17
Deo idol Abram ieda pau
Abram aea rai sangalima sangaul pange igegea lima ga pange, be Maron iuot pan ta ikeo, “Gau Deo Matua Soke Tau. Eao manta kado kadonga itutui gau matageai, be irangrang ngan lem idil eta paeamao mao. Ta gau ga narau posanga toman ngan eao ta loloda kelede. Be gau ga nakado ga lem gergeu ga tibutibum tiuot busa tau.”
Io, Abram ikor iae ta idol imata ga isulug tanoeai, ta Deo ikeo pan, “Ega, posanga toa narau toman ngan eao eine ga bedane: Eao ga man gid alu busa tibud. * Ro 4.17Be gau napalele edam. Ta gid panua tirangrang ngan tiuato edam Abram pade mao. Eine ga tiuato edam Abraam* Ngan posanga Ibru, edaeda Abram ipu eine Tasoa tamada ieda gadae. Be edaeda Abraam ipu eine panua busa tamad., ngansa gau nakado ga eao ot alu busa tibud. Tibutibum ga tiuot busa tau, ta timan alu busa. Edengada ngan gid ga tiuot mamaron kapeipei. * Lu 1.55Posanga toa narau toman ngan eao ga tibutibum muriai, eine ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. Posanga ga bedane: Gau naman am Deo ga Deo togid tibutibum muriai ga ilalala ga ila. * PA 7.5Tano Kenan toa labone eao mamado ngan mambe kaluae, eine ga napan ga iman eao togo ga togid tibutibum toa tiuotot muriai. Tano toa ne ga iman gid ad somisomi ga ilalala ga ila. Ta gau ga naman gid ad Deo pade.”
Deo ikeo ga Abraam manta ipalu ele arangaranga
Idio ta Deo ikeo pan Abraam, “Eao ga lem gergeu ga tibutibum toa tiuotot muriai, manta anasi posanga toa narau toman ngan gimi ne. 10  * PA 7.8, Ro 4.11Be gimi manta anasi kilala toa ne ngan posanga toa narau toman ngan eao ga tibutibum muriai. Kilala toa ne ga bedane: Eao manta palu lem arangaranga toa ngada ne. 11 Ngan ami palunga eine ga tiket tinimi kukul ta iman kilala ngan posanga toa narau toman ngan gimi ne. 12 Labone ga muriai ga ila, eao manta palu lem arangaranga toa ngada ne. Ado lima ga tol muriai ngan ad poponga ta apalu gid. Be eao ga palu gid lem paeaeanga pade. Lem paeaeanga toa ngada ne tnatnad tipopo gid lem lumaeai, ga gid paeaeanga toa ol gid ngan iaoa ede pade, manta apalu gid. 13 Manta palu lem arangaranga toa ngada ne. Gid toa tnatnad tipopo gid lem lumaeai ga gid arangaranga toa eao ol gid ga timan lem paeaeanga, gid toa ngada oa manta tibada palunga. Kilala toa ne manta ienono ngan tinimi. Toa bedaoa ta panua tiuatai mambe posanga toa narau toman ngan gimi, eine ga ienono ga ilalala ga ila. 14 Be eaba sai, oangga ibada palunga ngan itin mao, eine inasi posanga toa narau toman ngan gimi ne mao. Toa bedaoa ta irangrang ngan imamado toman ngan ele panua pade mao. Eine ga tisuk ei ga ila.”
15 Be Deo ikeo pan Abraam pade bedane, “Be eao ga oato adaoam ieda Sarai pade mao. Eao ga oato ieda pau Sara Ngan posanga Ibru, edaeda toa rua ne Sara ga Sarai ipu bedane: maron kapei inat taine.. 16 Eine ga nakado kemi tau ngan ei ta ipopo lem gergeu aranga ede, ta iuot alu busa tibud taine. Itubtub edengada ga tiuot mamaron kapeipei.”
17 Abraam ikor iae ga idol ilabora ga isulug tanoeai, be inging ta ikeo iloleai bedane, “Eaba aea rai buno irangrang ngan ipopo gergeu pade? Be Sara aea rai sangalima sangaul pange. Ei ga irangrang ngan ipopo gergeu?” 18 Ta Abraam ikeo pan Deo bedane, “Kemi ngan matam ikikisi Ismael ta kado kemi ngan ei.”
19 Ta Deo ikeo, “Tautaunga. Be adaoam Sara, ei pade ga ipopo lem gergeu aranga, ta eao ga oato ieda Aisak Ngan posanga Ibru, edaeda Aisak ipu eine inging.. Gau ga narau posanga toman ngan ei ga ele gergeu ga itubtub ta lolomai kelede. Be posanga toa ne ga ienono somisomi ga ilalala ga ila. 20 Be Ismael toa eao beta gau ngan matag ikikisi ei, eine ga nakado. Ega, gau ga nakado kemi tau ngan ei ta nakado ga ele gergeu tiuot busa. Ei ga iuot mamaron sangaul igegea rua tamad. Ta nakado ga itubtub tiuot alu kapei tau. 21 Be gau ga narau leg posanga toman ngan Aisak. Eine Sara ga ipopo ei rai matadai ngan taiko toaine.” 22 Deo iposa toman ngan Abraam ga kus ta itnan ei ta idae ga ila.
23 Ngan ado toaiua, Abraam ipalu inat Ismael ga ipalu ele paeaeanga arangaranga toa ngada oa. Gid paeaeanga edengada tnatnad tipopo gid Abraam ele lumaeai, be padengada Abraam iuol gid ga timan ele, ipalu gid toa ngada oa. Ipalu gid ngan tinid kukul lalaede mambe Deo ikeo pan ngan. 24 Abraam aea rai sangalima sangaul pange igegea lima ga pange, be tipalu ei pade. 25 Be inat Ismael aea rai sangaul igegea tol ngan ado toaiua ibada palunga. 26 Tota tipalu Abraam ga inat Ismael ngan ado toa kelede oa. 27 Be tipalu Abraam ele arangaranga toa ngada oa pade. Arangaranga edengada tnatnad tipopo gid Abraam ele lumaeai, be padengada Abraam iuol gid ga timan ei ele, gid toa ngada oa tibada palunga toman ngan Abraam ngan ado toaiua.

*17:5: Ro 4.17

*17:5: Ngan posanga Ibru, edaeda Abram ipu eine Tasoa tamada ieda gadae. Be edaeda Abraam ipu eine panua busa tamad.

*17:7: Lu 1.55

*17:8: PA 7.5

*17:10: PA 7.8, Ro 4.11

17:15: Ngan posanga Ibru, edaeda toa rua ne Sara ga Sarai ipu bedane: maron kapei inat taine.

17:19: Ngan posanga Ibru, edaeda Aisak ipu eine inging.