2
Maria ipopo Iesus
(Mateus 1.18-25)
Ngan ado toaiua, Kaisa Ogastus ei maron kapei ngan tibur toa ngada oa Rom, be idol ele apu kapei ede ngan badanga panua toa ngada oa edad ga idae ngan laulau. Naurata toa ne ngan panua edad aea badanga iuot ngan taun toa Kuirinius iman madidnga kapei ngan tibur Siria. (Be muriai ngan ado toaiua, tibada panua edad parua aea pade.) Tota panua toa ngada oa tiluagid mulian ad tuanga ipuiai ngan tibode edad.
Be Iosep pade itnan tuanga Nasaret ngan tibur kapei Galili ta ila ngan tibur kapei Iudea ngan tuanga Betleem, toa mugaeai maron kapei Devit imamado ngan. Ikado bedaoa ngansa ei iuot ngan iaoa kelede pan Devit. Tota gisirua Maria tila ngan dolnga edad ga idae ngan laulau pade. Maria toa, tisio ei ngan oainga Iosep, be iapa. Gid timamado Betleem maitne be Maria imata boloma ngan poponga. Tota ipopo ele gergeu lautabe aranga ta imol ei ngan malo ilia mamarae ta ipaeno ei ngan gid bulmakao ad golomada, ngansa luma kaluae aea iuon tau ngan gid panua.
Gid anggelo tipalongo gid panua timariala ngan sipsip
Be boloma ngan tibur toa oa, gid panua edengada timamado saupuiai be timariala ngan led sipsip bong. Mole mao, anggelo ton Maron iuot pagid, be taranga ton Maron ibaliu ngan gid. Ta timataud kapei tau. 10 Be anggelo ikeo pagid bedane, “Amataud mao. Ega, gau natal ato kemi ga inam pagimi, ta ikado ga gimi panua toa ngada ne tinimi igelgel. 11 Eine ga bedane: Labone ngan Devit ele tuanga, taine ede ipopo gergeu aranga. Gergeu toa ne eine Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16. ami Maron toa ibada gimi mulian. 12 Be gimi ga aoatai ngan ei ngan kilala ga oaine: Gimi ga agera gergeu ede timol ei ngan malo ilia mamarae ta ienono ngan gid bulmakao ad golomada.”
13 Be mole mao gid anggelo iaoa kapei ede buburiai aea per ga tiuot toman ngan anggelo toa oa. Gid tisoa Deo ieda ta tikeo,
 
14  * Lu 19.38“Tasoa Deo ieda toa imamado gadae tau!
Be gid panua tanoeai toa Deo itin igelgel ngan gid, eine ele kadonga lolo tarui aea idio pagid.”
Gid panua timariala ngan sipsip tila tigera Iesus
15 Gid anggelo titnan gid ga tila buburiai ga kus, ta gid panua toa timariala ngan sipsip oa tiposa pol ngan gid ta tikeo, “Toa patautene tala Betleem ta tagera danga toa Maron ipalongo gita ngan!”
16 Tota manmanae ga tila ta tigera Maria ga Iosep ga gergeu toa ienono ngan gid bulmakao ad golomada.


Tigera Maria ga Iosep ga gergeu toa ienono ngan gid bulmakao ad golomada.
17 Tigera ei ga kus, tota tipaoasasa anggelo ele posanga ngan gergeu toa ne. 18 Be gid panua toa ngada oa tilongo led posanga ta timatala. 19  * Lu 2.51Be Maria imata nanan danga toa ngada oa ta idol ga ienono iloleai. 20 Idio ta gid panua toa timariala ngan sipsip oa tiluagid mulian be tisoa Deo ieda ga tipakuru ngan ei, ngansa danga toa ngada oa tilongo ga tigera, eine iuot tautaunga mambe anggelo ikeo pagid ngan.
Gid tiuato Iesus ieda
21  * Lu 1.31Ngan ado lima ga tol aea, tipalu ei ta tiuato ieda Iesus. Itna iapa ngan ei maitne be anggelo iposa ngan ieda toa bedaoa.
Simeon ga Ana tigera Iesus Deo ele lumaeai
22  * Wkp 12.1-8Ngan ado toaiua, Maria inasi kadonga ngan sigiringa ei ga ele gergeu tinid aea muk Deo imatai mambe Moses ele apu ikeo ngan. Ga kus ta tibada gergeu ga tila Ierusalem ngan dolnga ei ga idae Maron ibageai. 23  * IM 13.2,12Kadonga toa bedaoa inasi Maron ele apu aea posanga ga bedane, “Manta adol leg ul ngan lemi gergeu arangaranga lautabtabe toa ngada ne ta timan gau leg.” 24  * Wkp 12.8Ga pade, tikado tenainga mambe Maron ele apu ikeo ngan ga bedane, “Manta atenai man barur rua, mao man ganei rua.”
25 Be ngan ado toaiua, eaba ede ieda Simeon imamado Ierusalem. Ei eaba tutui ga ilolon ngan Deo, be Itautau Tutui ienono pan. Somisomi imamado be isangasanga Deo ngan sulanga eaba ede ngan ramusnga ele panua Israel. 26 Be Itautau Tutui ipaola posanga pan, ngan ei ga imate maitne be igera Maron ele eaba toa tiuato ei Kristus. 27 Idio ta inasi Itautau Tutui ele kimnga ta idudunga ga ila ngan Deo ele luma aea ala. Be mole mao, Iesus itna ga itama tibada ei ga idudunga toa eoa ngan dolnga ei ga idae Maron ibageai mambe apu ikeo ngan. 28 Be Simeon igera ei ta ikisi ei ta isoa Deo ieda ta ikeo,
 
29 “Maron, gau lem paeaeanga. Labone narangrang ngan natnan tano toa ne
be lolog itarui ta nala.
30  * Ais 52.10, Lu 3.6, Tt 2.11Ngansa ngan gau matag nagera gergeu toa eao sula ei ngan badanga gai mulian.
31 Eao sio ei motean ta pasolan ei pagid panua busa matadeai.
32  * Ais 42.6, 49.6, 52.10Ei mambe taranga kapei ede ipasolan gid alu padengada ngan lem edap,
ga ikado lem panua Israel ga oalud kapei.”
 
33 Be gergeu itama ga itna timatala ngan natud aea posanga toa bedaoa. 34  * Ais 8.14, Mt 21.42, 1Pe 2.8Ga kus ta Simeon ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid. Be ikeo pan itna Maria bedane, “Ega, Deo isio gergeu toa ne ngan kadonga panua busa Israel ga edad isulug ga padengada edad idae. Ei mambe kilala ngan Deo ele edap, be panua busa ga tiselele ei. 35 Toa bedaoa ta panua busa led posanga mumulnga lolodeai ga iuot masaeai. Be eao pade ga lolom isat kapei tau ngan ei, ta eao ga naman mambe didi paraunga aea igal lolom.”
36 Be ngan ado toaiua, taine kapei ede ibabada Deo iaoa imamado, ieda Ana. Ei Panuel inat taine ngan iaoa kelede pan Aser. Mugaeai ei taine blala ta iuai aranga ede, be rai lima ga rua ga kus ta iadaoa imate. 37 Tota iman asape irangrang ngan aea rai sangalima sangaul tol igegea pange. Somisomi itnan Deo ele luma aea ala mao, be idio toa eoa ta isoasoa Deo ieda ga iplese annga ga ikakado raring bong ga ado. 38 Be tutui ngan ado imata toa oa, ei inam boloma pan gergeu ta ikado posanga kemi pan Deo, be iposaposa ngan ei pagid sapadua toa lolod iminmin ngan Deo ipola ele panua Ierusalem ad ta titnan led madonga paeamao.
Iosep ga Maria tiluagid mulian Nasaret
39  * Mt 2.23Iosep ga Maria tikado danga toa ngada oa mambe Maron ele apu ikeo ngan ga kus, ta tiluagid mulian led tuangai Nasaret ngan tibur kapei Galili. 40 Be gergeu toa oa idae kapei ga itin pakpakia, be ele oatainga kapei, ga Deo ele kadonga lolo marum aea ienono pan.
Iesus ila Deo ele lumaeai ngan ei aea rai sangaul igegea rua
41  * IM 12.24-27, 23.14-17, Lo 16.1-8Be rai ga rai, Iesus itama ga itna tilagalaga Ierusalem ngan eaneannga Pasova aea. 42 Tota ngan ei aea rai sangaul igegea rua, tila ngan eaneannga toa oa mambe somisomi tikakado. 43 Be eaneannga toa oa kus, ta itama ga itna tilalala ga tiluagid. Be tiuatai mambe Iesus idio imamado maitne Ierusalem oa mao. 44 Gisirua tiadi mambe ei asingada gid panua padengada tilalala. Tota ngan ado dodol toaiua, gisirua tilalala ga tila. Be muriai tota tiloilo ei rabu ngan sobosobod ga oaeoaed. 45 Tiloilo ei ga mao, tota tipul gid mulian ga tila Ierusalem ngan ilonga ei. 46 Idio ga ado tol muriai ta tiuot ngan ei gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, be imamado rabu ngan gid panua paoatainga ad be ilongolongo led posanga ga ibetabeta gid pade.


Tiuot ngan ei rabu ngan gid panua paoatainga ad.
47 Be sapadua toa tilongo ele posanga, timatala kapei ngan ele oatainga ga ele kolinga led betanga. 48 Itna ga itama tigera ei ta tikakrik, be itna ikeo pan bedane, “Natug, ikamado eao kado toa bedane ngan gai? Ega, gairua tamam lolomai ede ga ede be ailoilo go.”
49 Be Iesus ikeo pagid, “Ikamado ga ailoilo gau? Gau manta namamado Tamag ele lumaeai, Posanga idil toa ne ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane: Gau manta namamado ngan Tamag ele danga sisid. be gimi aoatai mao?” 50 Be gisirua tiuatai ngan ele posanga ipu mao.
51  * Lu 2.19Ga kus ta ila toman ngan gid ta tiluagid mulian Nasaret, ta ilongolongo gisirua linged. Be itna imata nanan danga toa ngada ne ta idol ga ienono iloleai. 52  * 1Sml 2.26, Snd 3.4Be Iesus itub ga idae kapei ga ele oatainga kapei, be Deo ikim ei tau, ga gid panua tikim ei pade.

*2:11: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*2:14: Lu 19.38

*2:19: Lu 2.51

*2:21: Lu 1.31

*2:22: Wkp 12.1-8

*2:23: IM 13.2,12

*2:24: Wkp 12.8

*2:30: Ais 52.10, Lu 3.6, Tt 2.11

*2:32: Ais 42.6, 49.6, 52.10

*2:34: Ais 8.14, Mt 21.42, 1Pe 2.8

*2:39: Mt 2.23

*2:41: IM 12.24-27, 23.14-17, Lo 16.1-8

2:49: Posanga idil toa ne ipu ede pade ngan posanga Grik ga bedane: Gau manta namamado ngan Tamag ele danga sisid.

*2:51: Lu 2.19

*2:52: 1Sml 2.26, Snd 3.4