4
Timoti manta imadid matua ngan paolanga Deo ele posanga
Muriai, oangga Iesus Kristus inama ta danga toa ngada ne ienono ibageai, ei ga ipamadid panua matad bibita ga panua matemate toa ngada ne ngan posanga. Be ngan ei imata ga ngan Deo imata pade, naposa matua pago bedane: Paola Deo ele posanga! Eao manta lalo lem posanga ga ienono motean lolomeai. Ta oangga tinid igelgel ngan aea longonga, mao tinid ngan mao, eao ga paola kemi ga ila pagid somisomi. Patutui panua tibuobuo, ga daba panua tikakado kadonga sat, ga pamatua panua lolod pade. Kado lem paoatainga kemi, be irangrang ngan lolom bake pagid manmanae mao. * 1Ti 4.1Ngansa teta pade, panua ga tinid ngan longonga paoatainga tutui mao, be gid ga tigor gid panua busa paoatainga ad, ngansa tangad ikim tau ngan longonga saoa posanga inasi led kimnga papaeamao. Gid ga tipaki tangad ngan posanga tautaunga, be tilado manmanae ngan longonga gid ninipunga sapaean. Be ngan danga toa ngada ne, eao manta matam inasi go mulian, ga bisi kadonga kulupulupu, ga kado naurata ngan paolanga ato kemi. Deo ele naurata toa ienono bagemeai na, eao manta kado ga iuot kemi.
Paulus teta pade imate
* Plp 2.17Naposa pago bedaoa ngansa teta pade namate ga singig itoki mambe tenainga oain titok ga ila pan Deo. Matag boloma ngan natnan tano toa ne. * 1Ti 6.12Be gau naparau ala ngan ato kemi ton Iesus, ga naeasal salisalinga toa ne, be gau nakikisi posanga tautaunga ga lolog matua ngan ga irangrang ngan labone. * 1Ko 9.24-25Tota labone ga ila, lasunga salisalinga aea isanga gau buburiai. Lasunga toa ne ipu ga bedane: Maron ikeo ga gau eaba tutui. Ei eaba kemi patutuinga posanga aea, ta ei ga ilasu gau ngan ado toaiua ipamadid gid panua ngan posanga. Be ei ga ilasu gau kekelegau mao, ei ga ilasu panua toa ngada ne lolod ikim tau ngan geranga ei.
Timoti manta ila manmanae pan Paulus
Eao manta toba namanga manmanae pagau. 10  * PA 15.37-39, 2Ko 8.23, Kol 4.14Ngansa Demas ikim tau danga sisid tanoeai aea, ta itnan gau ga ila ngan tuanga Tesalonika. Be Kresens ila ngan tibur kapei Galesia. Be Taitus ila ngan tibur kapei Dalmesia. 11 Lukas kekelen idio toman ngan gau. Manta bada Markus ta gimirua anama, ngansa ei ilualua gau ngan leg naurata. 12 Tikikus, nasula ei ga ila ngan tuanga Epesus na. 13  * PA 20.6Be oangga eao nama, bada pononga mamarae toa natnan ga idio pan Karpus ngan tuanga Troas. Ga pade, bada gid laulau ga inam. Be danga kapei tau nakim, eine gid laulau toa tikado ngan sipsip itin kukul.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Laulau toman ngan danga bodenga aea
14  * Ais 59.18, Ro 2.6Aleksanda, eaba toa ikakado danga sisid ngan bras, ikado kadonga papaeamao busa ngan gau. Maron ga ipanas ei ngan ele kadonga. 15 Eao pade gabit kemi ngan ei, ngansa ei iaoa parau matua ngan leda posanga.
16 Be ngan ado toaiua tipamadid gau ngan posanga toa matamata aea oa, eaba eta ilua gau ngan posanga mao, be gid kus ga titnan gau. Be nararing ga ila pan Maron ngan ei imata nanan led idil paeamao toa ne mao. 17 Be ei imadid saligeai ta ipamatua gau. Toa bedaoa ta napaola ele ato kemi toa dodol oa ga ila pagid alu busa ta tilongo. Gid panua tiuangga tirau gau ga namate, be Maron ibada gau mulian pan laion iaoai.* Paulus iposa ngan laion tautaunga mao, be itado oanenga itna ngan Maron ibada ei mulian pan madidnga kapei Rom aea ibageai. 18 Be Maron ga ibada gau mulian ngan kadonga papaeamao toa ngada ne ta idol gau ga namado kemi ibageai ngan ele tuanga kemi buburiai. Manta tasoa ieda somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
19  * PA 18.2, 2Ti 1.16-17Bada leg ado kemi ga ila pan Prisila ga Akuila ga gid iaoa kelede ton Onesiporus. 20  * PA 19.22, 20.4, Ro 16.23Erastus idio ngan tuanga Korin. Be Tropimus aea dibala, ta natnan ei ga idio ngan tuanga Miletus. 21 Eao manta toba ngan namanga manmanae, ngan kado ta aoara lolo ipakala go. Iubulus ga Pudens ga Linus ga Klodia ga oaeoaeda toa ngada ne led ado kemi ila pago.
22 Kemi ngan Maron idio toman ngan go. Ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

*4:3: 1Ti 4.1

*4:6: Plp 2.17

*4:7: 1Ti 6.12

*4:8: 1Ko 9.24-25

*4:10: PA 15.37-39, 2Ko 8.23, Kol 4.14

*4:13: PA 20.6

*4:14: Ais 59.18, Ro 2.6

*4:17: Paulus iposa ngan laion tautaunga mao, be itado oanenga itna ngan Maron ibada ei mulian pan madidnga kapei Rom aea ibageai.

*4:19: PA 18.2, 2Ti 1.16-17

*4:20: PA 19.22, 20.4, Ro 16.23