5
Ioanes igera laulau ede tipol ga tisaisai
* Ais 29.11, Ese 2.9-10Be nagera Eaba toa imamado ngan mul maron aea ikikisi laulau ede ngan ibage oatai. Ngan laulau toa oa tibode posanga ga idae iloleai ga idibeai. Be tipol laulau toa oa, ta tipatoi abei itekea ga idae laulau iaoai palima ga rua ngan saisainga laulau toa oa. Be ngan gid patoinga toa lima ga rua oa tidol kilala ede.


Laulau toman ngan aea patoinga lima ga rua
Ta nagera anggelo ede iura kapei ipotalae ta ikeo, “Eaba sai kemi ta irangrang ngan ipela laulau toa ne aea patoinga ta ipaola ga iuot?” Be eaba eta buburiai, ga tanoeai, ga tano iloleai pade irangrang ngan ipaola laulau toa oa mao. Eaba eta irangrang ngan imata igera ga idudunga ngan mao pade. Tota natangtang kapei ngansa eaba eta kemi irangrang ngan ipaola laulau toa oa ga imata igera ga idudunga ngan mao. * OM 49.9, Ais 11.1, 10, PM 22.16Be ede ngan gid madidnga ikeo pagau ga bedane, “Tang mao. Ega, Laion toa iuot ngan lum pan Iuda, ei iasal paraunga. Ei mambe abei isalud pau ede pros ga idae ngan iaoa kelede pan maron kapei Devit. Ei ga irangrang ngan ipela laulau toa oa aea patoinga lima ga rua ta ipaola ga iuot.”
Ioanes igera Sipsip Inat
* Sek 4.10, Ins 1.36, PM 13.8Idio ta nagera Sipsip Inat ede imadmadid rabu ngan mul kapei maron aea toa oa, ga rabu ngan gid madidnga ga gid masilau pange toa matad bibita. Sipsip toa oa imata mambe mugaeai tirau ei ga imate. Ei aea pelenga lima ga rua ga imata kadlo lima ga rua pade. Imata kadlo toa oa eine Deo Itautau Tutui idaba lima ga rua* Gera palongonga ngan posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ngan 1.4. toa isula gid ga tila ngan tibur toa ngada ne tanoeai. Ta Sipsip Inat toa oa ila ibada laulau ga ikikisi. Laulau toa oa inam pan Eaba toa imamado ngan mul maron aea ga ienono ngan ibage oatai. * Sng 141.2, PM 8.3-4Ibada laulau toa oa ga kus ta gid masilau pange toa matad bibita oa ga gid madidnga sangaul rua igegea pange tikor aed toa Sipsip Inat imatai. Gid kelede kelede tikikisi led arp ngan kadonga baunga, ga tikikisi gid loba gol toa nabene iuon ngan. Be nabene toa oa idodo Deo ele panua tututui led raring. * Sng 33.3, 40.3, 96.1, 98.1Ta tikado baunga pau ede ga bedane,
 
“Eao eaba kemi tau, ta eao rangrang ngan badanga laulau toa oa
ta pela aea patoinga ga blos.
Ngansa tirau go ga mate,
ta ngan eao singim, eao ol mulian gid panua ga timan Deo ele.
Gid panua toa oa tinama ngan gid alu toa ngada ne, ga tibur toa ngada ne tanoeai, ga posanga toa ngada ne tanoeai, ga tinid imata ede ga ede.
10  * IM 19.6, Ais 61.6, PM 1.6, 20.6Eao dol gid ga timamado Maron kapei ibageai ta tikado naurata mambe gid panua tenainga ad, ngan luanga gid panua ga tinam boloma pan Deo.
Ta gid ga timadid ga timugamuga ngan tibur toa ngada ne tanoeai.”
Tisoa Sipsip Inat ieda
11  * Dan 7.10, Ibr 12.22Ga kus ta matag ila ta nalongo anggelo busa linged. Gid timadid ga tibalil ngan mul kapei maron aea, ga gid masilau pange toa matad bibita, ga gid madidnga. Be dabad iuot busa tau, mambe bunoringring ga ringring ga ringring. 12 Linged kapei ta tikeo ga bedane,
 
“Sipsip Inat toa mugaeai tirau ei ga imate, ei kemi tau,
ta gid panua toa ngada ne manta tipakuru ngan ieda kapei, ga iura, ga ele oatainga, ga ele danga sisid kemikemi busa,
ga tibaba taran ei, ga tilolon ngan ei, ga tisoa ieda!”
 
13 Ga kus ta nalongo danga toa ngada ne buburiai ga tanoeai ga tano iloleai ga tadiai ga danga toa ngada ne ienono ngan, linged kelede ta tikeo,
 
“Eaba toa imamado ngan ele mul maron aea, ga Sipsip Inat pade,
gisirua tirangrang ngan panua toa ngada ne tiposa kemi ga ila pagid, ga tilolon ngan gid, ga tisoa edad, ga tipakuru ngan urad ga edad kapeipei somisomi ga ilalala ga ila!”
 
14 Be gid masilau pange toa matad bibita oa tikeo ga, “Eine tautaunga!” Ta gid madidnga tikor aed ga tisoa gisirua edad.

*5:1: Ais 29.11, Ese 2.9-10

*5:5: OM 49.9, Ais 11.1, 10, PM 22.16

*5:6: Sek 4.10, Ins 1.36, PM 13.8

*5:6: Gera palongonga ngan posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ngan 1.4.

*5:8: Sng 141.2, PM 8.3-4

*5:9: Sng 33.3, 40.3, 96.1, 98.1

*5:10: IM 19.6, Ais 61.6, PM 1.6, 20.6

*5:11: Dan 7.10, Ibr 12.22