15
Oanenga itna ngan sipsip isusu
(Mateus 18.12-14)
Gid panua takis ad ga panua kadonga sasat ad tila boloma pan Iesus ngan longonga ele posanga. * Lu 5.30Be gid Parisi ga gid madidnga apu ad lolod ngur ga ngur ta tikeo, “Eaba oaine itin igelgel ngan badanga gid panua kadonga sasat ad ta ian toman ngan gid.”
Tota itado oanenga itna ede pagid ga bedane, * Ese 34.11, 16, Lu 19.10“Oangga eaba ede ngan gimi ele sipsip buno, be ede ngan gid isusu, eine ga itnan gid sangalima sangaul pange igegea lima ga pange ga tidio ngan tibur ede, ta ila ilo ede toa isusu oa ga irangrang ngan iuot ngan.


Ei ga ila ilo ede toa isusu oa ga irangrang ngan iuot ngan.
Ta oangga iuot ngan, eine ga itin igelgel ta idol ga idae ikepeai ta iluai mulian tuangai. Ta ibaba gid iuaeuae ga gid panua ele tuangai ga tinam tiluplup ta ikeo pagid, ‘Tinimi igelgel toman ngan gau, ngansa naot ngan leg sipsip ede toa isusu!’ Gau nakeo pagimi, tingelgel lalaede toa bedane iuotot buburiai oangga eaba kadonga sat aea kelede ipul ilolo. Tingelgel buburiai ngan eaba toa kelede ne ipul ilolo, iasal tingelgel ngan gid panua tututui sangalima sangaul pange igegea lima ga pange toa led ipu eta ngan pulnga lolod mao.”
Oanenga itna ngan pat biling ede isusu
Iesus ikeo pade bedane, “Ga pade, oangga taine ede ele pat biling* Ngan gid panua mugaeai ad, pat biling ede toa Iesus ikeo ngan ne eine lalaede mambe naurata aea olnga ngan ado kelede. sangaul be ede isusu, eine ga itun lam ta isile ele luma ilolo, ta iloilo kemi ga irangrang ngan iuot ngan. Ta oangga iuot ngan, eine ga ibaba iarerea ga gid panua ele tuangai ga tinam tiluplup ta ikeo, ‘Tinimi igelgel toman ngan gau, ngansa naot ngan leg pat biling ede toa isusu ne!’ 10 Nakeo pagimi, gid anggelo ton Deo tinid igelgel lalaede toa bedaoa oangga eaba kadonga sat aea kelede ipul ilolo.”
Oanenga itna ngan gergeu isusu
11 Iesus ikeo pade bedane, “Eaba ede ele gergeu rua. 12 Be ele gergeu toa kakau oa ikeo pan bedane, ‘Apa, pota lem danga sisid toa patautene, ta gau anag inam pagau.’ Io, tota ipota ele danga sisid rabu ngan gisirua.
13 “Be mole tau mao, gergeu toa kakau oa ipagorou ele danga sisid toa ngada oa ta ila ngan tibur ede aluai. Be toa eoa iuolol danga sisid imata ede ga ede ngan kadonga ei mulian ga itin igelgel. 14 Io, ele danga sisid toa ngada oa kus, be mole mao sapanga kapei iuot ta iparangrang tibur toa ngada oa, ta ei inaman ele madonga iuot kemi mao ta ipapauis. 15 Tota ila pan eaba ede ngan tibur toa oa ta ila iboko pan, ta isula ei ga ila ngan gid gaea led tibur eaneannga aea ta ipanpan gid. 16 Igera gid bin boloae itin kukul toa ipanpan ngan gaea ta ilolo ila ngan aea eannga ngansa pitoreanei, be eaba eta ipan aea annga mao.


Ilolo ila ngan eannga gid gaea ad annga ngansa pitoreanei.
17 “Idio ta ilolo iluai mulian ta ikeo, ‘Gau tamag ele panua naurata ad toa ngada oa ad annga ilialia iman sakirkir, be gau ne, nakado namate ngan pitoro ta. 18  * Sng 51.4Kemi ngan nadae ta naluagau ga nala pan tamag, ta gau ga nakeo pan bedane, “Apa, gau nakado kadonga sat ngan Deo imata ga ngan eao matam pade. 19 Gau eaba kemi mao, ta irangrang ngan eao oato gau lem gergeu pade mao. Dol gau mambe lem eaba naurata aea ede.” ’ 20 Io, tota idae ta iluai mulian pan itama.
“Ei ilalala aluai tede maitne, be itama igera ei ta ilolo isat kapei tau ngan ei ta ilado ga ila pan. Ta iluku ei ga ibusum ipapa.
21 “Be inat ikeo pan, ‘Apa, gau nakado kadonga sat ngan Deo imata ga ngan eao matam pade, ta gau kemi mao. Irangrang ngan eao oato gau lem gergeu pade mao.’ Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ngan lain toa ne bedane: Dol gau mambe lem eaba naurata aea ede.
22 “Be itama ikeo pagid ele paeaeanga bedane, ‘Manmanae, abada pononga mamarae toa kemi tau na, ta adol ngan ei. Be adol pato ga idae ibage igongai, ga su idae ngan iae pade. 23 Be aluku bulmakao daenga pau toa itub kapei na, ta atotoi ga anono. Gita taean ta tinida igelgel, 24  * Ep 2.1,5ngansa natug toa ne imate na, be labone imata bibita pade! Ei isusu, be naot ngan ei mulian!’ Io, tota tikado kadonga tingelgel aea.
25 “Be mole mao, ele gergeu lautabe iluai mulian dadangai ga inam. Ipaboloma luma, be ilongo baunga ga ipom titoltol. 26 Tota ibaba paeaeanga ede ga inam pan ta ibeta ei ngan saoa danga iuotot. 27 Ta ikeo, ‘Tadim kakau iluai mulian, ta tamam itotoi bulmakao daenga pau toa itub kapei oa, ngansa ibada inat mulian be itin kemi.’
28 “Io, itar kapei toa oa ilolo bake ta itin ngan idudunga lumaeai mao. Be itama iuot ga inam ta iposa meles pan. 29 Be ikeo pan itama bedane, ‘Ega, rai busa naboko paeaeanga pago ga natolatola ngan lingem eta mao, be mugaeai ga inam, eao bada meme eta ga inam pagau ngan gaingada oaeoaeg aean ga tinimai igelgel mao. 30 Be natum toa ipamukuru lem danga sisid ngan gid taine edap ad, labone inam ta eao totoi bulmakao daenga pau toa itub kapei oa.’
31 “Ta itama ikeo, ‘Natug, eao somisomi mamado toman ngan gau, be leg danga toa ngada ne eine eao lem. 32 Be labone manta takado eaneannga ga tinida igelgel, ngansa tadim kakau imate na, be imata bibita pade! Ei isusu, be labone taot ngan ei mulian!’ ”

*15:2: Lu 5.30

*15:4: Ese 34.11, 16, Lu 19.10

*15:8: Ngan gid panua mugaeai ad, pat biling ede toa Iesus ikeo ngan ne eine lalaede mambe naurata aea olnga ngan ado kelede.

*15:18: Sng 51.4

15:21: Ngan laulau edengada ngan posanga Grik tigalbatan posanga ngan lain toa ne bedane: Dol gau mambe lem eaba naurata aea ede.

*15:24: Ep 2.1,5