3
Gid panua ato ad tipapaola posanga pau toa Deo irau ngan badanga mulian ele panua
* PA 18.27, 2Ko 5.12Kado gimi aoangga gai apakuru ngan gai mulian pade? Eine mao. Be kado gimi aoangga gai akim gid panua tibode laulau ila pagimi ngan pasolannga mambe gai panua kemikemi naurata amai. Eine mao. Gai akim gimi abode laulau eta bedaoa ngan gai mao pade. * 1Ko 9.2Ngansa gimi kekelegimi aot mambe laulau ipasolan mambe gai panua kemikemi naurata amai, ngansa lolomi matua ngan Kristus ngan gai lemai naurata. Ta laulau toa ne aea posanga ienono lolomaiai. Ta gid panua toa ngada ne tirangrang ngan tiuato laulau toa ne ga tibada oatainga ngan. * IM 24.12, Jer 31.33, Ese 36.26-27Gimi aot masaeai mambe laulau ede Kristus ibode. Be gai aot mambe panua ato amai ngan talnga laulau toa ne ga ila ngan tuanga ga tuanga. Be Kristus ibode laulau toa ne ngan pulo mao. Eine ibode ngan Itautau Tutui ton Deo toa imamado somisomi ne. Be ibode ga idae ngan pat mambe apu mao. Eine ibode ga idae ngan panua lolod.
Gai arangrang ngan akado posanga matua ngan gimi bedane toa Deo imatai ngansa Kristus ipamatua gai. Kado gimi aoangga gai uramai ngan kadonga naurata toa ne. Eine mao. Gai arangrang ngan apakuru ngan lemai naurata toa ne mao, mambe gai akakado ngan uramai. Eine mao. Be gai uramai inam pan Deo, ta akado naurata toa ne. * Jer 31.31, Ins 6.63, 1Ko 11.25Ei kekelen ikado ga gai aot ele panua naurata aea, ngan paolanga ele posanga pau toa irau ngan badanga mulian ele panua. Posanga toa irau ne eine mambe apu mao. Apu toa tibode oa, gid panua titoba nasinga ga mao, ta irangrang ngan tibada madonga kemi mao. Eine ga timate ga tiduaea. Be posanga pau toa ne inam pan Itautau Tutui. Itautau Tutui kekelen ibada madonga kemi pagita.
* IM 34.29-35Matami nanan. Oangga panua tinasi Deo ele apu mao, eine ga timate ga tiduaea. Apu toa oa Deo ibode ga idae ngan pat, be inam toman ngan ele taranga kapei. Taranga toa oa mil ga mil ngan Moses imata ta igal gid Israel matad, ta tirangrang ngan matad inono ei mao. Be taranga toa oa mil tede ga oas ga ila. Be Itautau Tutui ele naurata eine mambe apu mao. Tautaunga apu inam toman ngan taranga, be taranga toa iuot ngan Itautau Tutui ele naurata, eine iasal tau apu ele taranga. * Lo 27.26, Ro 1.17Apu inam toman ngan taranga, be ipamadid gid panua ngan posanga ta ikeo ga gid manta tiduaea. Be Itautau Tutui ele naurata ikado ga gita taot tutui Deo imatai, ta taranga toa ne iasal tau apu ele taranga. 10 Ngansa taranga iuot ngan Itautau Tutui ele naurata eine kapei ga kapei tau. Ta imata mambe apu ele taranga eine danga eta mao. 11 Taranga toa iuot ngan apu, ienono somisomi mao. Eine oas ga ila. Be taranga toa iuot ngan Itautau Tutui ele naurata iasal tau taranga iuot ngan apu, be ienono somisomi ga ilalala ga ila.
12 Gai aoatai kemi mambe taranga toa iuot ngan Itautau Tutui ele naurata eine ga ienono somisomi. Tota gai amataud mao, be akado posanga matua bedane. 13  * IM 34.33Gai akado mambe Moses mao. Moses irobi imata ngan malo kakauede, ngan kado ta gid Israel tigera taranga toa oa oas ga ila. 14 Be gid Israel laborad irangrang ngan ibada Deo ele posanga ipu mao. Ta somisomi oangga tiuatoato Deo ele laulau mugamuga aea posanga, irangrang ngan tibada oatainga ngan mao. Eine mambe malo kakauede ienono maitne ta ipakala gid, ta tiuatai ngan posanga ipu mao. Eaba eta itil malo toa ne mao. Ngan Kristus kekelen Deo itil malo toa ne. 15 Be somisomi oangga tiuato Moses ele apu aea posanga, malo kakauede toa ne ipakala laborad ga irangrang ngan labone, ta tirangrang ngan tibada oatainga mao. 16  * IM 34.34Be oangga eaba sai ipul ilolo ga ila pan Maron, Maron itil malo kakauede ta eaba toa oa irangrang ngan ibada kemi ele posanga ipu. 17  * Ins 8.36, Ro 8.2Maron toa ikakado bedane, eine Itautau Tutui. Ta oangga Maron Itautau Tutui imamado pan eaba eta, eine danga eta ipakala eaba toa oa mao. Ele madonga iuot kemi. 18 Be gita toa ngada ne, danga eta ipakala matada mao. Tota Maron ele taranga kapei itara gita ta taot mambe danga tatlo anunuda ngan, ta tagal taranga toa oa ga ila pagid panua padengada. Somisomi taranga toa ne itaratara gita ta ipul gita kautede kautede ta taot mambe Maron ianun. Maron eine Itautau Tutui toa ikado bedaoa.

*3:1: PA 18.27, 2Ko 5.12

*3:2: 1Ko 9.2

*3:3: IM 24.12, Jer 31.33, Ese 36.26-27

*3:6: Jer 31.31, Ins 6.63, 1Ko 11.25

*3:7: IM 34.29-35

*3:9: Lo 27.26, Ro 1.17

*3:13: IM 34.33

*3:16: IM 34.34

*3:17: Ins 8.36, Ro 8.2