9
Paulus ibeta gid Korin ngan olnga ei mao
* PA 22.17-18, 26.16, 1Ko 15.8-9Danga eta ipakala gau mao ga mao tau. Gimi manta aoatai mambe gau eaba ato aea tautaunga, ga nagera ada Maron Iesus ngan matag pade. Gimi manta aoatai mambe lemi lupnga toman ngan Maron eine gau leg naurata itautau. * 2Ko 3.2-3Goibe panua padengada tikeo ga gau eaba ato aea mao, be gimi ga agera gau mambe eaba ato aea tautaunga, ngansa gimi alup toman ngan Maron ta aman kilala ngan pasolannga mambe gau eaba ato aea tautaunga.
Panua edengada tigal nanan ag posanga, be gau namadid matua ta nakoli posanga ila pagid ga bedane: * Lu 10.8Oangga gai panua ato amai aeanean ga aunun, eine gimi aoangga itutui mao? Oangga gai aoai taine toa lolod matua ngan Kristus, ta abada gid ta gaingada alalala, eine madongan? Sipas* Sipas eine Petrus ieda ede pade. ga gid panua ato ad padengada tikakado bedaoa, ga Maron Iesus aea kakakau tikakado toa bedaoa pade. Be oangga gai anasi bedane, gimi aoangga kadonga toa ne itutui mao na? Mao gimi aoangga gairua Barnabas kekelegai manta akado naurata pat aea ngan lemai madonga na?
Sai iman eaba paraunga aea be imariala ngan ei mulian ngan annga? Be sai iarum dadanga oain be ianean oain itautau toa oa mao? Be sai imariala ngan sipsip be iunun itud isul mao? Kado gimi aoangga nanasi gid eababa led oatainga ta nakado posanga toa ne. Eine mao. Deo ele apu ikeo lalaede toa bedane pade. * Lo 25.4, 1Ti 5.18Ngansa ngan ele apu, Moses ibode posanga ga bedane, “Oangga bulmakao ikakado lem naurata ngan goronga wit itautau, irangrang ngan eao pakala iaoa ngan eaneannga mao.” Be gimi aoangga Deo ilolo ede ga ede ngan bulmakao na? Eine mao. 10  * 2Ti 2.6Be tautaunga ikado posanga toa ne ngan luanga gita, na? Be, ikado ngan luanga gita. Ngansa eaba iboko ngan dadanga aea umanga, ga eaba iboko ngan leleannga wit isakirkir, gisirua tiuangga muriai ga tian saoa annga toa tibokoboko ngan oa. 11  * Ro 15.27Lalaede toa bedaoa, oangga gai aearum danga lolomiai ngan luanga tautaudimi mambe eaba iarum annga ipuapua dadangai, ikamado? Gimi anaman oanaoana ngan badanga danga eta ga inam pagai ngan luanga lemai madonga na? 12  * PA 20.34, 2Ko 11.9Oangga itutui ngan panua padengada tibada lemi luanga bedane, eine gai madongan? Kemi ngan gai abada lemi luanga toa ne kapei, mao madongan?
Tautaunga itutui ngan gai abada luanga toa bedane, be gai abeta gimi ngan mao. Gai abisi kadonga kulupulupu imata ede ga ede, ngan kado ta apakala edap ngan ato kemi ton Kristus. 13  * Lo 18.1-3Gid panua toa tikakado naurata tenainga aea toa Deo ele lumaeai, gid tibada ad annga Deo ele lumaeai ga inam. Ga gid panua toa tibokoboko ngan ele popou tenainga aea, gid pade tibada anad ngan popou tenainga aea. Be gimi aoatai mao? 14  * Mt 10.10, Gal 6.6Toa bedaoa pade, Maron iposa matua ngan sapadua tipapaola ele ato kemi, gid ga tibada ad luanga ngan ato kemi aea paolanga ta timamado ngan.
15 Be gau nabeta gimi ngan danga eta bedane mao. Ga labone pade nabode posanga toa ne ngan dadanga luanga eta bedane ga inam pagimi mao. Gau napakuru ngan leg kadonga bedane, be oangga sai ipaeabu ngan leg pakurunga toa ne ipu, eine paeamao tau. Kemi ngan namate motean! 16  * Jer 20.9Be tautaunga oangga napaola ato kemi, irangrang ngan napakuru ngan gau mulian mao, ngansa eine naurata toa Maron idol ga idae bagegeai, ta gau manta nakado. Paeamao tau ngan gau oangga napapaola ato kemi ne mao! 17 Oangga lolog kelede ngan kadonga naurata toa ne ta nakado, eine kemi ngan nabada lasunga. Be oangga lolog kelede ngan mao be nakado, goibe eine nakakado ngansa Maron iadi gau ngan aea kadonga. 18 Tota ag lasunga saoa toa? Eine leg tingelgel ngan paolanga ato kemi toa ne sapaean, be nabada olnga ngan mao. Goibe itutui ngan tiuol gau ngan, be tinig igelgel oangga tiuol gau mao.
Paulus iman paeaeanga sapaean ngan gid panua toa ngada ne
19 Tautaunga namamado kemi ta naman eaba eta ele paeaeanga sapaean mao, be ngan gau leg kimnga, nakado mambe gau panua toa ngada ne led paeaeanga sapaean. Nakado bedane ngansa naoangga nabada panua busa ga tila pan Kristus. 20  * PA 21.20-26Tota oangga namamado toman ngan gid Iuda, eine naot mambe eaba Iuda aea. Nakado bedane ngan luanga gid Iuda ta tila pan Kristus. Tautaunga namamado gadio ngan apu mao, be oangga namamado toman ngan gid panua timamado gadio ngan apu, eine naot mambe eaba imado gadio ngan apu, ngan luanga gid panua gadio ngan apu ta tila pan Kristus. 21 Ga oangga namamado toman ngan gid panua toa timado gadio ngan apu eta mao, eine naot mambe eaba inasnasi apu mao. (Ngan kadonga toa bedaoa, natnan apu ton Deo mao. Be namamado gadio ngan apu ton Kristus.) Nakado bedane ngan luanga gid panua toa timado gadio ngan apu mao ta tila pan Kristus. 22  * 2Ko 11.29Ga oangga namamado toman ngan gid panua toa lolod matua tau mao, eine naot mambe eaba ilolo matua tau mao, ngan luanga gid panua toa bedaoa ta tila pan Kristus. Gau nanasi kadonga togid panua matad ede ga ede, ngansa naoangga natoba edap toa ngada ne ngan luanga etangada ngan gid ta Deo ibada gid mulian. 23 Nakado danga toa ngada ne ngan luanga ato kemi ga iuasasa, ngansa naoangga nabada danga kemikemi toa Deo ikoromot ngan ele panua toa lolod matua ngan ato kemi.
Manta talado matua ngan badanga lasunga
24 Ngan salisalinga, gid panua toa ngada oa tiladlado, be eaba kelede mon imuga ta ibada lasunga. Be gimi aoatai mao? Manta alado toa bedaoa ta abada lasunga.


Eaba kelede mon imuga ta ibada lasunga.
25  * Plp 3.14, 2Ti 2.4-5, 4.7-8Panua toa ngada oa tisalisali ngan gid titiaudanga, eine timadid matua tau ngan tinid mulian. Gid tikado toa bedaoa, be lasunga toa tibada, eine ga imotmot. Be gita tasalisali ngan badanga lasunga ede toa irangrang ngan imotmot mao. 26 Tota gau naladlado ngan salisalinga ne be namelengleng alele mao. Ga napaparau mambe eaba itatado ibage sapaean mao pade. 27  * Ro 8.13, 13.14Be gau napaieiei tinig mulian ta iman leg paeaeanga ngan nasinga gau leg kimnga. Ngan kado ta napaola ato kemi ila pagid panua padengada, ga kus ta natap ta narangrang ngan badanga lasunga mao.

*9:1: PA 22.17-18, 26.16, 1Ko 15.8-9

*9:2: 2Ko 3.2-3

*9:4: Lu 10.8

*9:5: Sipas eine Petrus ieda ede pade.

*9:9: Lo 25.4, 1Ti 5.18

*9:10: 2Ti 2.6

*9:11: Ro 15.27

*9:12: PA 20.34, 2Ko 11.9

*9:13: Lo 18.1-3

*9:14: Mt 10.10, Gal 6.6

*9:16: Jer 20.9

*9:20: PA 21.20-26

*9:22: 2Ko 11.29

*9:25: Plp 3.14, 2Ti 2.4-5, 4.7-8

*9:27: Ro 8.13, 13.14