17
Eau iuot ngan pat
Gid panua Israel toa ngada oa titnan tibur modamodanga ieda Sen, ta tilalala ga tila ngan tibur ga tibur mambe Maron ikeo pagid ngan. Ga kus ta tirau saupu ngan tibur ieda Repidim. Be toa eoa eau eta ienono ngan gid panua tiun mao. Tota tiririak ga ila pan Moses ta tikeo, “Bada eau ga inam aun!”
Be Moses ikeo, “Ikamado ga aririak ga inam pagau? Gimi aoangga atoba Maron iura ngan saoa?”
Be gid panua marumian gid kapei tau, ta tiririak ga ila pan Moses ta tikeo, “Eao kamado bada gai ta atnan Isip? Eao kim gaingada lemai gergeu ga masilau mud marumian gai ga amate?”
Idio ta Moses iansaban Maron ta ikeo, “Eine ga nakado mado ngan gid panua toa ne? Teta pade ga tiraurau gau ngan pat ga namate.”
Ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Bada gid kapeipei etangada togid Israel ta gimingada alalala ga amuga ngan gid panua. Be bada lem toto lalalanga aea toa mugaeai eao bal eau Nail ngan, ta gimingada ala. Be ega, gau ga namadid matameai, gadae ngan pat kapei ngan lusi Orep. Ta eao ga bal pat toa oa, ta eau ga ilele ga iuot, ta gid panua tiun.” Io, Moses ikado toa bedaoa ngan gid kapeipei Israel matad. Ta iuato tibur toa oa ieda rua bedane: Masa ga Meriba.* Ngan posanga Ibru, edaeda Masa ipu eine Titoba. Be edaeda Meriba ipu eine Tiposa malmal. Eine ngansa gid Israel tiposa malmal ga ila pan Moses ta tibeta, “Maron imamado rabu ngan gita, mao mao?” Be ngan kadonga toa bedaoa, titoba Maron iura.
Gid Israel tiasal gid Amalek ngan paraunga
Idio ta gid Amalek tinam tikado paraunga pagid Israel ngan tibur Repidim. Ta Moses ikeo pan Iosua bedane, “Sio leda arangaranga etangada, ta gimingada ala aparau pagid Amalek sabale. Be gau ga nakikisi toto lalalanga aea ton Deo ta namadid gadae bereoeai.”
10 Tota Iosua toman ngan gid panua paraunga ad togid Israel tiparau pagid Amalek, mambe Moses ikeo ngan. Be Moses ga Aron ga Ur tidae ga tila bereo ipaoeai. 11 Somisomi oangga Moses isoa ibage ga idae, gid Israel tiasal gid Amalek ngan paraunga. Be oangga ibage isulug, gid Amalek tiasal gid Israel. 12 Idio ta Moses ibage imamatenga, tota Aron ga Ur tibada pat ede ga inama, ta Moses idio imado ngan. Gisirua timadid iadag ga iadag boloma pan, ta tikisi ibage ga idae ta imulmuli ga irangrang ngan ado idil. 13 Tota Iosua toman ngan gid Israel tiasal gid Amalek ngan paraunga, ta tipaeabu ngan gid ngan didi paraunga aea.

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
Gid Israel tiasal gid Amalek ngan paraunga.
14  * Lo 25.17-19, 1Sml 15.2-9Ga kus ta Maron ikeo pan Moses bedane, “Bode posanga ga oaine ga idae ngan laulau ede, ngan gid panua matad nanan ga bedane, ‘Gau ga napamukuru gid Amalek, ta irangrang ngan gid panua matad nanan gid pade mao.’ Be eao ga palongo Iosua ngan posanga toaine pade.”
15 Idio ta Moses ipagun popou tenainga aea ta iuato popou toa oa ieda bedane, “Maron ei mambe gau leg mirmir Gita labone taoatai ngan gid Israel led mirmir imata madongan mao. Be danga toa Moses ikeo ngan, eine malo ede toa tipit ga idae ngan abei mamarae ta iman kilala ngan alu togid..” 16 Moses iuato ieda toa bedaoa ngansa ikeo, “Gid tigaga baged ngan paraunga ga ila pan Maron toa imamado ngan ele mul maron aea. Tota Maron ga ipaparau pagid Amalek ga led gergeu ga tibutibud ga ilalala ga ila.”

*17:7: Ngan posanga Ibru, edaeda Masa ipu eine Titoba. Be edaeda Meriba ipu eine Tiposa malmal.

*17:14: Lo 25.17-19, 1Sml 15.2-9

17:15: Gita labone taoatai ngan gid Israel led mirmir imata madongan mao. Be danga toa Moses ikeo ngan, eine malo ede toa tipit ga idae ngan abei mamarae ta iman kilala ngan alu togid.