16
Sarai iuangga Agar ipopo ei ele gergeu eta
Be Abram iadaoa Sarai ipopo ele gergeu eta mao. Be Sarai ele taine paeaeanga ede Isip aea ieda Agar. Ta ado ede Sarai ikeo pan Abram bedane, “Ega, Maron ipakala gau ngan poponga gergeu. Tota kemi ngan eao la eno toman ngan leg paeaeanga, ta oangga irangrang, ei ga ipopo leg gergeu eta.”
Io, Abram ilongo Sarai ele posanga. Sarai ibada ele paeaeanga toa Isip aea, Agar, ga ila pan Abram ta iuot mambe iadaoa. Ngan ado toaiua, Abram imamado Kenan aea rai sangaul. Abram ieno toman ngan Agar, ta iapa.
Idio ta Agar iuatai mambe iapa, ta ilolon ngan aea maron iadaoa pade mao. Ta Sarai ikeo pan Abram, “Kadonga kulupu toa iuot ngan gau ne, eine eao lem idil paeamao. Gau nabada leg paeaeanga ga ila pago, ta labone iuatai mambe ei iapa, ta ilolon ngan gau pade mao. Be gau nakim Maron ikeo ga sai ngan gitarua itutui.”
Ta Abram ikeo pan Sarai bedane, “Ega, lem paeaeanga idio eao bagemeai. Saoa kadonga eao keo ga kemi ngan ei, tota nasi.” Idio ta Sarai ikado kulupu ngan Agar, ta Agar iaoa ngan ei.
Be anggelo ton Maron iuot pan Agar boloma ngan eaumata ede ngan tibur modamodanga, ngan edap ila ngan tuanga Sur. Ta ikeo pan bedane, “Agar, paeaeanga ton Sarai, eao mado sida ga nam, be eao la sida?”
Ta Agar ikeo, “Gau naeaoa ngan ag maron iadaoa, Sarai.”
Ta anggelo ton Maron ikeo, “Luago ga la pan Sarai, ta mamado ei ibageai ta nasi ilinge.” 10 Be anggelo ton Maron ikeo pade bedane, “Gau ga nakado tibutibum ga tiuot busa tau, ta irangrang ngan eaba eta iuade gid mao.”
11 Ta anggelo ton Maron ikeo pan bedane,
 
“Ega, teta pade eao ga popo gergeu aranga.
Ta eao ga oato ieda Ismael* Ngan posanga Ibru, edaeda Ismael ipu eine Deo ilongo..
Ngansa kadonga paeamao iuot ngan eao,
be Maron ilongo lem tandanga na.
12 Be gergeu toa ne ga iuot mambe donki saksak ede,
ta irangrang ngan ilongo eaba eta ilinge mao.
Ei ga iman panua toa ngada ne ad isat,
be gid ga timan ei aea isat pade.
Ta irangrang ngan imamado kemi toman ngan isobosobo mao.”
 
13 Agar imata nanan Maron ikado posanga toa oa pan, ta iuato ieda bedane, “Eao Deo toa matam ikikisi gau.” Ngansa ei ikeo, “Gau nagera Deo toa imata kikisi gau.” 14 Ngan ipu toaine, gid panua tiuato eaumata aea baba toa oa ieda Ber-Laai-Roi Ngan posanga Ibru, edaeda Ber-Laai-Roi ipu eine eaumata ton Deo toa imamado somisomi ga imata kikisi gau.. Eaumata toa oa ienono rabu ngan tuanga Kades ga tibur Beret.
15  * Gal 4.22Idio ta Agar ipopo Abram ele gergeu aranga, ta Abram iuato ieda Ismael. 16 Abram aea rai sangalima sangaul tol igegea lima ga ede, be Agar ipopo Ismael.

*16:11: Ngan posanga Ibru, edaeda Ismael ipu eine Deo ilongo.

16:14: Ngan posanga Ibru, edaeda Ber-Laai-Roi ipu eine eaumata ton Deo toa imamado somisomi ga imata kikisi gau.

*16:15: Gal 4.22