3
Manta tanasi kadonga kemikemi
* Ro 13.1-7, 1Pe 2.13-14Papei panua matad ta timamado gadio ngan gid mamaron kapeipei ga gid madidnga ta tilongolongo linged. Somisomi manta timarum ngan kadonga kemikemi imata ede ga ede. Irangrang ngan tiposa paeamao ngan eaba eta mao, ga aoad kaukau mao pade. Be manta lolod marum ngan panua toa ngada ne ga tisoa edad mulian mao.
* 1Ko 6.9-11, Ep 2.1-2, 5.8Ngansa mugaeai ngan loloda matua ngan Iesus, gita pade tamangamanga ta talongolongo gid madidnga linged mao. Danga busa ipabuobuo gita ta taman paeaeanga sapaean ngan gid kadonga papaeamao ga kimnga tinida aea imata ede ga ede. Ngan ado toaiua, loloda paeamao ngan oaeoaeda padengada. Panua padengada timan ada isat, ga gita pade taman gid ad isat. Be Deo ei eaba toa ibada gita mulian. Ei ikim gita kapei tau ga ilolo marum ngan gita. Ta ngan ado toaiua ele kadonga toa ne iuot masaeai, * 2Ti 1.9, Ibr 10.22ei ibada gita mulian. Imata inasi gita leda kadonga tutui ta ikado bedane mao, be ngan ei ele kadonga lolo isat aea ibada gita mulian. Ei ipaliliu gita ta taot pau tekteknga, ga Itautau Tutui ikado ga taot Deo ele gergeu tautaunga, ta leda madonga iuot pau. * PA 2.17-18Iesus Kristus ei eaba toa ibada gita mulian. Ngan ei ele naurata, Deo itok Itautau Tutui ga idae ngan gita kapei tau. Deo ikado bedane ngansa iuangga gita tabada danga kemikemi toa ngada ne iposa tautaunga pagita ngan. Ta taoatai mambe gita ga tamado kemi toman ngan ei somisomi ga ilalala ga ila. Tota labone tinida igelgel ga tasangasanga madonga toa ne. Kadonga toa ngada ne iuot ngansa ngan ele kadonga lolo marum aea, Deo ikado ga taot tutui imatai. Gid posanga toa ne tautaunga, ta irangrang ngan loloda matua ngan. Gau nakim eao posa matua ngan gid posanga toa ne, ta irangrang ngan gid panua toa lolod matua ngan Deo, matad nanan ngan nasinga gid kadonga kemikemi. Gid kadonga toa ne kemikemi tau ta irangrang ngan ilua panua toa ngada ne.
* 2Ti 2.14,16Be eao la aluai ngan gid kadonga papaeamao ga bedane: aoa kaukau ngan gid posanga sapaean alele, ga titnga sapaean ngan tibutibuda, ga aoa parau ngan gid apu imata ede ga ede. Eao la aluai ngan gid kadonga toa bedaoa ngansa eine irangrang ngan ilua gita mao ga mao tau. 10  * Mt 18.15-17Be eaba sai ipogapoga gid panua lolod, eao pabib ele pakelede mao parua. Be oangga ilongo mao, eao tnan ei paipaia. 11 Eao oatai, eaba toa bedane ilolo ibuda ta ikado kadonga sasat somisomi. Ngan ele kadonga toa bedane, ei isio ele edap motean toa muriai ga ibada panasnga ngan.
Taitus manta ila igera Paulus
12  * Ep 6.21-22, Kol 4.7-8Oangga nasula Artemas mao Tikikus, ta eta ngan gisirua ila iuot pago, eao manta nam manmanae pagau ngan tuanga Nikopolis, ngansa narau posanga ngan madonga toa eoa ga irangrang ngan aoara lolo kus. 13  * PA 18.24, 1Ko 3.5-6Eao manta mariala kemi ngan Senas toa eaba apu aea ga Apolos pade. Manta lua gisirua ngan led lalalanga ta irangrang ngan led danga sisid toa ngada oa imata karanga. 14  * Ep 4.28Gita leda panua manta tinanale ngan nasinga kadonga kemikemi ta tilualua sapadua toa led danga sisid imata karanga mao. Toa bedaoa ta timamado sapaean mao, be led kadonga aea annga kemikemi iuotot.
15 Gid panua toa gaingada amamado, led ado kemi ila pago. Be bada lemai ado kemi ga ila pagid panua toa lolod matua ngan Deo ga tikimkim gai pade.
Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea idio pagimi toa ngada na.

*3:1: Ro 13.1-7, 1Pe 2.13-14

*3:3: 1Ko 6.9-11, Ep 2.1-2, 5.8

*3:5: 2Ti 1.9, Ibr 10.22

*3:6: PA 2.17-18

*3:9: 2Ti 2.14,16

*3:10: Mt 18.15-17

*3:12: Ep 6.21-22, Kol 4.7-8

*3:13: PA 18.24, 1Ko 3.5-6

*3:14: Ep 4.28