakado danga toa ngada oa pan mambe nakeo tautaunga pan mugaeai.”
20 Ta Maron ikeo, “Gau nalongo selelenga kapei tau ngan gid Sodom ga Gomora led kadonga sasat. Led kadonga sasat papaeamao tau, 21 ta naoangga nala nagera kadonga toa tikakado ta naoatai, led kadonga papaeamao mambe selelenga toa nalongo ne, mao madongan?”
22 Ga kus ta panua rua tidae ta tilalala ga tila Sodom, be Abraam idio toman ngan Maron. 23 Ta Abraam ila boloma pan ta ibeta ei bedane, “Be eao ga paeabu ngan panua tututui toman ngan panua papaeamao na? 24 Be oangga panua tututui sangalima timamado ngan tuanga toa oa, eine gau madongan? Eao ga paeabu ngan gid pade? Be irangrang ngan matam nanan gid panua tututui toa sangalima oa, ta lolom isat ngan tuanga toa oa ta paeabu ngan gid mao? 25 Eao oangga paeabu ngan panua tututui toman ngan panua papaeamao, eine kemi mao. Ngan kado ta lem kadonga pagid panua tututui ga panua papaeamao iuot lalaede. Be eao ga nasi kadonga tutui, na? Ngansa eao madid mambe eaba patutuinga posanga aea ngan gid panua toa ngada ne tanoeai.”
26 Ta Maron ikoli ele posanga bedane, “Oangga nagera panua tututui sangalima toa tuangai oa, eine ga matag nanan gid ta lolog isat ngan tuanga aea panua toa ngada oa.”
27 Ta Abraam ikeo pade bedane, “Ag Maron, ega, gau mambe danga sapaean tanoeai aea, be longean gau ta naposa pade pago. 28 Oangga panua tututui dabad imata karanga mao, be gid sangaul pange igegea lima mon timamado, eine gau madongan? Eao ga paeabu ngan tuanga aea panua toa ngada oa oangga gera panua tututui lima timamado mao?”
Ta ikeo, “Oangga nagera panua tututui sangaul pange igegea lima, eine ga napaeabu ngan tuanga toa oa mao.”
29 Ta Abraam ikado posanga pan pade bedane, “Be oangga panua tututui sangaul pange mon timamado, eine gau madongan?”
Ta ikeo, “Oangga nagera panua tututui sangaul pange, eine ga napaeabu ngan tuanga toa oa mao.”
30 Ta Abraam ikeo, “Ag Maron, eao malmal pagau padam. Be gau ga naposa pade pago. Oangga panua tututui sangaul tol mon timamado, eine gau madongan?”
Ta ikeo, “Oangga nagera panua tututui sangaul tol, eine ga napaeabu ngan tuanga toa oa mao.”
31 Ta Abraam ikeo, “Ag Maron, tautaunga leg posanga pago busa tau, be longean gau ta naposa pade pago. Oangga panua tututui sangaul rua mon timamado, eine gau madongan?”
Ta ikeo, “Oangga nagera panua tututui sangaul rua, eine ga napaeabu ngan mao.”
32 Ta Abraam ikeo pade bedane, “Ag Maron, eao malmal pagau padam, be gau ga naposa pakelede pade. Oangga panua tututui sangaul mon timamado, eine gau madongan?”
Ta ikeo, “Oangga nagera panua tututui sangaul, eine ga napaeabu ngan tuanga toa oa mao.”
33 Io, Maron iposa toman ngan Abraam ga kus ta itnan ei ga ila, be Abraam iluai mulian ele saupuiai.

*18:2: Ibr 13.2

*18:8: Sis eine annga ede tikado ngan bulmakao itud isul be matua tede.

*18:10: Ro 9.9

*18:12: 1Pe 3.6

*18:14: Lu 1.37