2
Tipamate gergeu Moses mao
Ngan ado toaiua, eaba ede ngan lum pan Livai iuai taine ede toa gisirua lum kelede. * PA 7.20, Ibr 11.23Idio ta iapa ta ipopo gergeu aranga ede. Be taine toa oa igera mambe ele gergeu imata kemi tau ta imudan ei irangrang ngan taiko tol. Be taiko tol kus ta irangrang ngan imudan gergeu pade mao. Tota ibada tia ede ta isama ngan naraelo ta idodon ngan tia ibaba. Ta idol gergeu ga idudunga tia iloleai ta imudan tia toa oa piso iloleai, ngan eau kapei Nail isal. Be gergeu toa oa iliu imadmadid aluai tede ngan geranga saoa danga ga iuot ngan ei.
Ngan ado toaiua, maron kapei inat taine ila ililiu eauiai, be ele taine paeaeanga tilalala eau isaleai. Be maron kapei inat taine igera tia toa oa imomono piso iloleai, ta isula ele taine paeaeanga ede ta ila ibada. Maron kapei inat taine ipokaka tia iaoa ta igera gergeu aranga toa oa itangtang. Be ilolo isat ngan ei ta ikeo, “Talo. Gergeu aranga ede ne togid Ibru.”

© 1978 David C. Cook Publishing Co.
“Talo. Gergeu aranga ede ne togid Ibru.”
Gergeu toa oa iliu ibeta maron kapei inat taine bedane, “Irangrang ngan nabada taine eta Ibru aea ga inam ta ipadud gergeu toa na?”
Ta maron kapei inat taine ikoli ele posanga bedane, “Goibe, la.” Tota taine kakauede toa oa ila ibada gergeu itna. Idio ta itna inama iuot, ta maron kapei inat taine ikeo, “Nakim eao lua gau ta bada gergeu toa ne ta padudud ei ga geragera ei kemi. Ta gau ga naol go.” Tota gergeu itna toa oa ibada ei ta ipadudud ei. 10  * PA 7.21Be gergeu idae kapei tede, ta itna ibada ei ga ila pan maron kapei inat taine, ta iuot mambe ei ele gergeu. Ta iuato ieda Moses* Ngan posanga Ibru, edaeda Moses itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Nadada ei ga idae. ngansa ikeo, “Gau nadada ei eauiai ga idae.”
Moses iaoa ga ila Midian
11  * Ibr 11.24* PA 7.23-28Idio ga muriai Moses idae kapei ta ila igera gid ele panua Ibru ad. Be igera mambe tikakado naurata kulupulupu ton maron kapei Isip aea. Igera eaba ede Isip aea itapa eaba ede Ibru aea paeamao. 12 Ta Moses imata kleng alele, be igera eaba eta pade mao, tota manmanae ila irau eaba Isip aea ga imate ta imudan ipat ngan tantano. 13 Be ngan ado sae, iuot ga ila pade ta igera panua rua Ibru ad tipaparau. Idae ta ibeta eaba toa ikado paeamao ngan iuae ede pade ta ikeo, “Eao kamado tapa oaem Ibru aea toa ne?”
14 Be eaba toa oa ikeo, “Sai idol go ga man amai madidnga patutuinga posanga aea? Eao oangga rau gau pade mambe rau eaba Isip aea made na?”
Moses ilongo toa bedaoa ta imataud ta ikeo iloleai bedane, “Danga toa nakado ne, panua tiuatai ngan.”
15  * PA 7.29, Ibr 11.27Be maron kapei togid Isip ilongo mambe Moses ikado danga toa ne, ta iloilo ei ngan pamatenga ei. Be Moses iaoa ngan maron kapei ta ila imado ngan tibur Midian, boloma ngan eau aea baba ede. 16 Be eaba tenainga aea ede ngan tibur Midian toa ieda Ietro, ei ele gergeu taine lima ga rua timamado. Gid ele gergeu taine tila ngan eau aea baba toa oa ngan ednga eau ga idudunga ngan tamad ele sipsip ga meme ad golomada. 17 Be gid arangaranga toa timariala ngan sipsip ipu ede pade, tisere gid taine toa oa. Be Moses idae ta isere gid arangaranga toa oa, ga kus ta ipaun sipsip ga meme togid taine.
18 Idio ta gid taine tiluagid mulian pan tamad Ruel Gid taine toa oa tamad ieda ede pade Ietro. Gera posanga ngan IM 3.1., ta ibeta gid bedane, “Ikamado ga labone aluagimi manmanae tau?”
19 Ta tikeo, “Eaba ede Isip aea ilua gai ta gid arangaranga tirangrang ngan tisere gai mao. Be eaba toa oa ied eau pade ta ipaun leda sipsip ga meme.”
20 Ta tamad ibeta gid, “Eaba toa oa sida? Ikamado ga atnan ei ga idio toa eoa? Ala abada ei ga inam ta ian toman ngan gita.”
21 Io, tamad ikeo ga Moses idio imado toman ngan ei, ta Moses ilongo. Ta tamad ipaoai Moses ngan inat taine ede ieda Sipora. 22 Muriai Sipora ipopo Moses ele gergeu aranga ede, ta Moses iuato ieda Gersom Ngan posanga Ibru, edaeda Gersom itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: eaba ngan tibur ede pade., ngansa ikeo, “Gau eaba ngan tibur ede pade, be nanam namado ngan tano toa ne.”
23 Idio ga rai edengada muriai ta maron kapei togid Isip imate. Be gid Israel tisolil ngan ad ieieinga ngan naurata kulupulupu, ta tingangar ngan tandanga. Be tiansaban Deo ngan luanga gid ngan led naurata kulupulupu. Ta led tandanga idae ga ila pan. 24  * OM 15.13-14Ta Deo ilongo led tandanga ta imata nanan ele posanga tautaunga toa mugaeai irau toman ngan Abraam ga Aisak ga Iakop. 25 Tota Deo igera gid Israel led madonga paeamao toa bedaoa ta ilolo isat ngan gid.

*2:2: PA 7.20, Ibr 11.23

*2:10: PA 7.21

*2:10: Ngan posanga Ibru, edaeda Moses itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: Nadada ei ga idae.

*2:11: Ibr 11.24

*2:11: PA 7.23-28

*2:15: PA 7.29, Ibr 11.27

2:18: Gid taine toa oa tamad ieda ede pade Ietro. Gera posanga ngan IM 3.1.

2:22: Ngan posanga Ibru, edaeda Gersom itang lalaede mambe posanga ede pade ipu bedane: eaba ngan tibur ede pade.

*2:24: OM 15.13-14