2
Timoti manta imadid matua mambe eaba paraunga aea
Tota leg gergeu, somisomi eao manta longean Iesus Kristus ele kadonga lolo marum aea ipamatua go. Be saoa posanga eao longo napaola pagid panua busa matadeai, eao manta dol ga idae pagid panua bagedeai toa matad tutui ngan Deo. Be gid manta lolod iuatai kemi ngan paoatainga panua padengada. * 2Ti 1.8Eao manta ot eaba kemi paraunga aea ton Iesus Kristus, ta bada ieieinga toman ngan gai. Eao oatai, oangga eaba ikado naurata paraunga aea, ei irangrang ngan ikado naurata padengada alele mao. Be ei ikado naurata paraunga aea kekelen, ngansa iuangga ikado ta aea madidnga itin igelgel. * 2Ti 4.8Eine lalaede pade ngan gid panua salisalinga ad. Oangga eaba imuga ngan salisalinga, be inasi apu salisalinga aea mao, eine irangrang ngan ibada lasunga mao. * 1Ko 9.7Be oangga dadanga itama ikado naurata kapei ngan dadanga, ei kekelen ga imuga ngan badanga annga imatua dadangai. Matam nanan kemi leg posanga, ngansa Maron ga ibada oatainga kemi pago ngan danga toa ngada ne ipu.
* Ro 1.3, 1Ko 15.4Matam nanan Iesus Kristus. Ei iuot ngan iaoa kelede pan Devit, be idae mulian ngan ele matenga, lalaede mambe ato kemi toa napapaola ne ikeo ngan. * Ep 3.1,13, Plp 1.12-14Ngan ipu toaine, panua tikado kadonga kulupulupu imata ede ga ede ngan gau, ta tipakala gau mambe eaba paeamao. Be irangrang ngan tipakala Deo ele posanga mao. 10 Tota namadid matua ngan bisinga kadonga kulupulupu toa ngada ne, ngansa naoangga nalua gid panua toa Deo isio gid. Gau nakim Deo ibada mulian gid pade ta tibada madonga kemi ngan led lupnga toman ngan Iesus Kristus ta timado ngan ele taranga kapei somisomi.
11  * 2Ko 4.11Posanga ga oaine tautaunga:
 
Oangga tamate toman ngan ei,
eine ga tamado kemi toman ngan ei.
12  * Mt 10.33Oangga tamadid matua ngan kadonga kulupulupu,
eine ga taot mamaron kapeipei toman ngan ei.
Oangga tapul murida ngan ei,
eine ga ipul imur ngan gita.
13  * Ro 3.3-4, Tt 1.2Be oangga matada tutui ngan leda posanga mao,
ei somisomi ga imata tutui ngan ele posanga,
ngansa irangrang ngan imae rua ngan ele posanga mao.
Timoti manta iura pakpakia ga iuot eaba naurata aea kemi ton Deo
14  * 1Ti 6.4, Tt 3.9Eao manta papei panua matad ngan gid posanga toa ne. Ngan Deo imata, manta pabib led ta irangrang ngan aoad kaukau ngan gid posanga sapaean alele mao. Posanga sapaean toa bedaoa irangrang ngan ilua gid mao, be sapadua tilongolongo posanga toa oa, eine ga ipaeabu ngan led madonga. 15  * 1Ti 4.6Eao manta uram pakpakia ngan pasolannga eao mulian pan Deo mambe eaba kemi naurata aea. Toa bedaoa ta lem ipu eta ngan maeamaea go mao, ngansa eao paola tutui Deo ele posanga tautaunga. 16  * 1Ti 4.7Be manta la aluai ngan posanga sapaean alele toa inasi Deo ele kimnga mao, ngansa posanga toa bedaoa ga idada gid panua ta tipul murid ngan Deo, ta led kadonga papaeamao ilalala ga idae kapei. 17  * 1Ti 1.20Led paoatainga ga iuasasa mambe eaba aea nasimou irorokul ga ila kapei. Panua rua ngan gid eine Imeneus ga Piletus. 18 Gid tibuobuo ga titnan posanga tautaunga ton Deo, ta tikeo ga panua matemate tidae mulian ngan led matenga ga kus. Ngan posanga toa bedaoa tipaeabu ngan panua edengada lolod, ta lolod matua ngan Iesus pade mao. 19  * Nam 16.5, Ins 10.14, 1Ko 8.3Be iaoa kelede ton Kristus eine mambe kadanga matua toa Deo ipagun, be gadae ngan kadanga toa oa Deo ibode posanga bedane, “Maron iuatai ngan panua sapadua ei ton,” ga “Oangga sai ikeo ga inasi Maron, manta ila aluai ngan kadonga sat.”
20 Ngan luma kapei ede, gid danga sisid eaneannga aea imata ede ga ede ienono. Be danga sisid toa oa, tikado ngan gol ga silva kekelen mao, be tikado ngan abei ga tano pade. Edengada iman naurata kemikemi aea, be padengada iuot mambe ulo pesa.


Danga sisid edengada iman naurata kemikemi aea, be padengada iuot mambe ulo pesa.
21 Tota oangga sai ipul ei ngan kadonga sat ta ilolo aea muk eta Deo imatai mao, ei ga iuot mambe danga kemi ede toa Deo idol ele ul ngan ta ikakado naurata kemi ngan. Eaba toa oa imata ila pan aea Maron somisomi ngan saoa naurata iuangga ibada pan.
22  * 1Ti 6.11Be la aluai ngan kimnga papaeamao toa iuotot ngan gid kakau iririau. Manta marum ngan nasinga gid kadonga ga bedane: kadonga tutui, ga kadonga lolo matua aea, ga kadonga kimnga aea, ga kadonga lolo tarui aea rabu ngan panua padengada. Nasi kadonga kemikemi toa oa toman ngan gid panua toa tiraring ga ila pan Deo be lolod aea muk eta imatai mao. 23  * 1Ti 4.7Be irangrang ngan eao longolongo gid posanga buobuonga ga mangamanga mao, ngansa eao oatai, posanga toa bedaoa ipapot aoa kaukau. 24 Be oangga sai ikakado Maron ele naurata, irangrang ngan iaoa parau mao. Be manta ilolo kemi ngan panua padengada, ga iuot eaba kemi paoatainga aea, be ilolo bake manmanae mao. 25 Oangga panua tiririak ngan ele posanga, manta ilolo marum ga ipananale gid kemi. Toa bedaoa ta irangrang ngan Deo ilongean gid ta tipul lolod ga tibada oatainga ngan posanga tautaunga. 26 Ngansa eaba paeamao iul gid ngan ele puo ta ikado ga tinasi ele kimnga. Be oangga Maron ele eaba naurata aea ipananale gid kemi bedaoa, eine ga lolod iluai mulian ta titnan eaba paeamao ele puo.

*2:3: 2Ti 1.8

*2:5: 2Ti 4.8

*2:6: 1Ko 9.7

*2:8: Ro 1.3, 1Ko 15.4

*2:9: Ep 3.1,13, Plp 1.12-14

*2:11: 2Ko 4.11

*2:12: Mt 10.33

*2:13: Ro 3.3-4, Tt 1.2

*2:14: 1Ti 6.4, Tt 3.9

*2:15: 1Ti 4.6

*2:16: 1Ti 4.7

*2:17: 1Ti 1.20

*2:19: Nam 16.5, Ins 10.14, 1Ko 8.3

*2:22: 1Ti 6.11

*2:23: 1Ti 4.7