19
Gid Israel tila timado boloma lusi Sainai ipuiai
Taiko tol muriai ngan gid Israel titnan Isip, ngan ado imuga ngan taiko toa oa, gid Israel tiuot ngan tibur modamodanga ieda Sainai. Titnan tibur Repidim ga kus ta tila tiuot toa eoa. Ta gid Israel tirau saupu ngan tibur modamodanga boloma lusi Sainai isaleai.

Horace Knowles © 1954, 1967, 1972, 1995 The British and Foreign Bible Society
Gid Israel tirau saupu boloma ngan lusi Sainai isal.
Idio ta Moses idae ga ila pan Deo. Be Maron imamado lusiai ta ibaba ga ila pan Moses ta ikeo, “Eao ga palongo Iakop itubtub toa gid panua Israel ga bedane, ‘Gimi agera saoa danga nakado ngan gid Isip. Ga pade gimi agera nabisi gimi mambe man abalem ibisi ele gergeu ngan ibagbage, ta nabada gimi ga anam ta adio pagau. * Lo 4.20, 7.6, 14.2, 26.18, Tt 2.14* 1Pe 2.9Be labone, oangga gimi alongo lingeg ga anasi kemi posanga toa narau toman ngan gimi, eine gimi ga aot leg panua. Tautaunga, gid alu toa ngada ne tanoeai gau togau, be gau ga nasio gimi, ta aot leg panua toa lolog ikimkim. * PM 1.6, 5.10Gimi ga amado gau bagegeai ta akakado leg naurata ngan luanga gid panua ta lolod matua ngan gau. Gau leg ul ga ienono ngan gimi, ta gimi aot leg panua tututui rabu ngan gid alu padengada.’ Be Moses, eao ga bada leg posanga toa ne ga ila pagid Israel.”
Tota Moses iluai mulian ga ila ta ipaluplup gid kapeipei Israel ad ta ipalongo gid ngan posanga toa ngada ne Maron ikeo pan ngan. Ta gid panua linged kelede ta tikeo, “Gai ga akado danga toa ngada ne mambe Maron ikeo ngan.” Tiposa bedaoa ga kus ta Moses ibada led posanga ga ila pan Maron.
Ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Ega, gau ga nanam pago ngan laulau kapei aea molomolo, ta gid panua ga tilongo gau naposaposa toman ngan eao. Toa bedaoa ta somisomi gid ga tiadi go.” Ga kus ta Moses ikeo pan Maron ngan gid panua led posanga.
10 Ta Maron ikeo pan Moses, “La pagid panua ta dol leg ul ngan gid labone ga sabale. Ta keo pagid ngan tinasi kadonga ngan pasolannga mambe leg ul ienono ngan gid ga timum led danga sisid, 11 ta tikemi gid mulian ngan ado tol aea. Ngansa ngan ado tol aea, gid ga tigera gau Maron nasulug ga nanam ta nadio ngan lusi Sainai. 12  * Ibr 12.18-20Be eao ga dol but ga ibalil ngan lusi ta pabib led bedane, ‘Agabit kemi. Ngan kado ta alaputian but toa ne ta adae ga ala lusiai. Be anam boloma lusi ipuiai mao pade. Ngansa oangga sai ilaputian but toa ne, manta arau ei ga imate. 13 Be irangrang ngan gimi arau ei ngan bagemi mao. Manta araurau ei ngan pat, mao agal ei ngan tutupi. Oangga eababa mao masilau eta ilaputian but toa ne, manta apamate ei toa bedaoa. Be oangga gimi alongo taule itang, tota adae ga anam lusiai.’ ”
14 Io, Moses isorir lusiai ga isulug, ta ila pagid panua ta idol Deo ele ul ngan gid, ta ikeo ga tinasi kadonga ngan pasolannga mambe Deo ele ul ienono ngan gid ta timum led danga sisid pade. 15 Ta ikeo pagid, “Manta akemi gimi mulian ngan ado tol aea. Be aenono toman ngan gid taine mao.”
16  * PM 4.5* Lo 4.11-12Io, gaisala ngan ado tol aea, gla isamil ga pelaka itang, be laulau kapei iluga lusi. Be taule itang kapei tau, ta gid panua toa saupuiai oa timataud kapei ga tisamimi. 17 Idio ta Moses ila imuga ngan gid panua ta tila timadid lusi ipuiai, ngansa teta pade tilup toman ngan Deo. 18 Be Maron imamado ngan dinga kapei ta isulug ga inam ngan lusi Sainai, be basu kapei puk ga idae ta iluga lusi. Basu toa oa kapei mambe suksuknga kapei ede aea basu. Be lusi isamimi paeamao tau. 19 Taule itang ga ila kapei ga kapei tau. Ga kus ta Moses iposa, ta Deo ilinge ikoli ele posanga.
20 Be Maron isulug ta imadid lusi Sainai ilaborai. Ta ibaba Moses ta idae ga ila pan toa lusi ilaborai oa. Tota Moses idae ga ila, 21 ta Maron ikeo pan, “Sulug ga la ta kado posanga matua pagid panua ngan tilaputian but toaine mao. Ngan kado ta tigera gau Maron ta gid busa timate. 22 Be gid panua tenainga ad pade, manta tilolon ngan ul toa nadol ngan gid ta tinasi kadonga ngan pasolannga mambe leg ul ienono ngan gid. Ngan kado ta napaeabu ngan gid.”
23 Ta Moses ikeo pan Maron, “Be gid panua tirangrang ngan tidae ga tinam lusiai ne mao. Ngansa eao posa matua pagai ta adol but ga ibalil ngan lusi Sainai. Toa bedaoa ta tilolon ngan lem ul toa ne.”
24 Be Maron ikeo pan, “Sulug ga la ta bada Aron ta gimirua adae ga anam pagau. Be irangrang ngan gid panua tenainga ad ga gid ipom tilaputian but ta tidae ga tinam pagau mao. Ngan kado ta napaeabu ngan gid.”
25 Io, tota Moses isulug ga ila ta ipalongo gid ngan posanga toa ngada ne.

*19:5: Lo 4.20, 7.6, 14.2, 26.18, Tt 2.14

*19:5: 1Pe 2.9

*19:6: PM 1.6, 5.10

*19:12: Ibr 12.18-20

*19:16: PM 4.5

*19:16: Lo 4.11-12