14
Gid Israel tiuore ngan tad Singsingia
Idio ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Keo pagid Israel ta tiluagid mulian ta tirau saupu boloma tad matai ngan tuanga Piairot toa rabu ngan tuanga Mikdol ga tad Singsingia, iadag ngan tuanga Balsepon. Be maron kapei togid Isip ga ikeo iloleai bedane, ‘Gid Israel tilalala mangamanga alele ngan tibur toa oa, be led edap eta ngan tnannga tibur toa oa mao, ngansa tibur modamodanga ipakala gid.’ Be gau ga nakado ga maron kapei togid Isip ilolo matua ga iparpar maitne, ta ei ga ilado tatan gid. Be gau ga naeasal ei ngan paraunga, toman ngan ele panua paraunga ad. Be ngan kadonga toa ga nakado, eine ga panua tisoa gau edag. Ta gid Isip ga tiuatai kemi mambe gau eine Maron.” Io, tota gid Israel tinasi Moses ele posanga toa oa.
Be maron kapei togid Isip ilongo posanga mambe gid Israel tiaoa ga tila, tota ei toman ngan ele madidnga tipul lolod mulian ta lolod paeamao ngan gid Israel ta tikeo, “Ikamado ga talongean gid Israel ga tila? Labone sapadua ga tikado leda naurata?” Tiposa bedaoa ga kus ta maron kapei togid Isip ibada ele karis ta ibaba ele panua paraunga ad. Be ibada ele karis kemikemi paraunga aea buno lima buno ede (600), toman ngan gid karis paraunga aea toa ngada oa Isip, be ele madidnga kelede kelede tiladlado ngan gid. Be Maron Deo ikado ga maron kapei togid Isip ilolo matua ga iparpar maitne, ta tilado tatan gid Israel. Gid Israel toa oa tilalala ga titnan Isip be timataud gid Isip mao. Ta gid Isip led os ga karis paraunga aea ga karis itamatama ga panua paraunga ad padengada tilado tatan gid Israel ta tipaboloma led saupu toa boloma tad matai ngan tuanga Piairot, iadag ngan tuanga Balsepon.
10 Maron kapei togid Isip toman ngan ele panua tiladlado ga tingata gid Israel, be gid Israel matad idae, ta tigera gid Isip ru ga ru ga per. Tota timataud kapei ta tiansaban ga ila pan Maron.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Gid Israel tigera gid Isip tiladlado ga tinam ta timataud kapei.
11 Ta tikeo pan Moses bedane, “Eao kamado bada gai ga anam ngan tibur modamodanga toa ne? Eao oangga tibur Isip aea denga busa mao, ta bada gai ga anama amate ngan tibur modamodanga toa ne? Kemi ngan gai amado Isip ga amate. 12 Be gita tamamado Isip maitne, ta gai akeo pago bedane, ‘Tnan gai ga adio. Kemi ngan gai aman paeaeanga sapaean togid Isip.’ Be paeamao ngan gai amate ngan tibur modamodanga toa ne.”
13 Be Moses ikeo pagid panua, “Amataud mao. Amadid matua ta agera danga toa Maron ga ikado ngan badanga gimi mulian labone. Ngansa gid panua Isip toa labone agera, eine muriai ga agera gid pade mao. 14 Alongo. Maron ga iparau ala ngan gimi. Be gimi ga amumun ga amadmadid.”
15 Ga kus ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Eao kamado tang ga inam pagau? Keo pagid Israel ta tidae ga tila. 16 Soa lem toto lalalanga aea ga idae ta gaga ga ingata tad. Tota tad ga imapoga ga iman rua, ta gid Israel ga tilalala ngan tano mamasa ta tiuore ga tila iadag. 17 Be ega, gau ga nakado ta gid Isip lolod matua ta tiparpar ngan nasinga gid. Be gau ga naparau pan maron kapei togid Isip toman ngan ele panua paraunga ad ga led karis ga gid karis itamatama, ta naeasal gid. Ngan leg kadonga toa ne, gid panua ga tisoa gau edag. 18 Be oangga naeasal maron kapei togid Isip ga ele karis ga gid karis itamatama toa bedaoa, eine gid Isip ga tiuatai kemi mambe gau eine Maron.”
19 Io, anggelo ton Deo toa imugamuga ngan gid Israel led panua paraunga ad, tota ipul ei mulian ta ila imadid muriai ngan gid. Be laulau mamarae toa ilalala ga imugamuga ngan gid, tota ipul ei mulian pade ta ila imadid muriai ngan gid. 20 Ta ila imadid rabu ngan gid panua paraunga ad togid Israel ga togid Isip. Ngan bong dodol toaiua laulau kapei toa oa ikado dodom kapei ila pagid Isip, be tibur meremere ila pagid Israel. Tota gid Isip tirangrang ngan tila boloma pagid Israel mao ga irangrang ngan gaisala.
21 Idio ta Moses isoa ibage ga idae ta igaga ga ingata tad, ta Maron ikado ga rai kapei iuot ado ele parangai ga inam ta ipalua tad irangrang ngan gaisala. Be tad imapoga ga iman rua, ta tano gadio madaoan iloleai, tota imamasa ga iuot masaeai. 22  * 1Ko 10.1-2, Ibr 11.29Ta gid Israel tilalala ga tiuore iadag ngan tano mamasa. Be tad iuot mambe kali imadmadid led edap isaleai iadag ga iadag.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Gid Israel tilalala ga tiuore iadag ngan tano mamasa.
23 Be gid Isip tilado tatan gid, ta maron kapei Isip aea ele os ga karis ga gid karis itamatama toa ngada oa tinasi gid ga tila rabu ngan tad toa oa. 24 Gaga iuangga itakai, be Maron imamado rabu ngan laulau mamarae ga dinga, ta imata isulug pagid panua paraunga ad togid Isip ta ipabuobuo laborad ga timangamanga. 25 Ta ikado ga led karis aed tos ga tos, ta tirangrang ngan tiladlado kemi mao. Tota gid Isip tikeo, “Manmanae! Tala aluai ngan gid Israel. Ad Maron iparau ala ngan gid ga inam pagita.”
26 Ga kus ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Soa bagem ga idae ta gaga ga ingata tad, ta tad ga krau ga isulug ta irobi gid Isip toman ngan led os ga karis ga gid karis itamatama.” 27 Io, gaga itakai ta Moses isoa ibage ga idae ta igaga ga ingata tad. Tota tad krau ga isulug mulian imuliai. Gid Isip tigera ta tiuangga tiaoa ngan, be tirangrang mao, ngansa Maron itado gid ga tidudunga tad iloleai. 28 Be tad ilele mulian ta irobi gid karis ga gid karis itamatama ga gid panua paraunga ad toa ngada oa ton maron kapei Isip aea. Gid Isip toa tinasi gid Israel ga tila tad irabuiai oa, eta ngan gid iluai mulian mao. Toa ngada oa timatemate ga kus.
29 Be gid Israel tilalala ga tiuore ga tila iadag ngan tano mamasa. Be tad iuot mambe kali imadmadid led edap isaleai iadag ga iadag. 30 Ngan ado toaiua, Maron ibada mulian gid Israel pagid Isip bagedeai. Be gid Israel tigera gid Isip timate ga patid ienono labiai. 31 Gid Israel tigera Maron iasal gid Isip ngan iura kapei toa bedaoa, ta timataud ga tilolon ngan Maron, be lolod matua ngan ei ga ngan ele paeaeanga Moses pade.

*14:22: 1Ko 10.1-2, Ibr 11.29