18
Iudas ipasolan Iesus pagid aea miri itamatama
(Mateus 26.47-56, Markus 14.43-50, Lukas 22.47-53)
Iesus iraring toa bedaoa ga kus ta asingada ele aluagau tiuore ngan eau Kidron ga tila iadag. Ngan tibur toa oa abei oliv ilolo ienono, ta Iesus idudunga toa eoa toman ngan ele aluagau.
Be Iudas, eaba toa iuangga idol Iesus ga idae aea miri itamatama bagedeai, ei pade iuatai ngan tibur toa oa, ngansa somisomi Iesus iluplup toman ngan ele aluagau toa eoa. Idio ta Iudas ibada gid panua paraunga ad ga gid nakala edengada togid madidnga tenainga ad ga togid Parisi, ta ipasolan gid ga tila ngan tibur toa oa. Be tikikisi usi ga lam ga danga sisid paraunga aea.
Io, Iesus iuatai ngan danga toa ngada ne iuangga iuot ngan ei, ta ingata gid ga ila ta ikeo, “Gimi ailoilo sai?”
Ta tikoli ele posanga bedane, “Iesus Nasaret aea.”
Ta ikeo pagid, “Gau eine Ei.”* Ngan posanga idil toa ne Gau eine Ei, Iesus ikeo ga ei Deo. Ikeo lalaede bedane ngan Ins 8.24, 8.28, 8.58, ga 13.19. Be Iudas, eaba toa iuangga idol Iesus ga idae bagedeai, ei pade imadmadid toman ngan gid. Be tilongo Iesus ikeo, “Gau eine Ei,” tota kos pan murid ta titap ga tisulug tanoeai.
Ta ibeta gid pade, “Gimi ailoilo sai?”
Ta tikeo, “Iesus Nasaret aea.”
Ta Iesus ikeo, “Gau nakeo pagimi na, Gau eine Ei. Tota oangga ailoilo gau, alongean gid panua toa ne ga tila.” * Ins 6.39, 17.12Ngan kadonga toaine, iparangrang ele posanga toa ikado mugaeai ga bedane, “Gid panua toa eao bada ga tinam pagau ne, eta ngan gid iduaea mao.”
10 Be Saimon Petrus ele didi ienono. Ta inusi ga iuot ta irau ngan paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea, ta iket itanga pan ibage oatai ga put. Be paeaeanga toa oa ieda Malkus.


Petrus inusi ele didi ga iuot ta irau ngan paeaeanga ton madidnga kapei tenainga aea.
11  * Mt 26.39Be Iesus ikeo pan Petrus, “Dol lem didi ga iluai mulian aea lumaeai. Ikamado? Eine ga naun ngan loba toa Tamag ibada pagau ne mao?”
Tibada Iesus ga ila pan Anas
12 Gid panua paraunga ad toman ngan ad madidnga ga gid nakala togid Iuda tiluku Iesus ta tikaukau ei ngan oaro. 13 Ta matamata tibada ei ga ila pan Anas toa Kaiapas ilaoa. Be Kaiapas eine madidnga kapei tenainga aea ngan rai toaiua. 14  * Ins 11.49-51Kaiapas, ei eaba toa mugaeai ipabib gid Iuda led ta ikeo, “Kemi ngan eaba kelede imate ngan badanga panua toa ngada ne mulid.”
Petrus ikeo ga iuatai ngan Iesus mao
(Mateus 26.69-70, Markus 14.66-68, Lukas 22.55-57)
15 Be Saimon Petrus ga aluagau ede pade tinasi Iesus ga tila. Be aluagau toa ede pade oa, madidnga kapei tenainga aea iuatai ngan ei. Tota inasi Iesus ga ila gadudunga ngan ala ton madidnga kapei tenainga aea. 16 Be Petrus imadmadid gaot atama iaoai. Tota aluagau ede pade toa madidnga kapei tenainga aea iuatai ngan ei, iluai mulian ga ila ta ikeo pan taine toa imariala ngan atama ta ibada Petrus ga idudunga pade.
17 Io, taine paeaeanga toa imariala ngan atama ibeta Petrus, “Eao pade aluagau ede ton eaba toa ne, na?”
Ta Petrus ikeo, “Gau mao.”
18 Be del kapei tau ta gid nakala ga gid paeaeanga tipaisi dinga aea asaso ta timadid ga tilanglang tinid ngan. Be Petrus pade imadmadid toman ngan gid ta ilanglang itin.
Madidnga kapei tenainga aea ieda Anas ipamadid Iesus ngan posanga
(Mateus 26.59-66, Markus 14.55-64, Lukas 22.66-71)
19 Idio ta madidnga kapei tenainga aea ibeta Iesus ngan ele aluagau ga ngan ele paoatainga.
20 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Gau nakado leg posanga masaeai pagid panua busa matadeai. Toa somisomi ne napapaoatai gid gadudunga ngan Deo ele luma aea ala, ga luma raring aea iloleai, ngan tibur isaoa gid Iuda tiluplup ngan. Be nakado posanga eta ngan tibur mumulnga mao. 21 Ikamado ga eao beta gau? Kemi ngan beta gid panua toa tilongolongo leg posanga. Ngansa gid tiuatai ngan saoa danga naposaposa ngan.”
22 Io, iposa toa bedaoa ga kus ta nakala ede toa imadid boloma pan, ipoda Iesus ta ikeo, “Eao kamado koli madidnga kapei tenainga aea ele posanga bedane na?”
23 Ta Iesus ikeo pan, “Oangga nakado posanga idil eta paeamao, eao oaoa ga iuot masaeai ngan saoa posanga idil paeamao nakado. Be oangga nakado posanga kemi, eao poda gau ngan saoa?” 24 Idio ta Anas ikeo ta tibada ei ga ila pan madidnga kapei tenainga aea ieda Kaiapas. Be oaro toa tikaukau ei ngan ienono maitne.
Petrus ikeo pade ngan iuatai ngan Iesus mao
(Mateus 26.71-75, Markus 14.69-72, Lukas 22.58-62)
25 Saimon Petrus imadmadid be ilanglang itin ngan dinga. Ta tibeta ei bedane, “Eao pade ele aluagau ede, na?”
Be ei ipaisiamo ta ikeo, “Gau mao.”
26 Be paeaeanga ede ton madidnga kapei tenainga aea imadid boloma pan Petrus. Ei eaba toa Petrus iket itanga oa isobo. Be ikeo pan bedane, “Gau nagera eao toman ngan ei toa oliv iloleai oa, na?” 27  * Ins 13.38Be Petrus ipaisiamo pade ta ikeo ga, “Mao.” Be mole mao kokako itang.
Tibada Iesus ga ila pan Pailat
(Mateus 27.1-2,11-14, Markus 15.1-5, Lukas 23.1-5)
28 Gaisala rumaruma ngan ado sae tibada Iesus ta titnan Kaiapas ele luma ta tila ngan luma gavman aea. Be tidudunga ngan luma toa oa mao, ngan kado ta tinid aea muk Deo imatai, Gavana Pailat ei eaba Iuda aea mao. Be gid Iuda led nasinga ikeo ga oangga tidudunga ngan luma togid alu padengada, eine tinid aea muk Deo imatai, ta manta tinasi edap ngan tinid aea sigiringa. Ga kus ta tirangrang ngan tila ngan gid eaneannga kapeipei raring aea. ta tirangrang ngan tian annga Pasova aea mao. 29 Ta Pailat iuot ga ila pagid ta ibeta gid bedane, “Gimi asol eaba toa ne ngan ele idil isaoa paeamao?”
30 Ta tikoli ele posanga bedane, “Oangga ei eaba kadonga paeamao aea mao, gai arangrang ngan abada ei ga inam pago sapaean mao.”
31  * Ins 19.6-7Ta Pailat ikeo pagid, “Abada ei ga ila ta apatutui aea posanga mambe gimi lemi apu ikeo ngan.”
Ta gid Iuda tikeo, “Be gimi Rom lemi apu ikeo ga itutui ngan gai apamate eaba eta mao.” 32  * Ins 3.14, 12.33Be kadonga toa ne iuot ta iparangrang Iesus ele posanga ngan matenga isaoa ei ga imate ngan.
33 Idio ta Pailat idudunga mulian ngan luma gavman aea ta ibaba Iesus ga inam pan ta ibeta ei, “Eao maron kapei togid Iuda na?”
34 Ta Iesus ikoli ele posanga bedane, “Posanga toa ne iuot ngan eao laboram, mao panua padengada tikeo pago ngan gau?”
35  * Ins 1.11Ta Pailat ikeo, “Eao oangga gau Iuda ag? Eine eao lem panua ga gid madidnga tenainga ad tidol go ga dae bagegeai. Eao kado saoa?”
36 Ta Iesus ikeo, “Eaba eta tanoeai idol gau ga naot maron kapei ne mao. Oangga gid eababa tidol gau ga naot maron kapei, eine ga leg paeaeanga tiparau ala ngan gau, ngan kado ta nadae pagid Iuda bagedeai. Be tautaunga Eaba toa idol gau ga naman maron kapei ne, ei tanoeai aea mao.”
37 Ta Pailat ibeta ei, “Tota eao maron kapei na?”
Ta Iesus ikeo, “Eao keo ga gau maron kapei. Tipopo gau ga nanam ngan tano toa ne ngan kadonga naurata ga oaine. Eine ngan paolanga posanga tautaunga. Be sapadua tinasi posanga tautaunga, gid tilongolongo lingeg.”
38 Ta Pailat ibeta ei, “Posanga tautaunga eine saoa danga?”
Pailat ikeo ga tipatoto Iesus ngan abei tabala
(Mateus 27.15-31, Markus 15.6-20, Lukas 23.13-25)
Pailat ikeo bedaoa ga kus ta iuot mulian ga ila pagid Iuda ta ikeo, “Gau naot ngan ele idil eta paeamao mao. 39 Be ngan lemi nasinga ngan eaneannga Pasova aea, gau narangrang ngan nalongean eaba sai toa gimi asio ta itnan luma panasnga aea. Tota akim nalongean maron kapei togimi Iuda ta ila pagimi?”
40 Ta tingangar pade bedane, “Mao. Ei mao! Manta longean Barabas ga inam pagai!” Be Barabas ikado paraunga pagid gavman.

*18:5: Ngan posanga idil toa ne Gau eine Ei, Iesus ikeo ga ei Deo. Ikeo lalaede bedane ngan Ins 8.24, 8.28, 8.58, ga 13.19.

*18:9: Ins 6.39, 17.12

*18:11: Mt 26.39

*18:14: Ins 11.49-51

*18:27: Ins 13.38

18:28: Gavana Pailat ei eaba Iuda aea mao. Be gid Iuda led nasinga ikeo ga oangga tidudunga ngan luma togid alu padengada, eine tinid aea muk Deo imatai, ta manta tinasi edap ngan tinid aea sigiringa. Ga kus ta tirangrang ngan tila ngan gid eaneannga kapeipei raring aea.

*18:31: Ins 19.6-7

*18:32: Ins 3.14, 12.33

*18:35: Ins 1.11