18
Ietro ila igera Moses
Be Moses ilaoa Ietro, eaba tenainga aea ngan tibur Midian, ilongo ngan danga toa ngada oa Deo ikado ngan luanga Moses ga ele panua Israel. Be ilongo pade ngan saoa danga Maron ikado ngan badanga gid Israel ta titnan Isip.
* IM 2.21-22Be mugaeai Moses isula iadaoa Sipora toman ngan ele gergeu rua ga tila pan ilaoa Ietro ta tidio pan. * PA 7.29Moses ele gergeu toa rua oa, ede ieda Gersom, ngansa mugaeai Moses ikeo, “Gau eaba ngan tibur ede pade, be nanam namado ngan tano toa ne.”* Ngan posanga Ibru, edaeda Gersom itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: eaba ngan tibur ede pade. Be iuato ele gergeu ede pade ieda Elieser, ngansa ikeo, “Deo ton tamag, ei gau ag luanga. Ibada gau mulian, ta irangrang ngan maron kapei Isip aea ipamate gau mao.” Ngan posanga Ibru, edaeda Elieser ipu bedane: Deo eine gau ag luanga.
Tota Moses ilaoa Ietro toman ngan Moses iadaoa ga ele gergeu rua tinam tiuot pan Moses ele saupuiai ngan tibur modamodanga boloma ngan lusi ton Deo. Be mugaeai Ietro iabalan posanga ga ila pan Moses bedane, “Gau laoam Ietro toman ngan adaoam ga lem gergeu rua aoangga anam pago.”
Moses ilongo toa bedaoa ta idae ga ila iuot pan Ietro edapeai. Ta Moses ikor iae boloma pan. Ga kus ta ibusum ipapa. Tibeta pol gid ngan led madonga ga kus ta tidudunga Moses ele palatai. Ta Moses ininipu pan ilaoa ngan danga toa ngada oa Maron Deo ikado ngan maron kapei togid Isip ga ele panua. Be ininipu pade ngan gid danga kulupulupu iuotot ngan gid Israel toa edapeai, be somisomi Maron ilualua gid ga ibada gid mulian.
Be Ietro itin igelgel kapei ngan longonga danga kemikemi toa ngada oa Maron ikado ngan badanga gid Israel mulian pagid Isip bagedeai. 10 Ta Ietro ikeo, “Tasoa Maron ieda, ngansa ei ibada gimi mulian pan maron kapei Isip aea ga ele panua bagedeai, ta atnan lemi naurata paeaeanga pagid. 11 Labone naoatai kemi mambe Maron Deo iasal gid deo toa ngada oa, ngansa ei ipanas gid panua tanga balbal ad toa tiuangga tikado paeamao ngan ele panua Israel.” 12 Io, ga kus ta Moses ilaoa Ietro idol masilau ede ga idae dingaeai, ta dinga inono ga imomout ga kus ta iman ele tenainga ga ila pan Deo. Be ikado tenainga padengada ga ila pan Deo pade. Ta Aron toman ngan gid kapeipei Israel ad toa ngada oa tila tian annga toa Deo imatai oa toman ngan Moses ilaoa Ietro.
Tidol panua edengada ngan patutuinga posanga
13 Ngan ado sae Moses idio imado ngan patutuinga posanga togid panua Israel. Be panua busa tinam pan ga timadmadid ga tisanga ei gaisala ga irangrang ngan lailai. 14 Be Moses ilaoa Ietro igera danga toa ngada oa Moses ikakado ngan luanga gid panua ta ikeo, “Kadonga toa eao kakado ngan gid panua toa ne madongan? Eao kamado kekelego patutui posanga ngan gid? Gera, gid panua toa ne timadmadid be tisangasanga go gaisala ga irangrang ngan lailai.”
15 Ta Moses ikeo pan ilaoa bedane, “Gid panua tinam pagau ngansa tiuangga tiuatai ngan Deo ele kimnga ta tinasi. 16 Somisomi oangga panua rua aoad parau, tibada gid ga tinam pagau, ta gau nakeo ga sai ngan gisirua itutui, ta napaoatai gid ngan gid apu ton Deo.”
17 Be Moses ilaoa ikoli ele posanga bedane, “Edap toa eao nasi ngan kadonga naurata toa ne, eine kemi mao. 18 Naurata toa ne ikulupu tau ngan eao kekelego kado. Oangga eao kekelego kado, eine gimingada panua toa ngada ne ga atolatola. 19 Be longo ga inam pagau, ta napanasi go ngan edap kemi ede ngan kadonga naurata toa ne. Ta Deo ga imamado toman ngan eao. Eao ga man gid panua bebed ta raring ga ila pan Deo ngan patutuinga led aoa parau. 20 Eao ga pananale gid ngan Deo ele apu, ga paoatai gid ngan edap isaoa kemi ngan tinasi ga saoa naurata kemikemi tikakado. 21 Be manta sio panua kemikemi oatainga ad etangada rabu ngan gid Israel toa ngada oa, ta timan madidnga ga timugamuga ngan gid panua bunoringring, ga padengada timuga ngan panua buno, ga padengada timuga ngan panua sangalima, ga padengada timuga ngan panua sangaul. Gid madidnga toa ne, manta tilolon ngan Deo, ga tarangrang ngan taeadi gid, be manta tinid ngan panua tiparumrum gid ngan pat mao. 22 Gid ga tipatutui posanga pagid panua somisomi, be oangga posanga eta kapei tau ngan gid, eine ga tilongean ga ila pago. Gid kekelegid ga tipatutui posanga gereirei. Toa bedaoa ta tilualua eao ngan naurata toa ne, ta eao lem naurata malamalan. 23 Oangga eao nasi bedane, be Deo ilolo kelede ngan pade, eao ga madid matua ngan naurata toa ne, be gid panua ga lolod itarui ta tiluagid mulian.”
24 Io, Moses ilongo ilaoa ele posanga ta ikado danga toa ngada oa mambe ikeo pan ngan. 25 Ei isio gid panua kemikemi oatainga ad rabu ngan gid Israel toa ngada oa, ta idol gid ga timan madidnga ngan gid panua bunoringring, ga panua buno, ga panua sangalima, ga panua sangaul. 26 Gid tipatutui posanga ngan gid panua somisomi. Ta gid kekelegid tipamate posanga gereirei. Be gid posanga kapeipei, tilongean ga ila pan Moses.
27 Ga kus ta Moses ital ilaoa Ietro ga ila edapeai, ta iluai mulian ga ila ele tuangai.

*18:2: IM 2.21-22

*18:3: PA 7.29

*18:3: Ngan posanga Ibru, edaeda Gersom itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: eaba ngan tibur ede pade.

18:4: Ngan posanga Ibru, edaeda Elieser ipu bedane: Deo eine gau ag luanga.