19
Iesus ila Sakius ele lumaeai
Iesus idudunga Ieriko ta ilalala tuanga iloleai ga ila. Be eaba ede ieda Sakius imamado toa eoa. Ei madidnga togid panua takis ad, ga ele danga sisid busa. Ei ikim igera Iesus ei eaba madongan, be irangrang mao, ngansa ei bolobolo, be ipom kapei tau. Tota ilado ga imuga ta idae abei fik ngan geranga ei, ngansa teta pade Iesus inasi edap toa oa.
Iesus iuot ngan tibur toa oa, ta imata idae ta ikeo pan bedane, “Sakius, sulug manmanae ga nam, ngansa labone gau ga nanam namado lem lumaeai.”


“Sakius, sulug manmanae ga nam.”
Tota isulug manmanae ta ibada ei ga ila, be itin igelgel.
* Lu 15.2Be gid panua toa ngada oa tigera bedaoa ta ngun ga ngun ta tikeo, “Ei ila iarai pan eaba kadonga sasat aea ele lumaeai.”
* IM 22.1, Nam 5.6-7Idio ta Sakius idae imadid ta ikeo pan Maron bedane, “Maron, ega, gau ga napoga leg danga sisid toa ngada ne, ta iadag ila pagid panua lululunga ad. Be oangga napakaka eaba eta ngan badanga ele danga sisid, eine ga nakoli papange ga ila pan.”
* Lu 13.16, PA 16.31Ta Iesus ikeo ngan ei bedane, “Labone Deo ibada mulian gid panua ngan luma toa ne. Ngansa eaba toa ne, ei pade iaoa kelede pan Abraam. 10  * Lu 15.4, Ins 3.17, 1Ti 1.15Ngansa Eaba Inat inama ngan ilonga gid panua tisususu ta ibada gid mulian.”
Oanenga itna ngan gid paeaeanga tibada pat
(Mateus 25.14-30)
11 Gid ipom tilongolongo Iesus ele posanga, be ei isalangan ele posanga ta itado oanenga itna ede pagid, ngansa ei ipaboloma Ierusalem, ta gid panua tiuangga teta pade madonga Deo ibageai ga iuot. 12 Tota ikeo, “Madidnga kapei ede iuangga ila ngan tuanga ede aluai, ngan tidol ei ga iuot ad maron kapei, ga kus ta iuangga iluai mulian. 13 Be mugaeai ngan ele langa, ibaba ele paeaeanga sangaul ga tinam pan ta idol pat gol* Pat gol toa maron idol ga idae gid paeaeanga kelede kelede bagedeai oa eine mambe eaba aea olnga ngan naurata ngan taiko tol. ga idae gid kelede kelede bagedeai. Ta ikeo pagid, ‘Akado naurata ngan pat toa ne ga irangrang ngan naluagau mulian.’
14 “Be tibur toa oa aea panua lolod paeamao ngan ei, ta tisula led panua iaoa ede ga tinasi ei ta tikeo pan aea madidnga bedane, ‘Gai tinimai ngan eaba toa ne imadid ga imugamuga ngan gai mao.’
15 “Be mao. Ei iuot ad maron kapei ta iluai mulian. Ga kus ta ikeo, ‘Ababa gid paeaeanga toa mugaeai nadol pat ga idae bagedeai, ta naoatai ngan pat aea tlannga iuot madongan.’
16 “Io, eaba toa imuga oa inam ta ikeo, ‘Maron, lem pat gol toa ne ipupulou ga iuot sangaul.’
17  * Lu 16.10“Ta ikeo pan, ‘Kemi tau! Eao paeaeanga kemi. Eao matam tutui ngan danga sisid pidaede, tota eao ga mariala ngan tuanga sangaul.’
18 “Idio ta eaba ede pade inama ta ikeo, ‘Maron, eao lem pat gol toa ne ipupulou ga iuot lima.’
19 “Ta ikeo pan paeaeanga toa ne bedane pade, ‘Eao ga mariala ngan tuanga lima.’
20 “Be eaba tol aea inama ta ikeo, ‘Maron, gera, eao lem pat gol toa bada pagau ne, naluga ngan malo kakauede. 21 Ngansa namataud eao. Eao lem kadonga naurata ne oanaoana tau. Ngan tibur toa eao earum annga ngan mao, eao kulekule gid annga. Be eao babada pat iuotot ngan naurata togid panua padengada.’
22 “Be ikeo pan, ‘Eao paeaeanga paeamao! Eao lem posanga ipasolan lem idil paeamao, ta gau ga napanas go ngan. Eao keo ga oatai mambe gau leg kadonga naurata oanaoana tau, ta nakulekule annga ngan tibur toa naearum mao, ga nababada pat iuotot ngan naurata togid panua padengada. Eine tautaunga? 23 Tota eao kamado dol leg pat ga idudunga ngan luma pat aea mao? Toa bedaoa ta oangga naluagau, eine ga nabada aea tlannga pade, be eine mao.’
24 “Ta ikeo pagid panua toa timadmadid boloma bedane, ‘Abada pat gol toa ibageai na ga ila pan eaba ede pade toa ele pat gol sangaul.’
25 “Be tikeo pan, ‘Maron, ei ele pat gol sangaul o.’
26  * Mt 13.12, Lu 8.18“Ta ikeo, ‘Nakeo pagimi, oangga sai ele danga sisid ienono, gau ga napan etangada pade ga ila pan. Be oangga sai ele danga eta mao, saoa danga ei ikikisi, eine ga nabada mulian pan. 27 Be gid ag miri itamatama toa tinid ngan naman ad maron mao, abada gid ga tinam ta apamate gid toa matageai ne.’ ”
28 Iesus ikado posanga toa ne ga kus ta ilalala ga imuga ga ila Ierusalem.
Iesus idudunga Ierusalem mambe maron kapei
(Mateus 21.1-11, Markus 11.1-11, Ioanes 12.12-19)
29 Iesus ipaboloma tuanga Betpage ga Betani, boloma ngan bereo tiuato Oliv. Ta isula ele aluagau rua ga tila 30 ta ikeo, “Gimirua ala ngan tuanga ga matadai ne, ta oangga ala aot, eine ga agera donki daenga pau ede toa eaba eta idae ngan maitne be tikaukau ngan oaro. Apola aea oaro ta abada ga inam. 31 Be oangga eaba eta ibeta gimirua, ‘Ikamado ga apola aea oaro?’ ta akeo pan bedane, ‘Maron ele naurata ngan.’ ”
32 Io, isula gisirua ga tila ta tigera danga toa ngada oa mambe ikeo pagisirua ngan. 33 Idio ta tipola aea oaro, be donki itamatama tibeta gid, “Ikamado ga apola aea oaro?”
34 Ta gisirua tikeo, “Maron ele naurata ngan.”
35 Idio ta tidada ga ila pan Iesus, be titado led pononga mamarae ga idae donki ipaoeai, ta tilua Iesus ga idae imado ngan. 36 Ei ilalala ga ila, be gid ipom tilalo led pononga mamarae edapeai.
37 Idio ta ila boloma ngan edap aea sorirnga ngan bereo Oliv, ta ele aluagau busa tau tinid igelgel. Matad nanan gid uisinga busa tigera, ta timemetae ngan soanga Deo ieda. 38  * Sng 118.26, Lu 2.14Ta tikeo,
 
“Maron Deo ipamatua maron kapei toa inama ngan ei ieda ne!”
“Deo ilolo itarui ngan gita! Tasoa Deo ieda toa imamado gadae tau!”
 
39 Be gid Parisi edengada toa ipom lolodeai oa tikeo pan bedane, “Eaba paoatainga am, daba lem aluagau!”
40 Be ikeo, “Nakeo pagimi, oangga gid mumun, eine gid patpat ga tingangar.”
Iesus itang ngan tuanga Ierusalem
41 Iesus ipaboloma tuanga Ierusalem ta igera, be itang ngan 42 ta ikeo, “Man ga gimi aoatai labone ngan Deo ele edap lolo tarui aea toa isaoa ngan gimi! Be labone edap toa ne imumul ngan matami. 43 Ngansa ado ede muriai ga inam, ami miri itamatama ga tisuk pat iman daedaenga ngan lemi tuanga aea ala, ta tianliunga ngan raunga gimi. 44  * Lu 21.6Eine ga tipaeabu ngan lemi tuanga ga gimingada lemi gergeu. Be eine ga titnan pat eta ga idae tatan pat eta pade mao. Eine ga tirepe toa ngada oa ga isulug. Eine ga tikado danga toa ngada ne ngansa gimi aoatai mao ngan ado toa Deo inama ngan luanga gimi.”
Iesus isere gid panua tiboko ngan pat aea badanga Deo ele lumaeai
(Mateus 21.12-17, Markus 11.15-19, Ioanes 2.13-22)
45 Iesus idudunga ngan Deo ele luma aea ala ta isere gid panua toa tilongean led danga sisid ga panua tiuolol. 46  * Ais 56.7, Jer 7.11Ta ikeo pagid, “Deo ele laulau aea posanga bedane, ‘Gau leg luma iman luma raring aea.’ Be gimi apul ga iman baba mumulnga aea togid panua lublubnga ad.”
47  * Lu 21.37Be ado ga ado, Iesus ipapaoatai gid ipom toa gadudunga ngan Deo ele luma aea ala. Be gid madidnga tenainga ad ga apu ad ga gid kapeipei togid Iuda tiloilo edap ngan pamatenga ei. 48 Be led edap eta mao, ngansa gid ipom lolod ikim tau ngan longonga ele posanga.

*19:7: Lu 15.2

*19:8: IM 22.1, Nam 5.6-7

*19:9: Lu 13.16, PA 16.31

*19:10: Lu 15.4, Ins 3.17, 1Ti 1.15

*19:13: Pat gol toa maron idol ga idae gid paeaeanga kelede kelede bagedeai oa eine mambe eaba aea olnga ngan naurata ngan taiko tol.

*19:17: Lu 16.10

*19:26: Mt 13.12, Lu 8.18

*19:38: Sng 118.26, Lu 2.14

*19:44: Lu 21.6

*19:46: Ais 56.7, Jer 7.11

*19:47: Lu 21.37