6
Gid paeaeanga sapaean manta tikado naurata kemi
* Ep 6.5Gid panua toa lolod matua ngan Iesus be timan paeaeanga sapaean ton eaba ede pade, gid manta tilolon kemi ngan ad maron, ngan kado ta panua tiselele Deo ieda ga leda paoatainga. * Plm 16Be oangga ad maron toa oa ilolo matua ngan Iesus, irangrang ngan tigera mambe ei iaoa kelede ton Kristus, ta matad ibiu ei ngan ipu toaine mao. Be gid manta timarum tau ngan kadonga ele naurata ga iuot kemi. Ngansa eaba toa tikakado ele naurata oa, ei ilolo matua ngan Iesus ga tikim ei pade. Ta eine tutui ngan tilualua ei. Timoti, eao manta posa matua ga paoatai gid iaoa kelede ton Kristus ngan gid posanga toa ne.
Tagabit kemi ngan paoatainga pakakanga ga pat aea kimnga
* Gal 1.6-9Oangga sai ipananale ngan posanga pakakanga, be ilolo kelede ngan ada Maron Iesus Kristus ele posanga tautaunga mao, ga ilongolongo paoatainga ngan nasinga Deo ele kimnga mao pade, eaba toa oa iparim sapaean ngan ei mulian. Ei iuatai ngan danga eta mao. Be ikim tau aoa kaukau ngan posanga sapaean idil imata ede ga ede. Ele kimnga paeamao toa ne ipapot gid kadonga sasat ga bedane: mata eanean, ga ariapolpol, ga dabanga sasat, ga galnga panua padengada ngan posanga sapaean, * 2Ti 3.8, 4.4, Tt 1.14ga ikado gid panua toa lolod aea muk ga tikuk lolod pol ngan gid mulian. Gid panua toa oa tirangrang ngan tibada oatainga ngan posanga tautaunga mao. Gid tiuangga nasinga Deo ele kimnga eine edap ngan badanga pat.
* Plp 4.11-12, 1Ti 4.8, Ibr 13.5Be oangga tanasi Deo ele kimnga ga loloda kemi ngan saoa danga ibada pagita, eine tagera leda madonga iuot kemi tau. * Jop 1.21Ngansa ngan ado toaiua tnatnada tipopo gita, eine takisi danga eta ngan bageda mao. Ga oangga tamate, irangrang ngan tabada danga eta ga ila mao pade. Be oangga ada annga ga pononga ienono, eina ga tinida igelgel. Be gid panua toa tikim tau ngan badanga pat, eine kadonga sasat idada gid ta titap ga tisulug mambe gaea itap ngan nasulung. Lolod ikim tau ngan kadonga mangamanga ta tipapaeabu ngan gid mulian, ta titap ngan kadonga kulupulupu ga tiduaea. 10  * Ep 5.5Ngansa pat aea kimnga eine ipu ngan kadonga sasat imata ede ga ede. Panua edengada tikim tau pat, ta titnan led kadonga lolo matua aea ta tibuobuo alele, be tigal nanan gid mulian ngan kadonga kulupulupu imata ede ga ede.

Louise Bass © 1994 The British and Foreign Bible Society
Pat aea kimnga eine ipu ngan kadonga sasat imata ede ga ede.
Eao uram pakpakia ngan salisalinga ta bada madonga kemi
11  * 2Ti 2.22Be eao Deo ele eaba, eao la aluai ngan gid kadonga papaeamao toa ne. Be manta uram ngan nasinga kadonga tutui, ga kadonga mambe Deo ikim, ga lolom matua ngan Deo, ga kadonga kimnga aea, ga madidnga matua ngan kadonga kulupulupu, ga kadonga lolo marum aea. 12  * 1Ko 9.25-26, 2Ti 4.7Leda kadonga lolo matua aea eine mambe salisalinga. Eao manta uram pakpakia ngan salisalinga toa ne. Kisi matua madonga kemi somisomi aea. Be ngan ado toaiua eao paola eao mulian panua busa matadeai ta keo ga lolom matua ngan Iesus, eao pasolan mambe Deo ibaba go tautaunga ngan badanga madonga kemi toa ne. 13  * Ins 18.36-37Matam nanan Deo toa ikado danga toa ngada ne ga matad bibita, ga Iesus Kristus toa ipaola posanga tautaunga ngan ei mulian pan Pontius Pailat imatai. Ngan gisirua matad naposa matua pago bedane: 14 Nasi tutui renrennga toaine. Toa bedaoa ta lem idil eta paeamao mao, ga eaba eta irangrang ngan iselele go mao pade. Nasi tutui toa bedaoa ga ila irangrang ngan ada Maron Iesus Kristus ele namanga. 15  * PM 17.14Ele namanga toa oa ga iuot ngan ado toa Deo isio. Danga toa ngada ne ienono Deo kekelen ibageai ga tasoa ieda somisomi. Ei Maron ngan gid maron toa ngada ne ga ei kapei ngan kapeipei toa ngada ne. 16 Ei kekelen irangrang ngan imate mao, be imamado ngan taranga kapei toa eaba eta irangrang ngan ila boloma ngan mao. Mugaeai ga inama ga labone pade, eaba eta irangrang ngan igera ei mao. Gid panua ga tilolon ngan ei ga tikeo ga ei Deo matua soke tau somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
Gid panua led danga sisid busa manta tiadi Deo ga tilualua panua padengada
17  * Lu 12.20-21Posa matua pagid panua toa led danga sisid busa ngan tano toa ne, ngan gid tirangrang ngan tiparim ngan gid mulian mao ga tiadi led pat ga danga sisid mao. Ngansa danga sisid tano aea ga imotmot. Be gid manta tiadi Deo toa ikakado ele mamaron ga inam pagita somisomi ngan kadonga tinida igelgel. 18 Led kadonga kemikemi ngan luanga panua padengada manta iuot busa mambe led danga sisid. Irangrang ngan titolatola ngan kadonga mamaron mao. 19  * Mt 6.20Ngan kadonga toa bedaoa, eine mambe tikado luma matua ga tigorgor led danga sisid busa buburiai. Tikado bedaoa ta tikisi matua madonga kemi tautaunga.
Timoti manta imariala ngan ele naurata
20 O Timoti, manta mariala kemi ngan naurata toa Deo iadi go ngan aea kadonga. Pul murim ngan posanga sapaean alele toa inasi Deo ele kimnga mao, ga la aluai ngan gid panua toa tikeo ga led oatainga kapei be tipakaka. Led paoatainga iparau toman ngan Deo ele posanga tautaunga. 21  * 1Ti 1.6, 2Ti 2.18Panua edengada tinasi paoatainga toa bedaoa ta tisusu ga titnan led kadonga lolo matua aea.
Kemi ngan Deo ele kadonga lolo marum aea idio pagimi.

*6:1: Ep 6.5

*6:2: Plm 16

*6:3: Gal 1.6-9

*6:5: 2Ti 3.8, 4.4, Tt 1.14

*6:6: Plp 4.11-12, 1Ti 4.8, Ibr 13.5

*6:7: Jop 1.21

*6:10: Ep 5.5

*6:11: 2Ti 2.22

*6:12: 1Ko 9.25-26, 2Ti 4.7

*6:13: Ins 18.36-37

*6:15: PM 17.14

*6:17: Lu 12.20-21

*6:19: Mt 6.20

*6:21: 1Ti 1.6, 2Ti 2.18