2
Gid kapeipei manta tinasi kadonga mambe Deo ikim
Be eao manta papaola posanga ila pagid panua ngan posanga isaoa inasi paoatainga tutui. Paoatai gid kapeipei ta tipakala gid mulian ngan ununnga sat ga kadonga papaeamao padengada. Manta tinasi edap tutui ga oatainga kemikemi, ta irangrang ngan gid panua tilolon ngan gid. Ga pade, manta tiuot kemi ngan kadonga ga gid ne: led kadonga lolo matua aea, ga led kadonga kimnga aea, ga led kadonga ngan madidnga matua ngan kadonga kulupulupu.
* 1Ti 3.11Lalaede toa bedaoa, eao manta keo pagid taine kapeipei ta tinasi edap tutui mambe Deo ikim. Be irangrang ngan tikado posanga papaeamao ngan panua padengada mao, ga tilongean eau matua ipamangamanga laborad mao pade. Manta tipapaoatai panua padengada ngan kadonga kemikemi. Toa bedaoa ta tipananale gid taine toa tinid gargar ngan kimnga adadaoad ga led gergeu. * Ep 5.22Ta tilua gid taine toa oa ta tinasi oatainga kemikemi ta lolod aea muk eta mao. Ga pade, kemi ngan tipananale gid ngan kadonga naurata kemi ngan luanga led luma lolo, ga lolod marum ngan panua padengada, ga timamado kemi adadaoad bagedeai. Toa bedaoa ta irangrang ngan eaba eta iposa paeamao ngan Deo ele posanga mao.
Gid arangaranga tinid gargar, Taitus manta ipasolan gid ngan edap kemikemi
Lalaede toa bedaoa, posa matua pagid arangaranga toa tinid gargar, ngan gid manta tinasi oatainga kemikemi. * 1Ti 4.12Ngan lem kadonga toa ngada ne, eao pasolan gid ngan edap kemikemi gid manta tinasnasi. Ngan lem paoatainga, eao manta pasolan mambe lolom aea muk eta mao, ta eao kakado posanga kemi ta irangrang ngan gid panua tilolon ngan go. * 1Pe 2.15Ta eao kado posanga tutui mon ta irangrang ngan eaba eta iselele mao. Toa bedaoa ta oangga ada isat tilongo, eine ga maeamaea gid ta tiposa mao, ngansa tigera edap eta ngan selelenga gita mao.
Gid paeaeanga sapaean manta tilongo kemi ad maron linged
* 1Ti 6.1Be gid paeaeanga sapaean, eao manta paoatai gid ta timamado gadio ngan ad maron somisomi. Manta tikado saoa kadonga ikado ga ad maron tinid igelgel, be irangrang ngan tipersak ga ila pagid mao. 10 Irangrang ngan tilublub ad maron led danga sisid mao. Be somisomi manta tipasolan mambe matad tutui ngan led naurata aea kadonga. Toa bedaoa ta oangga ad maron tilongo paoatainga ngan Deo toa ibada gita mulian, eine ga tigera paoatainga toa ne mambe danga kemi tau.
Gita tanasnasi kadonga Deo ikim ta tasangasanga Kristus ele namanga
11 Eao manta paoatai gid panua toa bedaoa, ngansa Deo ipasolan ele kadonga lolo marum aea ga iuot masaeai pagid panua toa ngada ne ta ikado edap ngan badanga gid mulian. 12  * 1Io 2.16Deo ele kadonga lolo marum aea toa ne ipaoatai gita ngan pulnga murida ngan gid kadonga sasat ga kimnga papaeamao tanoeai aea. Tautaunga, labone tamamado rabu ngan gid panua tanoeai ad, be Deo ele kadonga lolo marum aea ipaoatai gita ngan nasinga oatainga kemikemi ga gid kadonga tututui toa Deo ikim. 13 Takakado bedane be tasangasanga ada Deo Iesus Kristus ele otnga masaeai. Ei Deo toa ieda kapei ga ibada gita mulian. Oangga iluai mulian ga inam, ei ga inam toman ngan iura kapei ga ele taranga. Gita taoatai kemi bedane ta tinida igelgel ga tasangasanga ei. 14  * IM 19.5, Lo 7.6, Ese 37.23, Gal 1.4, 1Pe 2.9Ei ilongean ei mulian ga imate ngan luanga gita ngansa iuangga ipola gita ta tatnan kadonga papaeamao imata ede ga ede. Ei iuangga isamum leda kadonga sasat, ta taot ele panua tautaunga be tamamarum ngan kadonga kemikemi.
15  * 1Ti 4.12Somisomi eao manta paola gid posanga toa ne be pamatua panua lolod ga patutui gid. Kado toa bedane be matam nanan mambe eao madidnga ede ta naurata toa ne ienono bagemeai. Irangrang ngan eao longean eaba eta ga imata ibiu go mao.

*2:3: 1Ti 3.11

*2:5: Ep 5.22

*2:7: 1Ti 4.12

*2:8: 1Pe 2.15

*2:9: 1Ti 6.1

*2:12: 1Io 2.16

*2:14: IM 19.5, Lo 7.6, Ese 37.23, Gal 1.4, 1Pe 2.9

*2:15: 1Ti 4.12