3
Panua timariala ngan Deo ele panua, manta tinasi kadonga kemikemi
* PA 20.28Posanga ga oaine tautaunga. Oangga sai ikim ibada naurata ngan imariala ngan Deo ele panua, eine ikim naurata kemi ede. * Tt 1.6-9Tota eaba imariala ngan Deo ele panua, manta ele kadonga itutui tau, ta irangrang ngan eaba eta iselele ei mao. Irangrang ngan iuai kiai mao. Ei manta ipakala ei mulian ngan kadonga sasat ga inasi oatainga kemikemi, ta irangrang ngan panua tilolon ngan ei. Be manta imariala kemi ngan aea kaluae, ga iuot eaba kemi paoatainga aea pade. Irangrang ngan iman eaba ununnga aea mao, ga ikakado paraunga mao, be manta ilolo marum ngan gid panua. Irangrang ngan iaoa kaukau mao, ga ikim tau pat mao. Ei manta imugamuga kemi ngan iadaoa ga ele gergeu, ta tilongolongo ilinge ga tilolon ngan ei. Ngansa oangga sai irangrang ngan imugamuga kemi ngan iadaoa ga ele gergeu mao, ei ga imariala ngan gid iaoa kelede ton Kristus madongan? Irangrang ngan ipul ei ga ilolo matua ngan Iesus toa patautene mao, be ei manta ilolo matua mole tede, ga kus ta adol ei ngan kadonga naurata. Ngan kado ta iparim ngan ei mulian, ta Deo ipanas ei lalaede mambe ipanas eaba paeamao toa Satan. * 2Ko 8.21Be manta iualu kemi rabu ngan gid panua toa lolod matua ngan Iesus maitne. Ngan kado ta iualu kemi mao, ta tiposa paeamao ngan ei, ta itap ngan eaba paeamao ele nasulung.
Deo ele panua naurata ad manta tinasi kadonga kemikemi
Be Deo ele panua naurata ad, gid manta tinasi kadonga tutui, lalaede mambe gid panua timariala ngan Deo ele panua, ta irangrang ngan panua tilolon ngan gid. Be irangrang ngan maed rua mao, ga tilasu ununnga mao, ga tikado aleburo ngan pat aea badanga mao pade. Manta tiuatai kemi mambe lolod kelede toman ngan Deo, be lolod matua ngan posanga tautaunga toa Deo ipasolan pagita. 10 Be eao manta toba gid ngan led naurata bua. Ta oangga gera led idil eta paeamao mao, tota dol gid ga timan panua naurata ad.
11  * Tt 2.3Be gid taine pade manta tinasi kadonga tutui, ta panua tilolon ngan gid. Irangrang ngan tikado posanga papaeamao ngan panua padengada mao. Be tipakala gid mulian ngan kadonga sasat. Be ngan led naurata toa ngada oa, manta matad tutui.
12 Be gid panua naurata ad toa oa, irangrang ngan tiuai kiai mao, be timugamuga kemi ngan adadaoad ga led gergeu. 13 Ta oangga tikado kemi led naurata, eine ga tibada edaeda kemi. Be Deo ga ipamatua gid ta lolod matua tau ngan Iesus Kristus.
Posanga mumulnga toa Deo ipaola ga inam pagita, eine danga kapei tau
14 Gau naeadi mambe teta pade gau ga nalat pago. Be naoangga kemi ngan nabode renrennga oaine ga ila pago bua. 15 Ta oangga naot pago manmanae mao, eao ga gera posanga toaine ta oatai kemi ngan saoa kadonga gid iaoa kelede ton Kristus manta tinasnasi. Gita iaoa kelede ton Kristus, gita panua ton Deo toa imamado somisomi. Be iaoa kelede ton Kristus eine mambe kadanga matua ibisi posanga tautaunga ton Deo. 16  * Mk 16.19, Ins 1.14, Kol 1.23Posanga mumulnga toa Deo ipaola ga inam pagita ngan nasinga gid kadonga toa ei ikim, eine danga kapei tau. Ta gita toa ngada ne loloda matua ngan ga taposa ngan ga bedane:
 
Ei iuot eababa tautaunga.
Itautau Tutui ipasolan gita mambe ele idil eta paeamao mao.
Gid anggelo tigera ei.
Ele panua tipaola ele ato ga ila ngan alu busa tanoeai.
Gid panua tanoeai lolod matua ngan ei.
Deo isoa ei ta idae ga ila idudunga ngan ele taranga kapei.

*3:1: PA 20.28

*3:2: Tt 1.6-9

*3:7: 2Ko 8.21

*3:11: Tt 2.3

*3:16: Mk 16.19, Ins 1.14, Kol 1.23