13
Deo ikeo ga tidol ele ul ngan led gergeu lautabtabe ta timan ei ele
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, * Nam 3.13, Lu 2.23“Gimi manta adol leg ul ngan lemi gergeu lautabtabe arangaranga toa ngada ne ta timan gau leg. Be manta adol leg ul pade toa bedaoa ngan gergeu lautabtabe togid lemi masilau mud.”
Moses ipalongo gid Israel ngan eaneannga ngan Bret toa aea Yis Ienono ngan Mao
Idio ta Moses ikeo pagid panua bedane, “Mugaeai gid Isip tipakala gimi ta akado naurata paeaeanga pagid. Be ngan Maron Deo iura, ei ibada gimi ta atnan tibur toa oa ga anam. Tota somisomi muriai, gimi manta matami nanan ado toaine. Be irangrang ngan aean annga eta toa aea yis ienono ngan mao. Gimi atnan Isip labone, ngan taiko Abip* Gid Israel led taiko Abip eine lalaede mambe gita leda taiko Mas mao Epril.. Mugaeai Maron iposa tautaunga pagid tibutibumi ngan ipan tano pagid. Eine tano togid Kenan ga It ga Amor ga Ivi ga Iebus. Be tano toa ne kemi tau ga imona kapei ta bon isul ga bulmakao itud isul iuotot ngan. Tota oangga ibada gimi ga ala ngan tano toa oa, manta akado eaneannga toa ne ngan Bret aea Yis Ienono ngan Mao. Rai ga rai ngan taiko toaine, manta akado eaneannga toa ne. Irangrang ngan ado lima ga rua, gimi ga aean bret toa aea yis ienono ngan mao. Be ngan ado lima ga rua aea, gimi ga akado eaneannga ngan soanga Maron ieda. Ngan ado toa lima ga rua ne, gimi ga aean bret aea yis ienono ngan mao. Annga eta toa yis ienono ngan, irangrang ngan ienono lemi lumaeai mao, ga ngan lemi tibur mao pade. Ngan ado toaiua, akeo pagid lemi gergeu bedane, ‘Gita takado bedane ngansa matada nanan Maron ele kadonga ngan luanga gita ta tatnan Isip.’ Eaneannga toa ne ga iman kilala ngan matami nanan Maron ele kadonga, mambe kilala ede akaukau ga idae bagemiai mao laboramiai. Toa bedaoa ga matami nanan Deo ele apu ta aposaposa ngan. Ngansa Maron iura kapei ta ibada gimi ta atnan Isip ga anam. 10 Manta anasnasi apu toa ne rai ga rai ngan ado toaine.”
Manta tikado tenainga ngan patutuinga led gergeu lautabtabe ad ul
11 Moses ikeo pade bedane, “Maron ga ibada gimi ga ala ngan tano togid Kenan. Ei ga ipan tano toa oa ga iman ami, lalaede mambe iposa tautaunga pagimi ga pagid tibutibumi mugaeai ngan. 12  * IM 34.19-20, Lu 2.23Be oangga ibada gimi ga ala amado toa eoa ga kus, manta adol lemi gergeu lautabtabe arangaranga toa ngada ne ga tidae Maron ibageai, ngansa ei idol ul ngan gid. Be idol ul pade ngan gid gergeu lautabtabe togid lemi masilau mud, ngansa gid timan Maron ele. 13 Be manta atenai sipsip ede ngan patutuinga ul toa idol ngan lemi donki ele gergeu lautabe. Be oangga tinimi ngan tenainga sipsip ngan patutuinga donki toa oa aea ul mao, manta akor donki toa oa igagal. Be manta akado tenainga ede pade ngan patutuinga lemi gergeu lautabtabe arangaranga ad ul.
14 “Be muriai, oangga lemi gergeu tibeta gimi ta tikeo, ‘Kadonga toa ne ipu madongan?’ ta akeo pagid, ‘Mugaeai gid Isip tipakala gita ta takado naurata paeaeanga pagid. Be Maron iura kapei ta ibada gita ta tatnan tibur toa oa ga tanam. 15 Be maron kapei togid Isip ilolo matua ga ipaki itanga ta ilongean gita ga tala mao, tota Maron Deo ipamate gid gergeu lautabtabe toa ngada oa togid Isip. Be ipamate gid gergeu lautabtabe togid masilau mud pade. Ngan ipu toaine gita tarau gid gergeu lautabtabe togid masilau mud ta timan tenainga ga ila pan Maron. Be takado tenainga ede pade ngan patutuinga leda gergeu lautabtabe ad ul. 16 Gita tanasi kadonga toa ne ta matada nanan Maron Deo iura ngan badanga gita ta tatnan tibur Isip ga tanam. Kadonga toa ne eine mambe kilala ede takaukau ga idae bagedai ga laboradai ngan papeinga matada ngan ele kadonga toa ne.’ ”
Deo imamado gadudunga ngan laulau ga dinga
17 Maron kapei togid Isip ilongean gid Israel ta tila ga kus, be Deo ibada gid ga tinasi edap aea bolobolo toa ila labiai ngan tibur Pilistia oa mao. Ngansa ikeo iloleai bedane, “Ngan kado ta tigera alu ede pade tikado paraunga pagid, ta tipul lolod ta tiluagid mulian ga tila Isip.” 18 Tota Deo ibada gid ta timalele ngan tibur modamodanga ta tinasi edap ila ngan tad Singsingia. Be gid Israel tibada danga sisid paraunga aea pade ta titnan tibur Isip ta tilalala ga tila.
19  * OM 50.25, Jos 24.32Be Moses ibada Iosep ituatua pade ta tila, ngansa mugaeai Iosep irenren pagid Israel ta tiposa tautaunga pan, ta ikeo, “Muriai Deo ga ilua gimi ta ibada gimi ga atnan Isip. Be ngan ado toaiua, manta abada tuatuag ga ila toman ngan gimi pade.”
20 Idio ta gid Israel titnan tuanga Sukot ta tila tirau saupu ngan tibur Etam. Tibur toa oa digedige ngan tibur modamodanga. 21 Be ado ga ado, Maron Deo imamado gadudunga ngan laulau mamarae ede ta imugamuga ngan gid ga ipasolan gid ngan edap. Be bong ga bong imamado gadudunga ngan dinga mamarae ede ta itaratara gid. Toa bedaoa ta tirangrang ngan tilalala bong ga ado. 22 Ado somisomi laulau toa oa ilalala ga imugamuga ngan gid, be somisomi bong, dinga toa oa imugamuga ngan gid pade.

*13:2: Nam 3.13, Lu 2.23

*13:4: Gid Israel led taiko Abip eine lalaede mambe gita leda taiko Mas mao Epril.

*13:12: IM 34.19-20, Lu 2.23

*13:19: OM 50.25, Jos 24.32